WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png a1197da6501e4e332ef2c1c3d2cbf8ab
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w konkursie KAWKA III w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego jako Beneficjentów końcowych, właściwych dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania  z uwzględnieniem warunków ww. programu.

Podstawowym kryterium warunkującym możliwość uczestnictwa w konkursie  jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na terenie którego, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna;

b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

w terminie  do dnia 30 grudnia  2015 r. do godziny 15:00.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny.

Dane z wniosków, po wstępnej weryfikacji wykonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostaną przesłane, w ramach wniosku zbiorczego, do NFOŚiGW w Warszawie, który podejmie ostateczną decyzję o wielkości dofinansowania. W przypadku udzielenia dofinansowania przez NFOŚiGW  Warszawie  WFOŚiGW w Toruniu,  w przeciągu miesiąca od otrzymania decyzji NFOŚiGW, poinformuje Beneficjentów o wielkości dofinansowania. Poszczególne przedsięwzięcia realizowane przez ostatecznych odbiorców korzyści będą oceniane uwzględnieniem wskaźnika efektywności kosztowej. Jeżeli NFOŚiGW w Warszawie przyzna kwotę mniejszą niż wnioskowana dotację uzyskają zadania najbardziej efektywne, wybrane z uwzględnieniem wskaźnika efektywności kosztowej. 

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej:www.wfosigw.torun.pl oraz w siedzibie WFOŚiGW w Toruniu.

 

Załączniki:

Regulamin

Druk wniosku wraz z załącznikami

Wykaz zadań określonych w punkcie 4.1. Regulaminu 

wzory oświadczeń do pobrania

Program priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA -Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

„Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych”

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 240af1a00196efcc725d258f806e8af9
BANEREK DOK POM.jpg cbbbef4900f3e46e92a62a1ff655111a
gminy4.png 839d171c8e1bc3ab7fa5cd4aed9fff9e
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg b23dcfbc49aba7ba10b6897b44b67f47
NEWSLETTER.jpg 5160b1530e4443350826e534ef48c547
RODO.jpg 7b9d582411f1116f2e86389d54614398