WFOŚiGW w Toruniu - demo.wfosigw.torun.pl

naglowek.png 701aa091986c64fe879b362f68e34d6b
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Pożyczka

Procedura dofinansowania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek złożony do
WFOŚiGW w Toruniu
Rozpatrzenie
wniosku
Udzielenie
dofinansowania
Podpisanie umowy
Realizacja inwestycji
przez Beneficjenta
Rozliczenie
umowy
Możliwość
umorzenia
Wypełnienie wniosku z załącznikami
Wypełnienie odpowiedniego wniosku z wszystkimi załącznikami
Weryfikacja kompletności złożonych dokumentów
Ocena merytoryczna dokumentów udzielenie/ odmowa udzielenia promesy dofinansowania
Udzielenie dofinansowania
Uchwała Rady Nadzorczej/Zarzadu w sprawie dofinansowania
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy na wsparcie finansowe przedsięwzięcia
Realizacja Inwestycji
Realizacja Inwestycji zgodnie z przedstawionym harmonogramem
Spłata pożyczki
Terminowa spłata rat pożyczki i rozliczenie umowy
Możliwośc umorzenia
Możliwośc umorzenia części rat po spełnieniu warunnków okreslonych w zasadach

Dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, obejmującego wartość wszystkich nakładów koniecznych do jego zrealizowania, z uwzględnieniem postanowień § 3. Wysokość pożyczki, formy jej zabezpieczenia, karencja w spłacie, okres spłaty, ustalane są przed zawarciem umowy w trakcie negocjacji pożyczkobiorcy z Wojewódzkim Funduszem. Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie spłaty pożyczki w formach przewidzianych prawem, z uwzględnieniem sytuacji finansowej pożyczkobiorcy.

Oprocentowanie udzielanych pożyczek jest stałe w roku zawarcia umowy pożyczki i określone na podstawie stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP, obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

W latach następnych obowiązywania umowy wysokość oprocentowania będzie aktualizowana na dzień 1 stycznia danego roku.

Oprocentowanie pożyczek wynosi nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.

Oprocentowanie pożyczek według współczynnika stopy redyskonta weksli określonego w ust. 3, nie stanowi podstawy do weryfikacji warunków umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat i jest liczony od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej transzy do dnia określonej w umowie spłaty ostatniej raty.

Do okresu spłaty pożyczki wliczany jest okres karencji. Karencja w spłacie wynosi do 36 miesięcy.

Okres karencji liczony jest od określonej w umowie daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do umownego dnia spłaty pierwszej raty.

Za okres karencji odsetki są wymagalne w okresach miesięcznych, płatne do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Odsetki naliczane są za każdy dzień kalendarzowy począwszy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki.

Karencji nie stosuje się do pożyczki udzielonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE zwanej dalej pożyczką płatniczą.

Integralną część umowy pożyczki stanowi harmonogram rzeczowo – finansowy oraz planowany efekt ekologiczny w formie karty lub opisu.

Umowa pożyczki określa:

1) strony umowy,

2) nazwę przedsięwzięcia,

3) podstawę udzielenia pożyczki,

4) wysokość pożyczki,

5) oprocentowanie oraz sposób naliczania odsetek,

6) formę zabezpieczenia spłaty pożyczki,

7) planowany koszt całkowity przedsięwzięcia,

8) udział własny, stanowiący różnicę między kosztem całkowitym przedsięwzięcia a dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu. Udział własny obejmuje środki ze źródeł własnych, dotacje budżetowe, fundusze unijne, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środki z innych źródeł,

9) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,

10) termin uzyskania planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposób ich potwierdzenia,

11) termin i warunki wypłaty pożyczki,

12) termin spłaty pożyczki,

13) zasady rozliczenia finansowego udzielonej pożyczki,

14) uprawnienie Wojewódzkiego Funduszu do kontroli m.in. realizacji

przedsięwzięcia na każdym jego etapie oraz sposobu korzystania z udzielonej

pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty,

15) warunki wypowiedzenia umowy,

16) inne ustalenia stron umowy.

Wojewódzki Fundusz może wypowiedzieć umowę pożyczki w całości lub części m.in. w przypadku, gdy:

1) pożyczkobiorca nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona,

2) pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

3) nie został osiągnięty w terminie planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy,

4) pożyczka lub jej raty oraz odsetki są spłacane nieterminowo,

5) pożyczkobiorca nie spełnia innych postanowień umowy.

W razie wypowiedzenia warunków umowy niespłacona kwota pożyczki jest natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i innymi należnościami wynikającymi z umowy.
Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być częściowo umorzona, z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek pożyczkobiorcy, złożony na druku obowiązującym w Wojewódzkim Funduszu.

Umorzeniu nie podlegają:

1) pożyczki płatnicze,

2) pożyczki, których umowny okres spłaty nie przekracza dwóch lat,

3) pożyczki udzielone kontrahentom, którym udzielono dofinansowania na to samo przedsięwzięcie z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych,

w tym pochodzących ze środków UE,

4) pożyczki udzielone na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięcia, z wyłączeniem pożyczek udzielonych na sporządzanie dokumentacji przedsięwzięć, które zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o umorzenie,

5) pożyczki udzielone na zadania, na których realizację przyznano dotację

ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Umorzenie pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 6, może wynieść do 30%.

Procentowa wysokość umorzenia jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu i jest określana corocznie w planie finansowym na dany rok.

Umorzenie pożyczki może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie,

2) zostały osiągnięte planowane efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie i są one dotrzymywane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie,

3) spłacono niepodlegającą umorzeniu kwotę wypłaconej pożyczki,

4) udokumentowano aktualnymi zaświadczeniami niezaleganie z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska,

5) spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach

określonych w umowie, przy czym warunek ten zostanie uznany za spełniony,

gdy łączne opóźnienie w spłacie rat kapitałowych i odsetek z tytułu

oprocentowania nie przekroczyło 60 dni,

6) wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu.

6. Wysokość umorzenia nie może przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

7. Umorzeniu podlegają spłaty ostatnich rat kapitałowych.

Decyzję o wysokości umorzenia podejmuje w formie uchwały Rada Nadzorcza

Wojewódzkiego Funduszu na wniosek Zarządu.

Od momentu złożenia kompletnego wniosku o umorzenie do czasu jego rozpatrzenia obowiązek spłaty kolejnych rat ulega zawieszeniu bez konieczności sporządzenia aneksudo umowy pożyczki.

POŻYCZKI PŁATNICZE

Wojewódzki Fundusz może udzielić pomocy w formie pożyczki płatniczej

na przedsięwzięcia zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, dofinansowywane ze środków UE. Celem udzielanej pożyczki płatniczej jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięcia.

Dofinansowanie w formie pożyczki płatniczej nie może przekroczyć kwoty

zagwarantowanej ze środków UE, potwierdzonej umową.

Wysokość pożyczki płatniczej, okres spłaty i formy jej zabezpieczenia, ustalane

są w trakcie negocjacji pożyczkobiorcy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu.

Wojewódzki Fundusz finansuje koszty kwalifikowalne zgodnie z przepisami regulującymi pomoc ze środków Unii Europejskiej, których pożyczka dotyczy.

Ze środków pożyczki płatniczej mogą być pokrywane koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia przed datą podjęcia uchwały o udzieleniu promesy dofinansowania.

Oprocentowanie pożyczki płatniczej wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawarcia umowy jednak nie mniej niż 1,5 punktu procentowego w stosunku rocznym i jest stałe przez cały okres korzystania z pożyczki.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
N1.jpg 5d8bb1ad8d1ea2e42e82dd1b4aecb865