WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png abb2eed7101239860340d66379b24350
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Lista przedsięwzięć priorytetowych

Załącznik do uchwały nr 49/19

Rady Nadzorczej WFOŚiGW

w Toruniu z dnia 29.06.2019 r.

 

  LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na rok 2020

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na rok 2020 sporządzona została na podstawie art. 400h, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), z uwzględnieniem następujących strategii, programów i planów:

− Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. ze zm.,

− Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, przyjętego uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r.,

− Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, przyjętej uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r.,

− Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, przyjętego uchwałą nr XXXVI/611/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.,

− Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.,

− Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2017-2020, przyjętej uchwałą nr 133/16 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 28 września 2016 r.,

− Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020, przyjętej uchwałą nr 56/16 Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 czerwca 2016 r.,

− Programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja bydgoska, kujawsko-pomorska, miasto Toruń, miasto Włocławek, przyjętych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu dotyczyć będzie przede wszystkim zadań wymienionych w Liście przedsięwzięć priorytetowych, obejmujących w szczególności:

− przedsięwzięcia zmierzające do pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska,

− przedsięwzięcia dofinansowywane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych,

− programy priorytetowe realizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze.

 

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Priorytet I – OCHRONA WÓD

Priorytetem w zakresie ochrony wód będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej, w tym inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

2) dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji sanitarnej służących ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo, w szczególności objęte ochroną prawną w postaci form ochrony przyrody.

Priorytet II – GOSPODARKA ODPADAMI

Priorytetem w zakresie gospodarki odpadami będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

2) dotyczących systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów biodegradowalnych,

3) dotyczących unieszkodliwiania oraz zabezpieczania wyrobów zawierających azbest.

Priorytet III – OCHRONA POWIETRZA

Priorytetem w zakresie ochrony powietrza będzie wspieranie następujących przedsięwzięć:

1) związanych z ograniczeniem emisji gazów i pyłów oraz zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

2) polegających na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii oraz budowie, rozbudowie lub modernizacji kolektorów słonecznych o mocy cieplnej nie większej niż 50 kW,

3) mających na celu ograniczenie zużycia energii w obiektach budowlanych, w szczególności poprzez zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej i w instalacjach związanych z gospodarką komunalną,

4) polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji źródeł ciepła i systemów cieplnych niekwalifikujących się do dofinansowania w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW ze względu na wartość lub wielkość przedsięwzięcia, pod warunkiem zastosowania przy ich realizacji rozwiązań ekologicznych.

Priorytet IV – OCHRONA PRZYRODY

Priorytetem w zakresie ochrony przyrody będzie wspieranie przedsięwzięć prowadzących do zwiększania różnorodności biologicznej na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Priorytet V – EDUKACJA EKOLOGICZNA

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej będzie wspieranie przedsięwzięć polegających na kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec środowiska poprzez upowszechnianie wiedzy ekologicznej, głównie w postaci zajęć terenowych oraz konkursów i olimpiad.

Priorytet VI – POWAŻNE AWARIE

Priorytetem w zakresie poważnych awarii będzie dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków poważnych awarii oraz skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych.

DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA FINANSOWANIA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach tego działania Wojewódzki Fundusz w Toruniu realizuje we współpracy z NFOŚiGW projekt doradztwa energetycznego w ramach zadania pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

___________________________________________________________________________

Listy obowiązujące w latach ubiegłych:

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/18 z dnia 05.07.2018 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 82/17 z dnia 03.08.2017 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 90/16 z dnia 28.06.2016 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 85/15 z dnia 24.06.2015 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 109/14 z dnia 26.06.2014 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 69/13 z dnia 26.06.2013 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 102/12 z dnia 21.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/11 z dnia 15.06.2011 r.

                                          

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 4655e7c2c82e3f47b4efe445c0ee1029
BANEREK DOK POM.jpg 2bbbacaac230e1c2212e7a52bc91cc9e
gminy4.png d822e577cbb3e31d07054e39f24d07c4
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 6c8dcbfc634413636ac3756f93a07ae2
NEWSLETTER.jpg dae783ad09263fb940eba029fa0ffcd9
RODO.jpg 593ce96ef5ec431e9a1d590f82626d5b