WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4ebabe6aa708ec90f214354792d37725
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Zasady udzielania pomocy finansowej

Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu złożonych do dnia 30 kwietnia 2018 roku stosuje się dotychczasowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu złożonych od dnia 1 maja 2018 roku obowiązują zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyjęte  Uchwałą Rady Nadzorczej
Nr 31/18 z 13.04.2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/18 z 13.04.2018 r.

Tekst jednolity Zasady udzielania pomocy finansowej
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej Wojewódzkim Funduszem, przyznawane są zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze zm. - zwana dalej Ustawą) na cele w niej określone, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 roku Nr 226, poz. 1479 ze zm.) z uwzględnieniem „Listy przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” z zastosowaniem „Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” oraz stosownie do uchwalanych corocznie planów działalności i list przedsięwzięć priorytetowych oraz w sposób zapewniający wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i innych środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.


§ 1


1. Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie:

1) oprocentowanych pożyczek,

2) oprocentowanych pożyczek płatniczych,

3) dotacji,

4) przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym,

5) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej,

6) udostępnienia środków finansowych bankom.

2. Wojewódzki Fundusz udziela pomocy finansowej na podstawie pisemnych umów cywilnoprawnych po uprzednim, pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez podmioty realizujące przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem § 19.

3. Umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do pomocy udzielonej w formie określonej w ust . 1 pkt

4. Wysokość udzielonego dofinansowania w formie pożyczek, dotacji, przekazania środków i udostępnienia środków oraz terminy ich wypłat uzależnione są od możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu.


§ 2


1. Wojewódzki Fundusz może zawierać z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub innymi podmiotami umowy lub porozumienia o wspólnym finansowaniu zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

2. Wojewódzki Fundusz może również udzielać pomocy finansowej w ramach celowych programów priorytetowych.

3. Warunki finansowania, o których mowa w ust. 1 i 2, nie są regulowane niniejszymi zasadami i podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu.


§ 3


1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczek będą rozpatrywane w terminie

3 miesięcy od daty ich złożenia.

2. W przypadku wniosków o udzielenie pomocy w formie pożyczek w kolejnym roku, ich rozpatrzenie nastąpi do końca pierwszego kwartału kolejnego roku.

3. Wnioski o dotacje należy składać do dnia 31 grudnia. Wnioski te będą rozpatrzone do końca lutego roku następnego.

4. Wnioski o dotacje złożone po terminie określonym w ust. 3, Wojewódzki Fundusz będzie rozpatrywał w miarę posiadanych środków finansowych.

5. Wojewódzki Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone na dzień złożenia wniosku.

6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą wniosków na zadania mające na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i likwidację poważnych awarii i ich skutków.

7. Wojewódzki Fundusz rozpatruje wnioski spełniające wymogi formalno-prawne określone w § 5 ust. 1 złożone na obowiązującym formularzu.

8. Fundusz może uzależnić przyznanie dofinansowania od zobowiązania się Beneficjenta tej pomocy do zachowania trwałości inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej przekazania do eksploatacji.

§ 4


1. Wojewódzki Fundusz ze swoich środków nie finansuje:

1) wykupu nieruchomości, z wyłączeniem gruntów wykupywanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne działające w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa w celu zachowania siedlisk przyrodniczych gatunków chronionych i powiększenia powierzchni istniejących form ochrony przyrody,

2) kosztów nadzoru i dokumentacji w postaci projektów, koncepcji, inwentaryzacji, inżyniera kontraktu, itp., z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej zadań z zakresu ochrony przyrody, obejmujących ustanowienie lub utrzymanie form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 142, 10),

3) kosztów instrukcji eksploatacji, rozruchu itp.,

4) podatku VAT, jeżeli kontrahentowi przysługuje prawo do jego odliczenia lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów,

5) opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych,

6) odszkodowań, kar pieniężnych administracyjnych, kar umownych wraz z odsetkami, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4.

2. Wydatki określone w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 mogą być uwzględnione przez kontrahenta w koszcie całkowitym przedsięwzięcia.

3. Wojewódzki Fundusz może pokryć koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed datą zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 jeżeli wystąpiły one po udzieleniu promesy, o której mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5.


§ 5


1. Wymogi formalno - prawne rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie:

1) zgodność realizowanego przedsięwzięcia z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”,

2) przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekraczanie wymogów ochrony środowiska,

3) przedstawienie dokumentów niezbędnych do dokonania oceny możliwości spłaty pożyczki przez wnioskodawcę,

4) wskazanie źródeł zbilansowania przedsięwzięcia,

5) terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu,

6) uregulowanie stanu formalno-prawnego przedsięwzięcia, a w tym m.in.: posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kosztorysu inwestorskiego, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

2. W toku rozpatrywania wniosku Wojewódzki Fundusz ma prawo żądać złożenia przez wnioskodawcę innych wskazanych dokumentów, w szczególności potwierdzających wiarygodność finansową wnioskodawcy. Udzielenie dofinansowania jest uzależnione od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów prawa bankowego oraz uzyskania odpowiednich zabezpieczeń.

3. Wymogi określone w ust. 1 pkt 6 nie dotyczą przypadku, gdy przedsięwzięcie wiąże się z zamówieniem publicznym, którego przedmiotem jest jednoczesne zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W tej sytuacji wymagane dokumenty formalno-prawne należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu przed upływem terminu ważności promesy, o której mowa w § 6 ust.1 w przypadku jej udzielenia.

4. Wymogi określone w ust. 1 pkt 2 – 6 nie dotyczą wniosków o dofinansowanie nagród w konkursach o tematyce ekologicznej.

5. Rada Nadzorcza lub Zarząd Wojewódzkiego Funduszu mogą uzależnić przyznanie finansowania od wyników opinii dotyczących celowości lub efektywności techniczno-ekologicznej i ekonomicznej dofinansowywanych zadań, sporządzonych przez ekspertów. Opracowanie powyższych opinii nie może być zlecane członkom Rady Nadzorczej i pracownikom Wojewódzkiego Funduszu oraz innym osobom uczestniczącym w procesie podejmowania decyzji związanych z dofinansowywanym przedsięwzięciem.

6. Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony, podpisany oraz zawiera wszystkie informacje oraz dokumenty, niezbędne do jego rozpatrzenia i podjęcia decyzji przez uprawniony organ Funduszu.

§ 6

1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, udzielenie pożyczki lub dotacji może być poprzedzone wydaniem promesy. Promesy udziela Zarząd Wojewódzkiego Funduszu, na warunkach określonych w niniejszych Zasadach w drodze uchwały.

2. Udzielona promesa określa w szczególności:

a) nazwę przedsięwzięcia,

b) formę dofinansowania,

c) wysokość kwoty objętej promesą,

d) warunki udzielenia pożyczki lub dotacji,

e) okres obowiązywania promesy.

3. W przypadku pożyczki lub dotacji, której wartość jednostkowa przekracza 0,5 % przychodów uzyskanych przez Wojewódzki Fundusz w roku poprzednim, udzielona promesa zawiera warunek, że zawarcie umowy o dofinansowanie nastąpi po zatwierdzeniu wniosku Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o dofinansowanie przez Radę Nadzorczą.

4. W okresie ważności promesy pożyczki lub dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej. Należy także dostarczyć aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniującej pozytywnie możliwość spłaty wnioskowanej pożyczki.

5. Wymóg przedłożenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma zastosowania do pożyczek płatniczych.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu ważności promesy.

7. Pomoc udzielana przez Wojewódzki Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.


§ 7


1. Decyzje o udzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w drodze uchwały.

2. W przypadku pożyczki lub dotacji, której wartość jednostkowa przekracza 0,5 % przychodów uzyskanych przez Wojewódzki Fundusz w roku poprzednim, uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 podejmowana jest po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu o udzielenie dofinansowania.

3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu nie zostanie zawarta umowa z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, decyzja w tej sprawie może być uchylona.


§ 8


1. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

2. Podmioty, które z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych nie są zobowiązane do jej stosowania przy wydatkowaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu składają oświadczenie, że zastosowały przy wydatkowaniu środków publicznych zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

II. POŻYCZKI

§ 9


1. Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć kosztu całkowitego przedsięwzięcia, obejmującego wartość wszystkich nakładów koniecznych do jego zrealizowania, z uwzględnieniem postanowień § 4.

2. Wysokość pożyczki, formy jej zabezpieczenia, karencja w spłacie, okres spłaty, ustala przed za-warciem umowy pożyczki Wojewódzki Fundusz.

3. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie spłaty pożyczki oraz posiadanie zdolności pożyczkobiorcy do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty.

4. Zabezpieczenie spłaty pożyczki jest ustalane w szczególności przy uwzględnieniu sytuacji finansowej i ekonomicznej pożyczkobiorcy, indywidualnego ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki.

5. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do utrzymywania ważnego zabezpieczenia spłaty pożyczki wskazanego w umowie pożyczki aż do całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.


§ 10


1. Oprocentowanie udzielanych pożyczek jest stałe w roku zawarcia umowy pożyczki i określone na podstawie stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP. obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki.

2. W latach następnych obowiązywania umowy wysokość oprocentowania będzie aktualizowana na dzień 1 stycznia danego roku.

3. Oprocentowanie pożyczek wynosi nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.

4. Oprocentowanie pożyczek według współczynnika stopy redyskonta weksli określonego

w ust. 3, nie stanowi podstawy do weryfikacji warunków umów pożyczek zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad.


§ 11


1. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat i jest liczony od określonej w umowie pożyczki daty wypłaty ostatniej transzy do dnia określonej w umowie spłaty ostatniej raty. 2. Do okresu spłaty pożyczki wliczany jest okres karencji. Karencja w spłacie wynosi do 36 miesięcy.

3. Okres karencji liczony jest od określonej w umowie pożyczki daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do umownego dnia spłaty pierwszej raty.

4. Za okres karencji odsetki są wymagalne w okresach miesięcznych, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Odsetki naliczane są za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki.

5. Karencji nie stosuje się do pożyczki udzielonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE zwanej dalej pożyczką płatniczą.

§ 12


1. Integralną część umowy pożyczki stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy oraz planowany efekt ekologiczny w formie karty lub opisu.

2. Umowa pożyczki określa w szczególności:

1) strony umowy,

2) nazwę przedsięwzięcia,

3) podstawę udzielenia pożyczki,

4) wysokość pożyczki,

5) oprocentowanie oraz sposób naliczania odsetek,

6) formę zabezpieczenia spłaty pożyczki,

7) planowany koszt całkowity przedsięwzięcia,

8) udział własny, stanowiący różnicę między kosztem całkowitym przedsięwzięcia a dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu. Udział własny obejmuje środki ze źródeł własnych, dotacje budżetowe, fundusze unijne, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki z innych źródeł,

9) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,

10) termin uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposób ich potwierdzenia,

11) termin i warunki wypłaty pożyczki,

12) termin spłaty pożyczki,

13) zasady rozliczenia finansowego udzielonej pożyczki,

14) uprawnienie Wojewódzkiego Funduszu do kontroli m.in. realizacji przedsięwzięcia na każdym jego etapie oraz sposobu korzystania z udzielonej pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty,

15) warunki wypowiedzenia umowy,

16) inne ustalenia stron umowy.


§ 13


1. Wojewódzki Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub części w szczególności, gdy:

1) pożyczkobiorca nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona,

2) pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

3) nie został osiągnięty w terminie planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy,

4) pożyczka lub jej raty oraz odsetki są spłacane nieterminowo,

5) pożyczkobiorca podał we wniosku o pożyczkę lub w trakcie kontroli nieprawdziwe dane,

6) pożyczkobiorca nie spełnia lub narusza inne postanowienia umowy pożyczki.

2. W razie wypowiedzenia umowy niespłacona kwota pożyczki jest natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i innymi należnościami wynikającymi z umowy.


III. UMORZENIA POŻYCZEK


§ 14


1. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być częściowo umorzona, z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek pożyczkobiorcy, złożony na formularzu obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu.

2. Umorzeniu nie podlegają:

1) pożyczki płatnicze,

2) pożyczki, których umowny okres spłaty nie przekracza:

a) dwóch lat, w przypadku wniosków złożonych do dnia 30.04.2018 roku,

b) pięciu lat, w przypadku wniosków złożonych od dnia 01.05.2018 roku,

3) pożyczki udzielone kontrahentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, w tym pochodzących ze środków UE,

4) pożyczki udzielone na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięcia, z wyłączeniem pożyczek udzielonych na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięć, które zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o umorzenie,

5) pożyczki udzielone na zadania, na których realizację przyznano dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu,

6) pożyczki, o umorzenie których kontrahent wystąpił po dokonaniu ich spłaty,

7) należne Wojewódzkiemu Funduszowi odsetki.

3. Wysokość umorzenia nie może przekraczać kwoty 20% wypłaconej pożyczki, jak również nie może być wyższa niż:

a) trzysta tysięcy złotych dla kompletnych wniosków o umorzenie złożonych do dnia 31.12.2018 roku,

b) dwieście tysięcy złotych dla kompletnych wniosków o umorzenie złożonych od dnia 01.01.2019 roku.

4. Procentowa wysokość umorzenia jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu i jest określana corocznie w planie finansowym na dany rok.

5. Umorzenie pożyczki może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie umownym,

2) zostały osiągnięte planowane efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie i są one dotrzymywane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie,

3) spłacono niepodlegającą umorzeniu kwotę wypłaconej pożyczki wraz z odsetkami za opóźnienie,

4) udokumentowano aktualnymi zaświadczeniami niezaleganie z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska,

5) spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, przy czym warunek ten zostanie uznany za spełniony gdy łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie przekroczyło 60 dni.

6. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych.

7. Wojewódzki Fundusz uzależnia umorzenie pożyczki od złożenia przez pożyczkobiorcę oświadczenia o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne przedsięwzięcia realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15


1. Decyzję o wysokości i zasadności umorzenia podejmuje w formie uchwały Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu na wniosek Zarządu.

2. Od momentu złożenia kompletnego wniosku o umorzenie do czasu jego rozpatrzenia obowiązek spłaty kolejnych rat ulega zawieszeniu bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy pożyczki.

IV. POŻYCZKI PŁATNICZE

§ 16


1. Wojewódzki Fundusz może udzielić pomocy w formie pożyczki płatniczej na przedsięwzięcia zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, dofinansowywane ze środków UE. Celem udzielanej pożyczki płatniczej jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia.

2. Dofinansowanie w formie pożyczki płatniczej nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej ze środków UE, potwierdzonej umową.

3. Wysokość pożyczki płatniczej, okres spłaty i formy jej zabezpieczenia, ustalane są w trakcie ne-gocjacji pożyczkobiorcy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu.

4. Wojewódzki Fundusz finansuje koszty kwalifikowalne zgodnie z przepisami regulującymi pomoc ze środków Unii Europejskiej, których pożyczka dotyczy.

5. Ze środków pożyczki płatniczej mogą być pokrywane koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed datą podjęcia uchwały o udzieleniu promesy dofinansowania.


§ 17

Oprocentowanie pożyczki płatniczej wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu za-warcia umowy jednak nie mniej niż 1,5 punktu procentowego w stosunku rocznym i jest stałe przez cały okres korzystania z pożyczki.

V. DOTACJE

§ 18


1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości 80 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia na dofinansowanie:

1) przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu,

2) edukacji ekologicznej i popularyzacji zachowań proekologicznych,

3) działań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,

4) programów służących ochronie środowiska,

5) systemów kontrolnych i pomiarowych stanu środowiska,

6) przedsięwzięć realizowanych na podstawie umów lub porozumień o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Dotacje mogą być udzielane także na cele inne niż wymienione w ust. 1 podmiotom prowadzącym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, bezpieczeństwa publicznego do wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez te podmioty powinny pozostawać w związku z wyżej wymienioną działalnością.

3. Wojewódzki Fundusz może udzielić dotacji dla projektów ogłaszanych w ramach programów priorytetowych.

§ 19

Wojewódzki Fundusz udziela także pomocy finansowej w formie dotacji, do oprocentowania kredytów bankowych lub częściowych spłat kapitału kredytów bankowych na podstawie umowy zawartej z bankiem wyłonionym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 20

1. Integralną część umowy dotacji stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy.

2. Umowa dotacji określa w szczególności:

1) strony umowy,

2) nazwę zadania,

3) podstawę udzielenia dotacji,

4) wysokość udzielonej dotacji,

5) planowany efekt ekologiczny, np. w formie opisu lub karty,

6) planowany koszt całkowity przedsięwzięcia,

7) udział własny, stanowiący różnicę między kosztem całkowitym przedsięwzięcia a dofinanso waniem z Wojewódzkiego Funduszu. Udział własny obejmuje środki ze źródeł własnych, dotacje budżetowe, środki Narodowego Funduszu i środki z innych źródeł,

8) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,

9) termin uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposób

10) ich potwierdzenia,

11) termin i warunki wypłaty dotacji,

12) zasady rozliczenia finansowego udzielonej dotacji,

13) uprawnienie Wojewódzkiego Funduszu do kontroli, m.in. realizacji przedsięwzięcia

14) na każdym jego etapie oraz sposobu wykorzystania przyznanej dotacji,

15) warunki wypowiedzenia umowy,

16) inne ustalenia stron umowy.

§ 21


1. Wojewódzki Fundusz może wypowiedzieć umowę dotacji w całości lub w części w razie zaistnienia m.in. następujących sytuacji:

1) dotowany nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,

2) dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

3)nie został osiągnięty w terminie planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy,

4) dotowany podał we wniosku o dotację lub w trakcie kontroli nieprawdziwe dane,

5) dotowany nie spełnia lub narusza inne postanowienia umowy dotacji.

2. W razie wypowiedzenia umowy, wypłacona kwota dotacji staje się natychmiast wymagalna wraz z innymi należnościami wynikającymi z umowy.

VI. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM

§ 22


1. Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania w formie przekazania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

2. Przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem poniższych postanowień:

1) wnioski o przekazanie środków finansowych należy składać w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie ustawy budżetowej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa;

2) wysokość dofinansowania w formie przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym może wynosić do 100 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia;

3) do dnia podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.

4) do dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej;

5) w przypadku umów z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) termin dostarczenia umowy z wykonawcą lub dostawcą jest przedłużony do dnia złożenia w WFOŚiGW w Toruniu rozliczenia środków zaangażowanych w realizację zadania, określonego w umowie przekazania środków finansowych;

6) na uzasadniony wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazanie środków finansowych może nastąpić w formie zaliczek;

7) dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych odbywa się na podstawie umów o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania;

8) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia zasad.

VII. UDOSTĘPNIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 23


1. Wojewódzki Fundusz może udostępnić środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych.

2. Dopłaty do oprocentowania i częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych są realizowane za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 24


Wojewódzki Fundusz może korzystać ze środków finansowych udostępnionych mu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez niego programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii.

§ 25

Odstępstwo od ustaleń określonych w niniejszych zasadach w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jest dopuszczalne za zgodą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu, wyrażoną w formie uchwały.

§ 26

W zakresie nieuregulowanym w niniejszych zasadach przy udzieleniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa unijnego, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.

§ 27

W przypadku jednoczesnego ubiegania się o pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu w różnych formach przewidzianych w § 1 ust. 1 niniejszych zasad, łączne dofinansowanie na realizację tego samego zadania nie może przekroczyć 100 % kosztów przedsięwzięcia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej.

§ 28


Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu złożonych do dnia 30 kwietnia 2018 roku stosuje się dotychczasowe zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 29


Niniejsze zasady obowiązują od dnia 01 maja 2018 roku.


___________________________________________________________________________

Zasady obowiązujące w latach ubiegłych:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/18 z 13.04.2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51/16 z 29.04.2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 75/15 z 12.06.2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/15 z 29.01.2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 216/14 z 27.11.2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 208/13 z 29.11.2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 200/12 z 28.11.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 255/11 z 22.12.2011 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej
Nr 99/11 z  15.06.2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 230/10 z  20.10. 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 282/09 z 17.12.2009 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 31/09 z 27.03.2009 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 4869fcb32a96abd88686e10edb7e4ad3
PROGRAMY BANEREK.jpg 1a6df826b8fa4c6614ae1f41b5663fe7
NEWSLETTER.jpg e01fdbf69bd676d9bcd6611408d7f8da
RODO.jpg 66a73b60083cb6ed88648d94e0a0c16c