WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 46705bba0ecc1ae01f8c7e37f312789c
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Procedura - azbest 2017

Utylizacja AZBESTU - Procedura dofinansowania - 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wnioski należy składać na formularzu AZBEST_WNIOSEK_2017.

Procedura przyjmowania wniosków:

I. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu

Wniosek składa się z:

-   części A – informacje ogólne; w której zawarte są podstawowe informacje na temat kontrahenta,

-   części B – informacje o przedsięwzięciu; w której przedstawione są dane na temat poszczególnych budynków objętych wnioskiem.

Załączniki do wniosku:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - odzwierciedlenie poszczególnych planowanych kosztów demontażu, transportu i utylizacji. Udział własny (udział poszczególnych właścicieli nieruchomości lub gminy) należy uwzględnić w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo ograniczony jest maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego podmiotu, tj. do kwoty 30 000,00 zł i koszt jednostkowy dofinansowania do 1 000,00 zł/tonę odpadów zawierających azbest.

2.  Dokumenty potwierdzające status formalno – prawny wnioskodawcy - statut (uwierzytelniona kopia), uchwała powołująca Skarbnika, Starostę, Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta/Burmistrza/Wójta (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez upoważnione osoby).

3.     Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (uwierzytelnione kopie) lub oświadczenie gminy o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów.

4. Program usuwania azbestu z terenu gminy (wraz z uchwałą zatwierdzającą) oraz dokument potwierdzający ujęcie obiektów wykazanych we wniosku w Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wykaz obiektów
z oświadczeniem, że znajdują się one w inwentaryzacji.

II. Podpisanie umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent otrzymuje odpowiedź w formie PROMESY, potwierdzającą przyznanie dofinansowania z podaniem kwoty dofinansowania. Promesa jest podstawą do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy. Po wyborze wykonawcy należy dostarczyć następujące dokumenty niezbędne do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem:

-    zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (oryginał);

-   zaświadczenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o niezaleganiu z
karami za przekroczenie norm środowiskowych (oryginał);

-    oświadczenie o sposobie rozliczania podatku VAT - zgodne z prowadzoną ewidencją kosztów: VAT 1, VAT 2, VAT 3;

-    oświadczenie o wyborze wykonawcy - właściwe ze względu na procedurę wyboru Oświadczenie 1 lub Oświadczenie 2;

-        kopię umowy z wykonawcą (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

-        oświadczenie o odpowiedzialności karnej (Oświadczenie);

-        uaktualniony po wyborze wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy,

-       oświadczenie o zbilansowaniu środków na realizację przedsięwzięcia (Oświadczenie).

Uwaga: po dokonaniu wyboru wykonawcy (jeszcze przed podpisaniem umowy dotacji) można przystąpić do realizacji zadania.

 

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

-       wniosku o uruchomienie środków,

-       zestawienia dokumentów księgowych,  

-       faktury - oryginał i kopia,

-       kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

-       protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcę - oryginał i kopia,

-       dokumentu potwierdzającego odbiór azbestu z każdego obiektu (w załączeniu) podpisanego przez wykonawcę, właściciela obiektu oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przystąpienia do prac polegających
na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi    nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.),

-       szczegółowego harmonogramu prac opracowanego przez Wykonawcę.

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy.

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 6a7320cd5a3bc90bc18ae35f64b1e880
BANEREK DOK POM.jpg 9a4e7ffa000537dd4e3427242797a496
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 748f326205609a997b270ce8625f9c44
NEWSLETTER.jpg 40a5367922ce8c37adc9aabfeeb8f1c1
RODO.jpg f87159fa5a6657febce14819d4784a65