WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 798c9c2bbb7498ed27dd5f04abe3a58e
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Instrukcje PROSUMENT - składanie wniosku o uruchomienie

TRYB postępowania w przypadku składania wniosku o uruchomienie POŻYCZKI:

 

Niezbędne dokumenty wynikają z §5 ust. 3 umowy pożyczki, zawsze będą to m.in.:

 

a)      złożenie wniosku o uruchomienie pożyczki na obowiązującym druku wraz z Zestawieniem dokumentów księgowych przedkładanych do uruchomienia środków WF - ze środków NFOŚiGW w ramach programu PROSUMENT,

b)      przedłożenie oryginału (do wglądu) umowy z wybranym wykonawcą wraz z jej kserokopią, potwierdzoną przez Pożyczkobiorcę za zgodność z oryginałem, zawierającej m.in.:

 

1)      zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta oraz projektem,

2)      potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego Prosument, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu,

3)      określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,

4)      zobowiązanie się wykonawcy do odpowiedzialności z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji,

 

c)      przedłożenie oryginałów faktur (które po ich uznaniu i opatrzeniu stemplem: „Przyjęto do rozliczenia w WFOŚiGW......” zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy) i ich kserokopii oraz oryginałów protokołów odbioru (może być protokół odbioru częściowego) potwierdzających wymagalne płatności i ich kserokopii, których zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona przez upoważnioną osobę reprezentującą Pożyczkodawcę (po potwierdzeniu kserokopii za zgodność z oryginałem, oryginały zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy),

 

Faktury powinny być opisane na odwrocie następującą frazą:

 

Zatwierdzam do wypłaty, fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym na realizację zadania pn „…(podać nazwę zadania zgodnie z umową)…” realizowanego w ramach Programu priorytetowego Prosument na podstawie umowy pożyczki Nr ……(podać numer umowy)…..

 

I podpisane przez Wnioskodawcę.

 

Dokumenty należy złożyć na 14 dni przez planowaną datą wypłaty środków.

 

 

TRYB postępowania w przypadku składania wniosku o uruchomienie DOTACJI:

 

Niezbędne dokumenty wynikają z §4 ust. 3 umowy dotacji, będą to:

 

a)      złożenie wniosku o uruchomienie dotacji na obowiązującym druku wraz z Zestawieniem dokumentów księgowych przedkładanych do uruchomienia środków WF - ze środków NFOŚiGW w ramach programu PROSUMENT,

b)      potwierdzenie zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego w sposób określony w § 3 ust. 4 i 8,

c)      przedłożenie oryginałów faktur (które po ich uznaniu i opatrzeniu stemplem: „Przyjęto do rozliczenia w WFOŚiGW….” zostaną zwrócone Dotowanemu) i ich kserokopii oraz oryginału protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wymagalne płatności i jego kserokopii, których zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona przez upoważnioną osobę reprezentującą Dotującego (po potwierdzeniu kserokopii za zgodność z oryginałem, oryginały zostaną zwrócone Dotowanemu),

d)     przedłożenie potwierdzenia spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu,

e)      przedłożenie kserokopii umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji lub dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanym przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

 

Faktury powinny być opisane na odwrocie następującą frazą:

 

Zatwierdzam do wypłaty, fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym na realizację zadania pn „…(podać nazwę zadania zgodnie z umową)…” realizowanego w ramach Programu priorytetowego Prosument na podstawie umowy dotacji Nr ……(podać numer umowy)…..

 

I podpisane przez Wnioskodawcę.

 

Dokumenty należy złożyć na 14 dni przez planowaną datą wypłaty środków.

 

 

 

TRYB postępowania w przypadku jednoczesnego wniosku o uruchomienie POŻYCZKI i DOTACJI:

 

W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o uruchomienie pożyczki i dotacji, należy przygotować dwa odrębne komplety dokumentów, dla których wspólną częścią będą:

 

- oryginał faktury na całkowitą kwotę za realizację zadania, opisany:

 

Zatwierdzam do wypłaty, fakturę sprawdzoną pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym na realizację zadania pn „…(podać nazwę zadania zgodnie z umową)…” realizowanego w ramach Programu priorytetowego Prosument na podstawie umowy pożyczki Nr ……(podać numer umowy)….. na kwotę: …..(podać kwotę pożyczki)… oraz na podstawie umowy dotacji Nr ……(podać numer umowy)….. na kwotę: …..(podać kwotę dotacji)

 

- protokół odbioru końcowego.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 222874da794b3bd0d19ffd2c2e2e9ba6
N1.jpg ab2a600e75e60f20d3ee8ab08a157f74
rodo1.jpg 44438fbed6e1416c4de3cdfca1520dd8