WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 75ddf4c0d04ba7abba1e99697cf5007f
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Nabór wniosków o powierzenie grantu do 20 września 2017
22/06
2017


RPO WK-P

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu
(konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2017)

w ramach Projektu grantowego
pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018
(umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II-B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW).

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano zadania

polegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

O powierzenie grantów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, związki
i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.

Wielkość środków przeznaczonych na granty wynosi 19 507 500,00 zł, pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

Dla zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalony zgodnie z wymogami przyjętego rodzaju pomocy (pomoc de minimis lub rekompensata
z tytułu realizacji zadań publicznych)

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w terminie od 22 lipca 2017 r.
do 20 września 2017 r.
Konkurs ma charakter zamknięty.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20.09.2017 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o powierzenie grantu i załączniki należy złożyć na właściwym formularzu
w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z pismem przewodnim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w terminie naboru. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przy ulicy A. Fredry 8 w Toruniu.

 

Wniosek może być dostarczony:

-    osobiście lub przez posłańca – decyduje data i godzina wpływu,

-    poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

 

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach pracy WFOŚiGW w Toruniu, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokona oceny
i wyboru zadań w oparciu o Kryteria wyboru grantobiorców zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Informacja na temat zadań objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl. Ponadto każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony
o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego wniosku, ma prawo do wniesienia protestu, zgodnie z Procedurą odwoławczą będącą załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków zawiera Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu www.wfosigw.torun.pl. Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Działu Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
tel. (56) 62 12 300, 62 12 372, 62 12 336-337
email:  fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wpełniania formularza wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru grantobiorców

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza

Formularze oświadczeń oraz druków wymaganych w konkursie

Regulamin pracy Zespołu Oceny Wniosków

Stanowisko ZW K-P ws standardu PSZOK - kompletne

Plan Gospodarki Oodpadami WK-P_2016-2022

Plan inwestycyjny - załacznik nr 12 do PGO WK-P

Dokumentacja pomocnicza OOŚ

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania pomocy publicznej

KOMUNIKAT WS. STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH WERSJI DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU NR WFOŚIGW.PSZOK-1/2017.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 039a0f12b248d348525a231f95ac627c
3.jpg 912f53345affc5a7a9693150b3061bd5
1.jpg 678bf3d4d90e53cca6aa7c4ab4e3cec3
3.jpg f9d56fe28fe88f298f0701d844ff8d2f
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 5c3936307207ea52b41b107980fc891c