WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 5e225ba63396c522a0c1d720ea563242
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Utylizacja AZBESTU 2017 nawałnice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Wnioski należy składać na formularzu AZBEST_WNIOSEK_2017.

Warunki dofinansowania

Procedura przyjmowania wniosków:

I. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu

Wniosek składa się z:

- części A – informacje ogólne; w której zawarte są podstawowe informacje na temat kontrahenta,

- części B – informacje o przedsięwzięciu; w której przedstawione są dane na temat poszczególnych budynków objętych wnioskiem,

- części C – oświadczenia.

 

Załączniki do wniosku:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - odzwierciedlenie poszczególnych planowanych kosztów demontażu, transportu i utylizacji.

Kwota dofinansowania za demontaż, zebranie i złożenie wyrobów zawierających azbest
w wysokości 300 zł/Mg.

Środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW pokrywają 100% kosztów kwalifikowanych, tj. maksymalnie do kwoty 1.000,00 zł/Mg.

2. Dokumenty potwierdzające status formalno – prawny wnioskodawcy - statut (uwierzytelniona kopia), uchwała powołująca Skarbnika, Starostę, Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta/Burmistrza/Wójta (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez upoważnione osoby) lub oświadczenie gminy o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów.

3. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wykaz obiektów z oświadczeniem, że znajdują się one w inwentaryzacji.

 

II. Podpisanie umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent otrzymuje odpowiedź w formie PROMESY, potwierdzającą przyznanie dofinansowania z podaniem kwoty dofinansowania. Promesa jest podstawą do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy. Po wyborze wykonawcy należy dostarczyć następujące dokumenty niezbędne do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem:

- zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (oryginał);

- zaświadczenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o niezaleganiu
z karami za przekroczenie norm środowiskowych (oryginał);

- oświadczenie o sposobie rozliczania podatku VAT - zgodne z prowadzoną ewidencją kosztów: VAT 1, VAT 2, VAT 3;

- oświadczenie o wyborze wykonawcy - właściwe ze względu na procedurę wyboru  Oświadczenie 1 lub Oświadczenie 2;

- kopię umowy z wykonawcą (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej (Oświadczenie);

- uaktualniony po wyborze wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy.

 

Uwaga: po dokonaniu wyboru wykonawcy (jeszcze przed podpisaniem umowy dotacji) można przystąpić do realizacji zadania.

 

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

- protokoły odbioru azbestu z każdego obiektu  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png dc16ca5ff609cbdabf7c1f96ae0deecd
mw-02.png 10bff4abf1fe8240c43a92a477825995
mw04.png d1b866fff63042291f943018e8d14823
BANEREK 01.png 36ce949911b601f69aeb9e35dc66f531
BANEREK 03.png 2d2e35ee7c1eb6d2f164deb11dcaa80b
BANEREK 02.png 511e9520c3c8da7319898ae95ab1f369
BANEREK 04.png 269820f47eaee2e07ae65c4965763e52
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 59b0d33776a7fec0cc2b5eca1f869813
BANEREK PROGRAMY2021.png 1bf688aded0e7fd2202dbea7c69bb700
BANEREK NEWSLETTER.png 648f2ae163c101655e5482e412789c8b
BANEREK RODO.png 15249ee0eb31a1c4783bec568a17fc71