WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png d82a7687440e141bea3c2bc8ee1504cb
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Kryteria wyboru przedsięwzięć

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

(obowiązują od 1 stycznia 2013 r.)

Na podstawie art. 400 h ust. l pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z Polityką Ekologiczną Państwa oraz Polityką Ekologiczną Województwa Kujawsko - Pomorskiego ustala się, co następuje.

Kryteria są podstawowym narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Wojewódzki Fundusz przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania kieruje się następującymi kryteriami:

§1

Kryterium efektywności ekologicznej

dotyczy analizy i oceny wniosków w następującym zakresie:

1) efektu ekologicznego w odniesieniu do stopnia i zakresu uciążliwości źródła zanieczyszczenia;

2) ograniczenia oddziaływania obiektów, szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska;

3) podejmowania działań mających na celu likwidację zanieczyszczeń u źródła ich powstawania;

4) eliminacji lub ograniczenia uciążliwości źródła zanieczyszczenia;

5) oddziaływania na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa.

§2

Kryterium efektywności ekonomicznej

związane jest z wykorzystaniem mierników stosowanych w gospodarce rynkowej, tj. analizą:

1) kosztu przedsięwzięcia;

2) okresu realizacji zadania;

3) źródeł finansowania i pełnego zbilansowania kosztów inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków unijnych;

4) sytuacji finansowej inwestora;

5) kosztu jednostkowego uzyskania efektu ekologicznego, jako nie odbiegającego od średniego kosztu dla danej technologii;

6) stopnia przygotowania inwestycji;

7) stopnia zaangażowania środków własnych.

§3

Kryterium techniczne

finansowane są zadania:

1) oparte na najlepszych dostępnych technikach i technologiach charakteryzujących się energo i materiałooszczędnością oraz niezawodnością;

2) oparte na nowych urządzeniach podnoszących sprawność już istniejących instalacji ochrony środowiska;

3) służące restrukturyzacji gospodarki kraju zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

§4

Kryterium terytorialne

preferowane są zadania:

1) o znaczeniu ponad lokalnym;

2) dotyczące obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych.

§5

Kryterium wymagań formalnych

Wniosek winien zawierać komplet wymaganych dokumentów wynikających z formularza wniosku i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy w stosunkach cywilno-prawnych.

§6

Kryterium rzeczowe

finansowane są zadania z następujących dziedzin:


1) ochrony wód i gospodarki wodnej:

a) budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków;

b) budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych wraz z przyłączami, w tym kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia do eliminacji lub ograniczania zanieczyszczeń;

c) wspieranie działań ograniczających zużycie wody i powstawanie ścieków poprzez zamykanie obiegów;

d) zwiększanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę nowych oraz przebudowę istniejących urządzeń ochronnych;

e) wspieranie działań ograniczających zanieczyszczenia w obrębie określonej zlewni;

f) realizacja zadań dotycząca zwiększenia zasobów wodnych poprzez budowę zbiorników wodnych i obiektów małej retencji;

g) rekultywacja jezior i zbiorników wodnych oraz cieków naturalnych;

h) ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z produkcji rolnej;

i) budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody;

j) budowa sieci wodociągowych;


2) ochrony powietrza:

a) eliminacja niskiej emisji pyłów i gazów przede wszystkim na terenach

zwartej zabudowy mieszkaniowej, na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych, na obszarach szczególnie chronionych oraz terenach gdzie stwierdzane są przekroczenia obowiązujących norm czystości powietrza;

b) wspieranie nowych proekologicznych rozwiązań technicznych poprzez: budowę i przebudowę urządzeń energetycznych na efektywniejsze ekologicznie, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz pomoc we wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii;

c) zmiana i unowocześnianie technik i technologii przemysłowych prowadzących do spadku emisji zanieczyszczeń celem minimalizacji uciążliwości dla środowiska;

d) budowa i przebudowa systemów ciepłowniczych celem ograniczenia emisji zanieczyszczeń;

e) wykorzystanie nadwyżek i ograniczanie strat ciepła w sposób niosący za sobą wymierne efekty ekologiczne;

f) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery wywołanych przez transport zbiorowy;


3) ochrony powierzchni ziemi:

a) tworzenie systemów zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów;

b) wdrażanie technik i technologii ograniczających wytwarzanie odpadów;

c) budowa i przebudowa zakładów unieszkodliwiania odpadów;

d) rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów;

e) budowa instalacji pozyskiwania biogazu;

f) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;


4) ochrony przyrody i krajobrazu:

a) programy zaakceptowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska związane z zachowaniem bioróżnorodności;

b) odbudowa ekosystemów naturalnych;

c) działania związane z konserwatorską ochroną przyrody;

d) zadrzewienia i zwiększenie lesistości regionu;

e) rewaloryzacja zasobów przyrodniczych na terenie zabytkowych założeń ogrodowych;


5) edukacji ekologicznej:

a) dofinansowywanie kosztów bezpośrednich związanych z tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych realizowanych przez Centra Edukacji Ekologicznej, Parki Krajobrazowe, placówki oświatowe i naukowe;

b) dofinansowywanie wydawania bądź zakupu czasopism, książek, publikacji, produkcji filmów, programów radiowo - telewizyjnych i innych materiałów o tematyce ekologicznej;

c) wspieranie konferencji i seminariów dotyczących tematyki ekologicznej;

d) wspieranie organizacji konkursów i olimpiad upowszechniających wiedzę ekologiczną;


6) monitoringu:

a) dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i innych upoważnionych organów administracji w aparaturę i sprzęt kontrolno - pomiarowy;

b) dofinansowanie badań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Programu Wojewódzkiego Państwowego Monitoringu Środowiska;

c) dofinansowanie publikacji w zakresie informacji o stanie środowiska;


7) poważnych awarii:

a) dofinansowanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i klęskom żywiołowym o zasięgu regionalnym;

b) wspomaganie tworzenia systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez partycypację w zakupie sprzętu ratownictwa ekologicznego;

c) dofinansowanie usuwania skutków zanieczyszczeń środowiska w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;


8) ochrony przed hałasem:

dofinansowanie zadań mających na celu zmniejszenia hałasu do dopuszczalnego poziomu;


9) pozostałych zadań:

a) dofinansowanie programów o zasięgu wojewódzkim, ekspertyz, ocen i opinii służących ochronie środowiska;

b) dofinansowanie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;

c) dofinansowanie opracowania planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru wodnego;

d) preferencyjne wspomaganie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez gminy i powiaty, które przekazują nadwyżkę z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;

e) dofinansowanie wydatków na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

f) dofinansowanie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg 341baacbe3c26213391cc7e2f00b56d9
N1.jpg 7658dc5be938cc0ecdcb901682b64041
rodo1.jpg 098eba63822ffbe4bf5ed35e1b311e10