WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 721f014c24e7ab5548b32da39e5694e0
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Pytania i Odpowiedzi EKODOM

1. Czy jeżeli nie mam notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej, to małżonek/a może mi poręczać pożyczkę?

Odp.: nie, Poręczycielem może być małżonek/a tylko w przypadku notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej.

2. Czy posiadając zatrudnienie na umowę o pracę za granicą mogę wnioskować o pożyczkę?

Odp.: tak, minimalny wymagany okres trwania umowy o pracę wynosi 6 m-ce. Wnioskodawca składa przy wniosku umowę o pracę w języku polskim (lub przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w jeżyku polskim (lub przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego) oraz wyciąg z rachunku bankowego z historią ostatnich 6-miesięcznych wpływów z wynagrodzenia lub paski płacowe za ostatnie 6 miesiące (w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

3. Czy w przypadku notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej oboje małżonków musi wnioskować o pożyczkę?

Odp.: nie, natomiast w przypadku gdy dochody wnioskodawcy są niewystarczające do wniosku może przystąpić małżonek/a z dodatkowymi dochodami.

4. Czy nieruchomość obciążona hipoteką może stanowić zabezpieczenie pożyczki.

Odp.: nie, jedynie nieruchomość bez obciążeń może stanowić zabezpieczenie.

5. Czy operat szacunkowy muszę załączyć wraz z wnioskiem?

Odp.: nie, jest on wymagany po otrzymaniu Promesy.

6. Co to jest Promesa?

Odp.: jest to dokument stwierdzający, iż wnioskowana kwota pożyczki na dane zadanie została zabezpieczona do konkretnego dnia pod warunkiem dopełnienia przez Wnioskodawcę/ów odpowiednich formalności.

7. Czy osoba zatrudniona u Wnioskodawcy/ów może być Poręczycielem?

Odp.: nie.

8. Czy przy notarialnie stwierdzonej rozdzielności majątkowej małżonek/a wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Odp.: nie, chyba że jest Wnioskodawcą.

9. Jak wyliczyć przybliżoną miesięczną ratę pożyczki braną do oceny finansowej?

Odp.: kwotę pożyczki należy podzielić przez wnioskowaną ilość lat spłaty pożyczki oraz przez 12 miesięcy. Raty pożyczek w Funduszu spłacane są kwartalnie.

10. Co oznacza „przelew wierzytelności z rachunku bankowego”?

Odp.: na czas spłaty pożyczki lokata bankowa Wnioskodawcy/ów pozostanie do dyspozycji Funduszu do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami i innymi należnościami. Kwota wymagana do ustanowienia tego typu zabezpieczenia zostanie określona w Promesie oraz w Umowie Pożyczki.

11. Czy umorzenie pożyczki w wysokości 30% jej wartości jest gwarantowane?

Odp.: tak, jeżeli pożyczkobiorca spełni wszystkie warunki potrzebne do umorzenia:

- przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie,

- zostały osiągnięte planowane efekty rzeczowe i ekologiczne przedsięwzięcia w terminach określonych w umowie i są one dotrzymywane na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o umorzenie,

- spłacono niepodlegającą umorzeniu kwotę wypłaconej pożyczki (tj. 70%),

- spłacono raty kapitałowe i odsetki z tytułu oprocentowania w terminach określonych w umowie, przy czym warunek ten zostanie uznany za spełniony gdy łączne opóźnienie w spłacie raz kapitałowych i odsetek z tytułu oprocentowania nie przekroczyło 60 dni,

- wywiązano się z zobowiązań w stosunku do Wojewódzkiego Funduszu,

- okres spłaty pożyczki wynosi przynajmniej 2 lata,

- zadanie nie jest współfinansowane z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych, w tym pochodzących ze środków UE.

12. Czy od wartości umorzenia będę musiał zapłacić podatek dochodowy?

Odp.: tak, w roku następnym po umorzeniu zostanie wystawiony PIT.

13. Czy mogę spłacić od razu 70% wartości pożyczki i otrzymać 30%’owe umorzenie?

Odp.: nie, aby uzyskać umorzenie spłata pożyczki musi być rozpisana na 2-10 lat.

14. Czy umorzenie 30% pożyczki następuje automatycznie po spłacie 70% pożyczki?

Odp.: nie, o umorzenie należy wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu.

15. Czy jeżeli spłacę więcej niż 70% pożyczki to będę mógł starać się o zwrot nadpłaconych pieniędzy?

Odp.: nie, nadpłaconych pieniędzy nie da się już odzyskać.

16. Czy jako rolnik / przedsiębiorca mogę się starać o zwrot VAT’u?

Odp.: nie, w programie „EKODOM” każdy występuje jako osoba fizyczna.

17. Czy robociznę można wykonać samemu?

Odp.: tak, tylko w przypadku prac termomodernizacyjnych. Należy pamiętać o konieczności ustanowienia kierownika budowy w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) (m .in. prace na obiektach zabytkowych, obszarach Natura 2000). Wartość robocizny może pokrywać się z wkładem własnym, a pożyczka zostanie wypłacona na podstawie faktur zakupu materiałów.

18. Czy mogę się starać o uzyskanie dofinansowania z innych źródeł do części zadania stanowiącej wkład własny?

Odp.: tak, o ile nie są to niepodlegające zwrotowi środki zagraniczne, w tym pochodzące ze środków UE.

19. Czy przy zadaniach polegających na wymianie źródła ciepła, budowie pompy ciepła lub kolektorów słonecznych mogę się starać o dofinansowanie wyłącznie do źródła ciepła czy również do innych instalacji bezpośrednio z tym źródłem związanych?

Odp.: inne instalacje jak np. ogrzewanie podłogowe, rury, grzejniki również mogą być dofinansowane.

20. Czy aby skorzystać z dofinansowania w programie „EKODOM” muszę być mieszkańcem Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Odp.: nie, wystarczy aby instalacja objęta dofinansowaniem była zlokalizowana w granicach województwa.

21. Kto jest odbiorcą przelewu kwoty pożyczki wnioskodawca czy wykonawca?

Odp.: wnioskodawca, który następnie przelewa pieniądze do wykonawcy.

22. Kiedy otrzymam przelew kwoty pożyczki?

Odp.: po zawarciu umowy pożyczki, zabezpieczeniu jej spłaty, wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o wypłatę środków.

23. Czy mogę starać się o dofinansowanie zadania, które już zostało wykonane?

Odp.: Wojewódzki Fundusz nie rozpatruje wniosków na zdania, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku, a dofinansowaniu podlegać mogą tylko koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia po dacie uchwały zarządu o udzieleniu promesy dofinansowania wskazanej w promesie.

24. Jakie są koszty kwalifikowane dla dofinansowanych inwestycji?

Odp.: wskaźniki uzyskania efektu ekologicznego będą ustalane na podstawie średnich cen rynkowych i weryfikowane raz na kwartał. Wskaźniki te nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

25. Czy w programie „EKODOM” termin uzyskania efektu ekologicznego jest tożsamy z terminem zakończenia zadania?

Odp.: nie, uzyskanie efektu ekologicznego nastąpi po roku od daty zakończenia zadania.

26. Co to jest „kalkulator doboru instalacji”?

Odp.: wydruk z dowolnego programu uwzględniający m. in. moc, uzysk, sprawność, straty energii na instalacji, położenie względem kierunków świata.

27. Wzór wypełnionego druku nr 2 dotyczącego pomocy De Minimis dla zadań polegających na uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej.

28. Wzór wypełnionego załącznika nr 1 dotyczącego pomocy De Minimis dla zadań polegających na uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej lub elektrowni wiatrowej.

29. Jak policzyć efekt ekologiczny?

W pliku karta przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest arkusz efekty ekologiczne. W nim po podaniu danych instalacji efekt ekologiczny policzy się automatycznie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png b22251ed2bd2a179e4b45fc197cda888
BANEREK 01.png 25e3b0a68327229722d6d31029777995
BANEREK 03.png e1d182f19c57e7abd5d53835e8b49920
BANEREK 02.png 8b638c327bbae5e845b4be7e14a62fcb
BANEREK 04.png 8356965c47697ae22c3c956430c3b296
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 8f108621080510ced26c11ddef90a630
SZKOLENIA PASEK WWW.png 7401ea19c1a2341a96e6432ff3072cea
BANEREK PROGRAMY2022.png 59c39640a5ace19df460033a2473f5a0
BANEREK NEWSLETTER.png d0a66b027c013a59006a8e347e2cf2a3
BANEREK RODO.png 3c68450a3958b557131bf3f47a6debf5