WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png c7e3410128ab92ebff4cb6ba0c11076e
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
PJB

Procedura dofinansowania PJB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wypełnienie
wniosku
z załącznikami
Weryfikacja
kompletności złożonych
dokumentów
Analiza
finansowa
Przyznanie
dofinansowania
Podpisanie
umowy
Realizacja
umowy
Rozliczenie
umowy
Wypłata
środków
Wypełnienie wniosku z załącznikami
Wypełnienie odpowiedniego wniosku z wszystkimi załacznikami
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów i ich zgodności z zasadami, kryteriami i listą
Analiza Finansowa
Analiza Finansowa złożonych dokumentów
Przyznanie dofinansowania
Uchwała Rady Nadzorczej/Zarządu w sprawie finansowania
Podpisanie Umowy
Podpisanie umowy na wsparcie finansowe przedsięwzięcia
Realizacja Umowy
Wniosek o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej, Realizacja Inwestycji zgodnie z harmonogramem
Rozliczenie Umowy
Rozliczenie Umowy
Wypłata środków
Wypłata środków


1. Wojewódzki Fundusz udziela dofinansowania w formie przekazania środków finansowych
na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki budżetowe.

2. Przekazanie środków finansowych określonych w ust. 1 będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z uwzględnieniem poniższych postanowień:

1) wnioski o przekazanie środków finansowych należy składać w terminie umożliwiającym ich ujęcie w projekcie ustawy budżetowej w ramach rezerwy celowej;

2) wysokość dofinansowania w formie przekazania środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym może wynosić do 100 % kosztu całkowitego przedsięwzięcia;

3) do dnia podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska wydane odpowiednio przez marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;

4) do dnia złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu oświadczenie o wyborze wykonawcy lub dostawcy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umowy z wykonawcą lub dostawcą, jeżeli przepisy wymagają formy pisemnej;

5) w przypadku umów z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) termin dostarczenia umowy z wykonawcą lub dostawcą jest przedłużony do dnia złożenia w WFOŚiGW w Toruniu rozliczenia środków zaangażowanych w realizację zadania, określonego w umowie przekazania środków finansowych;

6) na uzasadniony wniosek państwowej jednostki budżetowej przekazanie środków finansowych może nastąpić w formie zaliczek;

7) dofinansowanie państwowych jednostek budżetowych odbywa się na podstawie umów o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania;

8) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie odpowiednio pozostałe postanowienia zasad.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 8e77e28a03c691d2fa2300872943a6d4