WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png dddfcea8edd713334e4fc68664595e34
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Pytania i Odpowiedzi EKODOM

1. Czy jeżeli nie mam notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej, to małżonek/a może mi poręczać pożyczkę?

Odp.: nie, Poręczycielem może być małżonek/a tylko w przypadku notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej.

2. Czy posiadając zatrudnienie na umowę o pracę za granicą mogę wnioskować o pożyczkę?

Odp.: tak, minimalny wymagany okres trwania umowy o pracę wynosi 6 m-ce. Wnioskodawca składa przy wniosku umowę o pracę w języku polskim (lub przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w jeżyku polskim (lub przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego) oraz wyciąg z rachunku bankowego z historią ostatnich 6-miesięcznych wpływów z wynagrodzenia lub paski płacowe za ostatnie 6 miesiące (w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

3. Czy w przypadku notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej oboje małżonków musi wnioskować o pożyczkę?

Odp.: nie, natomiast w przypadku gdy dochody wnioskodawcy są niewystarczające do wniosku może przystąpić małżonek/a z dodatkowymi dochodami.

4. Czy nieruchomość obciążona hipoteką może stanowić zabezpieczenie pożyczki.

Odp.: nie, jedynie nieruchomość bez obciążeń może stanowić zabezpieczenie.

5. Czy operat szacunkowy muszę załączyć wraz z wnioskiem?

Odp.: nie, jest on wymagany po otrzymaniu Promesy.

6. Co to jest Promesa?

Odp.: jest to dokument stwierdzający, iż wnioskowana kwota pożyczki na dane zadanie została zabezpieczona do konkretnego dnia pod warunkiem dopełnienia przez Wnioskodawcę/ów odpowiednich formalności.

7. Czy osoba zatrudniona u Wnioskodawcy/ów może być Poręczycielem?

Odp.: nie.

8. Czy przy notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej małżonek/a wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Odp.: nie, chyba że jest Wnioskodawcą.

9. Jak wyliczyć przybliżoną miesięczną ratę pożyczki braną do oceny finansowej?

Odp.: kwotę pożyczki należy podzielić przez wnioskowaną ilość lat spłaty pożyczki oraz przez 12 miesięcy. Raty pożyczek w Funduszu spłacane są kwartalnie.

10. Co oznacza „przelew wierzytelności z rachunku bankowego”?

Odp.: na czas spłaty pożyczki lokata bankowa Wnioskodawcy/ów pozostanie do dyspozycji Funduszu do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami i innymi należnościami. Kwota wymagana do ustanowienia tego typu zabezpieczenia zostanie określona w Promesie oraz w Umowie Pożyczki.

11. Czy umorzenie pożyczki w wysokości 30% jej wartości jest gwarantowane?

Odp.: tak, jeżeli pożyczkobiorca spełni wszystkie warunki potrzebne do umorzenia:

- przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie,

- zostały osiągnięte planowane efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie i są one dotrzymywane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie,

- spłacono niepodlegającą umorzeniu kwotę wypłaconej pożyczki (tj. 70%),

- spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, przy czym warunek ten zostanie uznany za spełniony gdy łączne opóźnienie w spłacie raz kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie przekroczyło 60 dni,

- wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu,

- okres spłaty pożyczki wynosi przynajmniej 2 lata,

- zadanie nie jest współfinansowane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, w tym pochodzących ze środków UE.

12. Czy od wartości umorzenia będę musiał zapłacić podatek dochodowy?

Odp.: tak, w roku następnym po umorzeniu zostanie wystawiony PIT.

13. Czy mogę spłacić od razu 70% wartości pożyczki i otrzymać 30%’owe umorzenie?

Odp.: nie, aby uzyskać umorzenie spłata pożyczki musi być rozpisana na 2-10 lat.

14. Czy umorzenie 30% pożyczki następuje automatycznie po spłacie 70% pożyczki?

Odp.: nie, o umorzenie należy wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu.

15. Czy jeżeli spłacę więcej niż 70% pożyczki to będę mógł starać się o zwrot nadpłaconych pieniędzy?

Odp.: nie, nadpłaconych pieniędzy nie da się już odzyskać.

16. Czy jako rolnik / przedsiębiorca mogę się starać o zwrot VAT’u?

Odp.: nie, w programie „EKODOM” każdy występuje jako osoba fizyczna.

17. Czy robociznę można wykonać samemu?

Odp.: tak, tylko w przypadku prac termomodernizacyjnych. Należy pamiętać o konieczności ustanowienia kierownika budowy w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) (m .in. prace na obiektach zabytkowych, obszarach Natura 2000). Wartość robocizny może pokrywać się z wkładem własnym, a pożyczka zostanie wypłacona na podstawie faktur zakupu materiałów.

18. Czy mogę się starać o uzyskanie dofinansowania z innych źródeł do części zadania stanowiącej wkład własny?

Odp.: tak, o ile nie są to niepodlegające zwrotowi środki zagraniczne, w tym pochodzące ze środków UE.

19. Czy przy zadaniach polegających na wymianie źródła ciepła, budowie pompy ciepła lub kolektorów słonecznych mogę się starać o dofinansowanie wyłącznie do źródła ciepła czy również do innych instalacji bezpośrednio z tym źródłem związanych?

Odp.: inne instalacje jak np. ogrzewanie podłogowe, rury, grzejniki również mogą być dofinansowane.

20. Czy aby skorzystać z dofinansowania w programie „EKODOM” muszę być mieszkańcem Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Odp.: nie, wystarczy aby instalacja objęta dofinansowaniem była zlokalizowana w granicach województwa.

21. Kto jest odbiorcą przelewu kwoty pożyczki wnioskodawca czy wykonawca?

Odp.: wnioskodawca, który następnie przelewa pieniądze do wykonawcy.

22. Kiedy otrzymam przelew kwoty pożyczki?

Odp.: po zawarciu umowy pożyczki, zabezpieczeniu jej spłaty, wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o wypłatę środków.

23. Czy mogę starać się o dofinansowanie zadania, które już zostało wykonane?

Odp.: Wojewódzki Fundusz nie rozpatruje wniosków na zdania, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku, a dofinansowaniu podlegać mogą tylko koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia po dacie uchwały zarządu o udzieleniu promesy dofinansowania wskazanej w promesie.

24. Jakie są koszty kwalifikowane dla dofinansowanych inwestycji?

Odp.: wskaźniki uzyskania efektu ekologicznego będą ustalane na podstawie średnich cen rynkowych i weryfikowane raz na kwartał. Wskaźniki te nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

25. Czy w programie „EKODOM” termin uzyskania efektu ekologicznego jest tożsamy z terminem zakończenia zadania?

Odp.: nie, uzyskanie efektu ekologicznego nastąpi po roku od daty zakończenia zadania.

26. Co to jest „kalkulator doboru instalacji”?

Odp.: wydruk z dowolnego programu uwzględniający m. in. moc, uzysk, sprawność, straty energii na instalacji, położenie względem kierunków świata.

27. Wzór wypełnionego druku nr 2 dotyczącego pomocy De Minimis dla zadań polegających na uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej.

28. Wzór wypełnionego załącznika nr 1 dotyczącego pomocy De Minimis dla zadań polegających na uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej.

29. Jak policzyć efekt ekologiczny?

W pliku karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest arkusz efekty ekologiczne. W nim po podaniu danych instalacji efekt ekologiczny policzy się automatycznie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 92df101e390c93356cba04d35756471f
N1.jpg 4663f6b6a8733d0e3f1d79549bd7ca0a
rodo1.jpg 706f2280b782e41053f853a53b9ba59a