WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 0d95530f094df2502a33f961aa809213
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Lista przedsięwzięć priorytetowych

Załącznik do uchwały
z dnia 05.07.2018 r. Rady Nadzorczej

 

  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na rok 2019

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2019 sporządzona została na podstawie art. 400h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), z uwzględnieniem następujących strategii, programów i planów:

- Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. ze zm.,

- Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, przyjętego uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r.,

- Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, przyjętego uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.,

- Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, przyjętego uchwałą nr XXXVI/611/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.,

- Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.,

- Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą nr 133/16 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 28 września 2016 r.,

- Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020, przyjętego uchwałą nr 56/16 Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 czerwca 2016 r.,

- Programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja bydgoska, kujawsko-pomorska, miasto Toruń, miasto Włocławek, przyjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu dotyczyć będzie przede wszystkim zadań wymienionych w Liście przedsięwzięć priorytetowych, obejmujących w szczególności:

- przedsięwzięcia zmierzające do pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska,

- wspieranie projektów służących poprawie jakości powietrza, w tym ograniczenia niskiej emisji, ograniczaniu zużycia energii oraz wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł,

- przedsięwzięcia dofinansowywane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych,

- programy priorytetowe realizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

 

DZIAŁANIE I – FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Priorytet I – OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

Priorytetem w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych, w tym inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

2) dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służących ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo, w szczególności objęte ochroną prawną w postaci form ochrony przyrody.

 

Priorytet II – GOSPODARKA ODPADAMI

Priorytetem w zakresie gospodarki odpadami będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) dotyczących rozbudowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji do segregacji i przerobu odpadów komunalnych,

2) prowadzących do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Priorytet III – OCHRONA POWIETRZA

Priorytetem w zakresie ochrony powietrza będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z ograniczeniem emisji gazów i pyłów oraz zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej, w szczególności w miastach i uzdrowiskach, w tym realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza oraz planów gospodarki niskoemisyjnej,

2) polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji kolektorów słonecznych o mocy cieplnej nie większej niż 40 kW oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

3) mających na celu ograniczenie zużycia energii w budownictwie, w szczególności poprzez zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej i w instalacjach związanych z gospodarką komunalną,

4) polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji źródeł ciepła i systemów cieplnych, niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW ze względu na minimalną wartość lub wielkość przedsięwzięcia.

 

Priorytet IV – OCHRONA PRZYRODY

Priorytetem w zakresie ochrony przyrody będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) prowadzących do zwiększania różnorodności biologicznej na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

2) prowadzących do zwiększenia populacji pszczół w ramach ochrony bioróżnorodności.

 

Priorytet V – EDUKACJA EKOLOGICZNA

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej będzie wspieranie przedsięwzięć polegających na kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec środowiska poprzez wspieranie upowszechniania wiedzy ekologicznej, głównie w postaci zajęć lub pobytów terenowych oraz konkursów i olimpiad.

 

Priorytet VI – MONITORING

Priorytetem w zakresie monitoringu będzie dofinansowanie działań związanych z Państwowym Monitoringiem Środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, prowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Priorytet VII – POWAŻNE AWARIE

Priorytetem w zakresie poważnych awarii będzie dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków poważnych awarii i ekstremalnych zdarzeń pogodowych dla środowiska.

 

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tego działania Wojewódzki Fundusz w Toruniu realizuje we współpracy z NFOŚiGW projekt doradztwa energetycznego w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

___________________________________________________________________________

Listy obowiązujące w latach ubiegłych:

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/17 z dnia 03.08.2017 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 90/16 z dnia 28.06.2016 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 85/15 z dnia 24.06.2015 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 109/14 z dnia 26.06.2014 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 69/13 z dnia 26.06.2013 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 102/12 z dnia 21.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/11 z dnia 15.06.2011 r.

                                          

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg ee5e580d39efc775720a6964264b3ba8
BANEREK DOK POM.jpg 29a00807ee40b4df464122141fb54471
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg be8bec36fd8de366b651eca0798a01de
NEWSLETTER.jpg 00c519f4a544ec83c3e9efdd26097c78
RODO.jpg 8ac3cceb33de72cfb59d1f2de7e703f0