WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 51a4e3576d6e33b1f8be91345c9fc92d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKOGMINA

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 204/17 z dnia 24.11.2017r. odstąpiła od realizacji programu priorytetowego „EKOGMINA” Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKOGMINA - dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych na potrzeby mieszkaniowe.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń do wyczerpania budżetu programu.

1. Cel programu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

2. Podstawami prawnymi udzielenia dofinansowania są:

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.).

- Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

3. Okres wdrażania

 Program realizowany będzie w latach 2016 2018.

 4. Budżet

 Budżet na realizację celu programu wynosi do 5.000.000,00 zł.

 

5. Beneficjenci

 1) Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego występujące z wnioskiem w imieniu beneficjentów końcowych.

2) Beneficjentami końcowymi programu są:

a) osoby fizyczne

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) jednostki samorządu terytorialnego.

posiadające prawo do dysponowania budynkiem.

3) Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste.

 

6. Rodzaje przedsięwzięć

 1) Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

a) zadania termomodernizacyjne:

- docieplenie przegród zewnętrznych, pod warunkiem uzyskania współczynnika przenikania przegrody zgodnego z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz 1422 z późn. zm.) obowiązującego od dnia 1.01.2017 r.;

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem montażu stolarki spełniającej wymagania ww. rozporządzenia;

- wymiana źródła ciepła pod warunkiem uzyskania efektu ekologicznego (z wykluczeniem przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła na paliwa płynne na źródła ciepła na paliwa stałe), wraz z modernizacją instalacji;

- montaż węzła cieplnego z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;

b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych do o mocy równej 300 kW wraz z instalacją;

c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;

d)   elektrownie wiatrowe do 40 kW.

 

2) Przedsięwzięcia muszą być realizowane w następujących budynkach:

a) mieszkalnych- przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej,

b) użyteczności publicznej, będących własnością jednostek samorząd terytorialnego.

 

3) ogólne warunki techniczne:

 a) materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm;

b) wykonawca musi posiadać ważny certyfikat instalatora wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego dla odpowiedniego rodzaju odnawialnego źródła energii.

 Szczegółowe warunki techniczne oraz regulamin udzielania dofinansowania przyjęte zostaną uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu.

 

7. Forma dofinansowania

 1) Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki;

2) Pożyczka podlega umorzeniu w wysokości 30%;

3) Pozostałe warunki dofinansowania zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

8. Terminy i sposób składania wniosków

1) nabór wniosków dla beneficjentów prowadzony będzie w trybie ciągłym,
od dnia 15 października 2016 r. do wyczerpania budżetu programu.

2) Fundusz zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru;

3) ogłoszenie o rozpoczęciu naboru zamieszczone będzie na stronie www.wfosigw.torun.pl;

4) wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszczącej się przy ul. Fredry 8 w Toruniu;

5) aktualny druk wniosku wraz z załącznikami zostanie zamieszczony na stronie www.wfosigw.torun.pl;

Kontakt:

Osoby do kontaktu:

  • Dorota Kaczmarek  – 56 62 12 348

Doradcy Energetyczni:

  • Sebastian Górka (Obszar doradztwa: m. Włocławek, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski) - 56 62 12 360
  • Artur Farbiszewski (Obszar doradztwa: m. Grudziądz, powiaty: brodnicki, chełmiński, grudziądzki, świecki) - 56 62 12 361
  • Monika Pawłowicz (Obszar doradztwa: miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski, żniński) - 56 62 12 361
  • Kamil Skonieczny (Obszar doradztwa: m. Toruń, powiaty: golubsko-dobrzyński, inowrocławski, rypiński, toruński, wąbrzeski) - 56 62 12 360

Poniżej zamieszczono wzory załączników formalno-prawnych i finansowych.

Program

Regulamin

Wniosek

Zestawienie

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 01.png 8cdbf3148974a8a924aa48f12d577314
BANEREK 03.png bf5b2b9106d4f7a91c17d5966c32b268
BANEREK 02.png ceba6523ba78838aa8323c8a963d4375
BANEREK 04.png 2f4cf8b73a9302b68db50502dbb1273d
BANEREK PROGRAMY2021.png 5cd072e876df361c59f68f71f6212119
BANEREK NEWSLETTER.png 9ff91a63c67e3bf2ffbd5d96ebeea859
BANEREK RODO.png ce8be20ca91acebc63b2243264f5d411