WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png b2621f5a0610c8646c69fdbe42dbeffe
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Lista przedsięwzięć priorytetowych

Załącznik do uchwały nr 90/16

Rady Nadzorczej z dnia 28.06.2016 r.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na rok 2017

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 400h ust 4 pkt 3, w związku z art. 400b ust. 2 oraz art. 400a ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz na podstawie Polityki ekologicznej państwa, Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, Krajowego planu gospodarki odpadami, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, Polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego, Programu ochrony środowiska województwa kujawsko – pomorskiego, Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego oraz Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w roku 2017 będzie udzielał pomocy na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej służące realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim w sposób zapewniający pełne wykorzystanie niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej priorytetów dziedzinowych.

1. OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

1) dofinansowanie zadań z terenu województwa kujawsko-pomorskiego umieszczonych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,

2) dofinansowanie zadań kompleksowo rozwiązujących problem gospodarki wodno-ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej,

3) wspomaganie budowy lub modernizacji komunalnych stacji uzdatniania wody i ujęć wody oraz sieci wodociągowych,

4) wspieranie zadań wynikających z programów małej retencji.

2. GOSPODARKA ODPADAMI

1) dofinansowanie zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami województwa kujawsko-pomorskiego,

2) wspieranie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

3. OCHRONA POWIETRZA

1) wspomaganie działań wskazanych w programach ochrony powietrza i planach gospodarki niskoemisyjnej z wyłączeniem komunikacji miejskiej,

2) ograniczenie niskiej emisji w miejscowościach posiadających status uzdrowiska,

3) wspieranie działań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

4) działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

4. OCHRONA PRZYRODY

1) dofinansowywanie założeń ogrodowych wpisanych do rejestru zabytków

2) wspieranie działań ochronnych na terenach prawnie chronionych.

5. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1) wspieranie programów realizowanych przez regionalne i lokalne Centra Edukacji Ekologicznej,

2) dofinansowywanie działań edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska skierowanych do dzieci i młodzieży.

6. POWAŻNE AWARIE

Dofinansowywanie służb ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

7. MONITORING

Dofinansowywanie badań jakości elementów środowiska realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach państwowego monitoringu środowiska.


Listy archiwalne:

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2016
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2015

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2014
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2013
 
Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2012

 

 

 

                                          

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 3e891ff4f2ae5ae540e613b0b0bd9a5e