WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png d0cc4db87c70815bff0a913f62d7de92
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Aktualności
Warunki dofinansowania - azbest 2017

Warunki dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  w Toruniu przedsięwzięć
 związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.      Cel programu

Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Realizacja zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

2.      Okres wdrażania

2.1.   Nabór wniosków w terminie:

 do 31 marca 2017 r.

2.2.   Wdrażanie programu: do 31 grudnia 2017 r.

3.      Alokacja środków


Budżet programu wynosi 2.724.458,00 zł. W przypadku, przekroczenia budżetu,
o udzieleniu dofinansowania będzie decydować kolejność składania wniosków.

4.      Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

4.1.   Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

4.2.   Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

4.2.1.     na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, zaliczanych do niżej wymienionych grup:

-     I grupa: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych);

-        II grupa: inne obiekty użyteczności publicznej (ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego);

-        III grupa: inne obiekty użyteczności publicznej.

4.2.2.  na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

4.3.   W imieniu podmiotów wskazanych w pkt. 4.2.1. i 4.2.2. wniosek o dofinansowanie składa jednostka samorządu terytorialnego, która ponosi także pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

4.4.   Dotacja stanowi pomoc publiczną udzieloną na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi. Dotowany (jednostka samorządu terytorialnego) jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. Przy określaniu intensywności dofinansowania Dotowany uwzględnia przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

4.5.   Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

4.6.  Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

4.7.  Przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na terenie gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i są z nim zgodne.

4.8.   Wnioski należy składać na formularzu Wniosek_OZ_AZBEST_2017.doc

Jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, do zweryfikowania planowanego zakresu prac przy każdym ujętym we wniosku obiekcie.

5.      Sposób potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego

Celem potwierdzenia osiągnięcia planowanych efektów wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w Wojewódzkim Funduszu:

-       protokołem/protokołami odbioru potwierdzającym/i wykonanie przez wykonawcę zakresu rzeczowego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zawierającym/i między innymi: określenie właścicieli i adresy nieruchomości objętych przedsięwzięciem oraz powierzchnię i masę unieszkodliwionych odpadów,
-        kartami przekazania odpadów na składowisko posiadające pozwolenie
na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 36c1da89b7e7ff9be47d3ebfb67fcbf3
BANEREK DOK POM.jpg 135d571376d846b9a16a1525d0796239
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 92f1e643820ce76c6d63c2a86669ff88
NEWSLETTER.jpg 822db282489d8a6958ae2b23fad71fee
RODO.jpg 5ab609681f470e55e6ca055fca6b85e6