WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 92fb33c5fccac8f6867193099936ef65
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Nabór wniosków o powierzenie grantu do 20 października 2017

RPO WK-P

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 czerwca 2017 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2017) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” wpłynęły 34 wnioski. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 19 933 013,25 zł.

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów (pdf)

_________________________________________________________________________________________


Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów formalnych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny formalnej (pdf)

_________________________________________________________________________________________

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu
(konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2017)

w ramach Projektu grantowego
pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018
(umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II-B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW).

Do wsparcia w ramach naboru przewidziano zadania

polegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

O powierzenie grantów mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, związki
i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.

Wielkość środków przeznaczonych na granty wynosi 19 507 500,00 zł, pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

Dla zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalony zgodnie z wymogami przyjętego rodzaju pomocy (pomoc de minimis lub rekompensata
z tytułu realizacji zadań publicznych)

Wnioski o powierzenie grantu należy składać w terminie od 22 lipca 2017 r.
do 20 października 2017 r.
Konkurs ma charakter zamknięty.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20.10.2017 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o powierzenie grantu i załączniki należy złożyć na właściwym formularzu
w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z pismem przewodnim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w terminie naboru. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, przy ulicy A. Fredry 8 w Toruniu.

 

Wniosek może być dostarczony:

-    osobiście lub przez posłańca – decyduje data i godzina wpływu,

-    poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

 

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach pracy WFOŚiGW w Toruniu, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokona oceny
i wyboru zadań w oparciu o Kryteria wyboru grantobiorców zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. Informacja na temat zadań objętych wsparciem udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.wfosigw.torun.pl. Ponadto każdy Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony
o wyniku rozpatrzenia jego wniosku. Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego wniosku, ma prawo do wniesienia protestu, zgodnie z Procedurą odwoławczą będącą załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków zawiera Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu www.wfosigw.torun.pl. Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Działu Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
tel. (56) 62 12 300, 62 12 372, 62 12 336-337
email:  fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków o powierzenie grantu z dnia 14 września 2017 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu obowiązujące od dnia 14 września 2017 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu obowiązujące od 21 czerwca 2017 roku do 13 września 2017 roku

Regulamin konkursu obowiązujący od 14 września 2017 roku

Regulamin konkursu obowiązujący od 21 czerwca 2017 roku do 13 września 2017 roku

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wpełniania formularza wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru grantobiorców

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza

Formularze oświadczeń oraz druków wymaganych w konkursie

Regulamin pracy Zespołu Oceny Wniosków

Stanowisko ZW K-P ws standardu PSZOK - kompletne

Plan Gospodarki Oodpadami WK-P_2016-2022

Plan inwestycyjny - załacznik nr 12 do PGO WK-P

Dokumentacja pomocnicza OOŚ

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania pomocy publicznej

KOMUNIKAT WS. STOSOWANIA WŁAŚCIWYCH WERSJI DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU NR WFOŚIGW.PSZOK-1/2017.

Oznakowania wniosku o powierzenie grantu

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg da78e9870799fcbd19661a614f25264e
3.jpg 96fcfaccd11b1cfc8786d246931f6bb2
1.jpg 90ff6e2bb5124928ae122cca4853d938
3.jpg 8246f0402059adffdc76445cb4018d68
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg acbea384cb71029c8ea245eddfa0ed48