WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 1af95732c86247373352adba009fe3bb
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w konkursie KAWKA III w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego jako Beneficjentów końcowych, właściwych dla realizacji przedsięwzięć wskazanych w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania  z uwzględnieniem warunków ww. programu.

Podstawowym kryterium warunkującym możliwość uczestnictwa w konkursie  jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na terenie którego, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

a) poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24-godzinna;

b) poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

w terminie  do dnia 30 grudnia  2015 r. do godziny 15:00.

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski, złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków, nie podlegają dalszej procedurze oceny.

Dane z wniosków, po wstępnej weryfikacji wykonanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zostaną przesłane, w ramach wniosku zbiorczego, do NFOŚiGW w Warszawie, który podejmie ostateczną decyzję o wielkości dofinansowania. W przypadku udzielenia dofinansowania przez NFOŚiGW  Warszawie  WFOŚiGW w Toruniu,  w przeciągu miesiąca od otrzymania decyzji NFOŚiGW, poinformuje Beneficjentów o wielkości dofinansowania. Poszczególne przedsięwzięcia realizowane przez ostatecznych odbiorców korzyści będą oceniane uwzględnieniem wskaźnika efektywności kosztowej. Jeżeli NFOŚiGW w Warszawie przyzna kwotę mniejszą niż wnioskowana dotację uzyskają zadania najbardziej efektywne, wybrane z uwzględnieniem wskaźnika efektywności kosztowej. 

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej:www.wfosigw.torun.pl oraz w siedzibie WFOŚiGW w Toruniu.

 

Załączniki:

Regulamin

Druk wniosku wraz z załącznikami

Wykaz zadań określonych w punkcie 4.1. Regulaminu 

wzory oświadczeń do pobrania

Program priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA -Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

„Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych”

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png ee1b0fba6116aec9243f358d49330548
BANEREK 01.png 372d5f86c1fa792165ea4a1c13f6b854
BANEREK 03.png 415ba2d11cce82d8f9a578f88f264750
BANEREK 02.png 14275f3e19297b833c8f2116df614508
BANEREK 04.png e8f228e27712d406288aa859ac3c42f6
BANEREK PROGRAMY.png 1717367403273b99e99873ed75810b52
BANEREK NEWSLETTER.png dc8f2ff9d67dc26d528c252db0b39b31
BANEREK RODO.png 585f898d8bc99911e1301212401339d2