WFOŚiGW w Toruniu - www.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 3b5cb4b5d2550baf03284c9e3693c881
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Zasady udzielania pomocy finansowej

Załącznik 2 do uchwały nr 51/16

Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2016 r.
ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej Wojewódzkim Funduszem, przyznawane są zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.) na cele w niej określone, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ( Dz. U. z 2010 roku Nr 226, poz. 1479) z uwzględnieniem „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” ustalonej w oparciu o:

- Politykę Ekologiczną Państwa,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

z zastosowaniem „Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” oraz zgodnie z „Planem działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”, w zakresie ograniczonym przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 1

1. Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie:

1) oprocentowanych pożyczek,

2) oprocentowanych pożyczek płatniczych,

3) dotacji,

4) przekazania środków finansowych,

5) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,

6) udostępnienia środków finansowych bankom.

2. Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na podstawie pisemnych umów cywilnoprawnych po uprzednim, pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez podmioty realizujące przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem § 18.

3. Umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do pomocy udzielonej w formie określonej w ust . 1 pkt 5.

4. Wysokość udzielonego dofinansowania w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków i udostępnienia środków oraz terminy ich wypłat uzależnione są od możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu.

§ 2

1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych w formie pożyczek będą rozpatrywane w terminie do 3 miesięcy od daty ich złożenia.

2. W przypadku wniosków o udzielenie pomocy w formie pożyczek w kolejnym roku, ich rozpatrzenie nastąpi do końca pierwszego kwartału kolejnego roku.

3. Wnioski o dotacje należy składać do dnia 31 grudnia. Wnioski te będą rozpatrzone do końca lutego roku następnego.

4. Wnioski o dotacje złożone po terminie określonym w ust. 3, Wojewódzki Fundusz będzie rozpatrywał w miarę posiadanych środków finansowych.

5. Wojewódzki Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone na dzień złożenia wniosku.

6. Wojewódzki Fundusz rozpatruje wnioski spełniające wymogi formalno-prawne określone w § 4 ust. 1 złożone na obowiązującym druku.

§ 3

1. Wojewódzki Fundusz ze swoich środków nie finansuje:

1) wykupu gruntu pod inwestycje, z wyłączeniem gruntów wykupywanych

w celu zachowania siedlisk przyrodniczych gatunków chronionych i powiększenia powierzchni istniejących form ochrony przyrody,

2) kosztów nadzoru,

3) kosztów instrukcji eksploatacji, rozruchu itp.,

4) podatku VAT, jeżeli nie stanowi on kosztu u kontrahenta,

5) opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych,

6) odszkodowań, kar pieniężnych administracyjnych, kar umownych wraz z odsetkami, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.

2. Wydatki określone w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 mogą być uwzględnione przez kontrahenta w koszcie całkowitym przedsięwzięcia.

3. Wojewódzki Fundusz może pokryć koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed datą zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 jeżeli wystąpiły one po dacie uchwały wskazanej w promesie o której mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem § 15 ust. 5.

§ 4

1. Wymogi formalno - prawne rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie:

1) zgodność realizowanego przedsięwzięcia z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu”,

2) przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie wymogów ochrony środowiska,

3) przedstawienie dokumentów niezbędnych do dokonania oceny możliwości spłaty pożyczki przez przedsiębiorców,

4) wskazanie źródeł zbilansowania przedsięwzięcia,

5) terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu,

6) uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kosztorysu inwestorskiego, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

2. W toku rozpatrywania wniosku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ma prawo żądać złożenia przez wnioskodawcę innych wskazanych dokumentów.

3. Wymogi określone w ust. 1 pkt 6 nie dotyczą przypadku, gdy przedsięwzięcie wiąże się z zamówieniem publicznym, którego przedmiotem jest jednoczesne zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W tej sytuacji wymagane dokumenty formalno-prawne należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu przed upływem terminu ważności promesy.

4. Wymogi określone w ust. 1 pkt 2 – 6 nie dotyczą wniosków o dofinansowanie nagród w konkursach o tematyce ekologicznej.

5. Rada Nadzorcza lub Zarząd Wojewódzkiego Funduszu mogą uzależnić przyznanie dofinansowania od wyników opinii dotyczących celowości lub efektywności techniczno-ekologicznej i ekonomicznej dofinansowywanych zadań, sporządzonych przez ekspertów. Opracowanie powyższych opinii nie może być zlecane członkom Rady Nadzorczej i pracownikom Wojewódzkiego Funduszu oraz innym osobom uczestniczącym w procesie podejmowania decyzji związanych z dofinansowywanym przedsięwzięciem.

§ 5

1. Udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia, jego wielkość oraz okres obowiązywania promesy określa uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony przez kontrahenta, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu ważności promesy.

3. W okresie ważności promesy pożyczki lub dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej. Należy także dostarczyć aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska wydane odpowiednio przez marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej pozytywnie możliwość spłaty wnioskowanej pożyczki.

4. Wymóg przedłożenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma zastosowania do pożyczek płatniczych.

5. Pomoc udzielana przez Wojewódzki Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

§ 6

1. Udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz jego wielkość określa uchwała Zarządu Wojewódzkiego Funduszu. W przypadku, gdy kwota dofinansowania w formie pożyczki lub dotacji przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Wojewódzki Fundusz w roku poprzednim – decyzja Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu.

2. Uchwały te są podstawą do zawarcia umowy o dofinansowanie.

§ 7

1. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2. Podmioty, które z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych nie są zobowiązane do jej stosowania przy wydatkowaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu składają oświadczenie, że zastosowały przy wydatkowaniu środków publicznych zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.


II. POŻYCZKI

§ 8

1. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, obejmującego wartość wszystkich nakładów koniecznych do jego zrealizowania, z uwzględnieniem postanowień § 3.

2. Wysokość pożyczki, formy jej zabezpieczenia, karencja w spłacie, okres spłaty, ustalane

są przed zawarciem umowy w trakcie negocjacji pożyczkobiorcy z Wojewódzkim Funduszem.

3. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie spłaty pożyczki w formach przewidzianych prawem, z uwzględnieniem sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

§ 9

1. Oprocentowanie udzielanych pożyczek jest stałe w roku zawarcia umowy pożyczki i określone na podstawie stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP, obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

2. W latach następnych obowiązywania umowy wysokość oprocentowania będzie aktualizowana na dzień 1 stycznia danego roku.

3. Oprocentowanie pożyczek wynosi nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.

4. Oprocentowanie pożyczek według współczynnika stopy redyskonta weksli określonego w ust. 3, nie stanowi podstawy do weryfikacji warunków umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad.

§ 10

1. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat i jest liczony od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej transzy do dnia określonej w umowie spłaty ostatniej raty.

2. Do okresu spłaty pożyczki wliczany jest okres karencji. Karencja w spłacie wynosi do 36 miesięcy.

3. Okres karencji liczony jest od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do umownego dnia spłaty pierwszej raty.

4. Za okres karencji odsetki są wymagalne w okresach miesięcznych, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Odsetki naliczane są za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki.

5. Karencji nie stosuje się do pożyczki udzielonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE zwanej dalej pożyczką płatniczą.

§ 11

1. Integralną część umowy pożyczki stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy oraz planowany efekt ekologiczny w formie karty lub opisu.

2. Umowa pożyczki określa:

1) strony umowy,

2) nazwę przedsięwzięcia,

3) podstawę udzielenia pożyczki,

4) wysokość pożyczki,

5) oprocentowanie oraz sposób naliczania odsetek,

6) formę zabezpieczenia spłaty pożyczki,

7) planowany koszt całkowity przedsięwzięcia,

8) udział własny, stanowiący różnicę między kosztem całkowitym przedsięwzięcia a dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu. Udział własny obejmuje środki ze źródeł własnych, dotacje budżetowe, fundusze unijne, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki z innych źródeł,

9) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,

10) termin uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposób ich potwierdzenia,

11) termin i warunki wypłaty pożyczki,

12) termin spłaty pożyczki,

13) zasady rozliczenia finansowego udzielonej pożyczki,

14) uprawnienie Wojewódzkiego Funduszu do kontroli m.in. realizacji przedsięwzięcia na każdym jego etapie oraz sposobu korzystania z udzielonej pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty,

15) warunki wypowiedzenia umowy,

16) inne ustalenia stron umowy.

§ 12

1. Wojewódzki Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub części m.in. w przypadku, gdy:

1) pożyczkobiorca nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona,

2) pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

3) nie został osiągnięty w terminie planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy,

4) pożyczka lub jej raty oraz odsetki są spłacane nieterminowo,

5) pożyczkobiorca nie spełnia innych postanowień umowy.

2. W razie wypowiedzenia warunków umowy niespłacona kwota pożyczki jest natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i innymi należnościami wynikającymi z umowy.III. UMORZENIA POŻYCZEK

§ 13

1. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być częściowo umorzona, z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek pożyczkobiorcy, złożony na druku obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu.

2. Umorzeniu nie podlegają:

1) pożyczki płatnicze,

2) pożyczki, których umowny okres spłaty nie przekracza dwóch lat,

3) pożyczki udzielone kontrahentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, w tym pochodzących ze środków UE,

4) pożyczki udzielone na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięcia, z wyłączeniem pożyczek udzielonych na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięć, które zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o umorzenie,

5) pożyczki udzielone na zadania, na których realizację przyznano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

3. Umorzenie pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, może wynieść do 30%.

4. Procentowa wysokość umorzenia jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu i jest określana corocznie w planie finansowym na dany rok.

5. Umorzenie pożyczki może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie,

2) zostały osiągnięte planowane efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie i są one dotrzymywane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie,

3) spłacono niepodlegającą umorzeniu kwotę wypłaconej pożyczki,

4) udokumentowano aktualnymi zaświadczeniami niezaleganie z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska,

5) spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, przy czym warunek ten zostanie uznany za spełniony gdy łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie przekroczyło 60 dni,

6) wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu.

6. Wysokość umorzenia nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

7. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych.

§ 14

1. Decyzję o wysokości umorzenia podejmuje w formie uchwały Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu na wniosek Zarządu.

2. Od momentu złożenia kompletnego wniosku o umorzenie do czasu jego rozpatrzenia obowiązek spłaty kolejnych rat ulega zawieszeniu bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy pożyczki.IV. POŻYCZKI PŁATNICZE

§ 15

1. Wojewódzki Fundusz może udzielić pomocy w formie pożyczki płatniczej na przedsięwzięcia zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, dofinansowywane ze środków UE. Celem udzielanej pożyczki płatniczej jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia.

2. Dofinansowanie w formie pożyczki płatniczej nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej ze środków UE, potwierdzonej umową.

3. Wysokość pożyczki płatniczej, okres spłaty i formy jej zabezpieczenia, ustalane są w trakcie negocjacji pożyczkobiorcy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu.

4. Wojewódzki Fundusz finansuje koszty kwalifikowalne zgodnie z przepisami regulującymi pomoc ze środków Unii Europejskiej, których pożyczka dotyczy.

5. Ze środków pożyczki płatniczej mogą być pokrywane koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed datą podjęcia uchwały o udzieleniu promesy dofinansowania.

§ 16

Oprocentowanie pożyczki płatniczej wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy jednak nie mniej niż 1,5 punktu procentowego w stosunku rocznym i jest stałe przez cały okres korzystania z pożyczki.V. DOTACJE

§ 17

1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości 80 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia

na dofinansowanie, z zastrzeżeniem § 29:

1) przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu,

2) edukacji ekologicznej i popularyzacji zachowań proekologicznych,

3) działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,

4) programów, ekspertyz, ocen i opinii służących ochronie środowiska,

5) utylizacji przeterminowanych środków chemicznych wykorzystywanych w celach dydaktycznych i naukowych,

6) planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz utworzeniu katastru wodnego,

7) systemów kontrolnych i pomiarowych stanu środowiska,

8) systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat,

9) działań związanych z ochroną przeciwpowodziową, regulacją rzek i zwiększaniem retencji,

10) przedsięwzięć realizowanych na podstawie umów lub porozumień o których mowa w § 23 ust. 1.

2. Dotacje mogą być udzielane także na cele inne niż wymienione w ust. 1 podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego do wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez te podmioty powinny pozostawać w związku z wyżej wymienioną działalnością.

§ 18

Wojewódzki Fundusz udziela także pomocy finansowej w formie dotacji, do oprocentowania kredytów bankowych lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych na podstawie umowy zawartej z bankiem wyłonionym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19

1. Integralną część umowy dotacji stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy.

2. Umowa dotacji określa:

1) strony umowy,

2) nazwę zadania,

3) podstawę udzielenia dotacji,

4) wysokość udzielonej dotacji,

5) planowany efekt ekologiczny, np. w formie opisu lub karty,

6) planowany koszt całkowity przedsięwzięcia,

7) udział własny, stanowiący różnicę między kosztem całkowitym przedsięwzięcia

a dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu. Udział własny obejmuje środki ze źródeł własnych, dotacje budżetowe, środki Narodowego Funduszu i środki z innych źródeł,

8) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,

9) termin uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposób ich potwierdzenia,

10) termin i warunki wypłaty dotacji,

11) zasady rozliczenia finansowego udzielonej dotacji,

12) uprawnienie Wojewódzkiego Funduszu do kontroli, m.in. realizacji przedsięwzięcia na każdym jego etapie oraz sposobu wykorzystania przyznanej dotacji,

13) warunki wypowiedzenia umowy,

14) inne ustalenia stron umowy.

§ 20

1. Wojewódzki Fundusz może wypowiedzieć umowę dotacji w całości lub w części w razie zaistnienia m.in. następujących sytuacji:

1) dotowany nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,

2) dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

3) nie został osiągnięty w terminie planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy,

4) dotowany nie spełnia innych postanowień umowy.

2. W razie wypowiedzenia umowy, wypłacona kwota dotacji staje się natychmiast wymagalna wraz z innymi należnościami wynikającymi z umowy.VI. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 21

1. Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania w formie przekazania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

2. Przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem poniższych postanowień:

1) wnioski o przekazanie środków finansowych należy składać w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie ustawy budżetowej w ramach rezerwy celowej;

2) wysokość dofinansowania w formie przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym może wynosić do 100 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia;

3) do dnia podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska wydane odpowiednio przez marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

4) do dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej;

5) w przypadku umów z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) termin dostarczenia umowy z wykonawcą lub dostawcą jest przedłużony do dnia złożenia w WFOŚiGW w Toruniu rozliczenia środków zaangażowanych w realizację zadania, określonego w umowie przekazania środków finansowych;

6) na uzasadniony wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazanie środków finansowych może nastąpić w formie zaliczek;

7) dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych odbywa się na podstawie umów o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania;

8) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia zasad.VII. UDOSTĘPNIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 22

1. Wojewódzki Fundusz może udostępnić środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych.

2. Dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych są realizowane za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 23

1. Wojewódzki Fundusz może zawierać z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub innymi podmiotami umowy lub porozumienia o wspólnym finansowaniu zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

2. Wojewódzki Fundusz może również udzielać pomocy finansowej w ramach celowych programów priorytetowych.

3. Warunki finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, nie są regulowane niniejszymi zasadami i podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu.

§ 24

Wojewódzki Fundusz może korzystać ze środków finansowych udostępnionych mu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez niego programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii.

§ 25

Odstępstwo od ustaleń określonych w niniejszych zasadach w zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo ochrony środowiska jest dopuszczalne za zgodą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu, wyrażoną w formie uchwały

§ 26

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach przy udzieleniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa unijnego, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.

§ 27

W przypadku jednoczesnego ubiegania się o pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu w różnych formach przewidzianych w § 1 ust. 1 niniejszych zasad, łączne dofinansowanie na realizację tego samego zadania nie może przekroczyć 80 % kosztów przedsięwzięcia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej.

§ 28

Do umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu zawartych do dnia 31.12.2014 roku stosuje się dotychczasowe zasady udzielania

i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 pkt 2 i 5.

§ 29

Do umów o dofinansowanie zawieranych z Państwowymi Jednostkami Budżetowymi i Urzędem Marszałkowskim na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania podjętych w 2014 r., wysokość dofinansowania wynosi do 90 % kosztów zadania.

§ 30

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 01.01.2015 roku.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N5.jpg e927a3c29f9d1cb7891cd76f655ec3ce
N1.jpg cb9955462f2e744cfdd6c1875e2e03fc