WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png b81e5520493d5455263d9ec8ce4f9f66
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Utylizacja AZBESTU 2017 nawałnice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Wnioski należy składać na formularzu AZBEST_WNIOSEK_2017.

Warunki dofinansowania

Procedura przyjmowania wniosków:

I. Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu

Wniosek składa się z:

- części A – informacje ogólne; w której zawarte są podstawowe informacje na temat kontrahenta,

- części B – informacje o przedsięwzięciu; w której przedstawione są dane na temat poszczególnych budynków objętych wnioskiem,

- części C – oświadczenia.

 

Załączniki do wniosku:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - odzwierciedlenie poszczególnych planowanych kosztów demontażu, transportu i utylizacji.

Kwota dofinansowania za demontaż, zebranie i złożenie wyrobów zawierających azbest
w wysokości 300 zł/Mg.

Środki pochodzące z WFOŚiGW w Toruniu i NFOŚiGW pokrywają 100% kosztów kwalifikowanych, tj. maksymalnie do kwoty 1.000,00 zł/Mg.

2. Dokumenty potwierdzające status formalno – prawny wnioskodawcy - statut (uwierzytelniona kopia), uchwała powołująca Skarbnika, Starostę, Zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta/Burmistrza/Wójta (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez upoważnione osoby) lub oświadczenie gminy o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów.

3. Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem lub wykaz obiektów z oświadczeniem, że znajdują się one w inwentaryzacji.

 

II. Podpisanie umowy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent otrzymuje odpowiedź w formie PROMESY, potwierdzającą przyznanie dofinansowania z podaniem kwoty dofinansowania. Promesa jest podstawą do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy. Po wyborze wykonawcy należy dostarczyć następujące dokumenty niezbędne do podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem:

- zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska (oryginał);

- zaświadczenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o niezaleganiu
z karami za przekroczenie norm środowiskowych (oryginał);

- oświadczenie o sposobie rozliczania podatku VAT - zgodne z prowadzoną ewidencją kosztów: VAT 1, VAT 2, VAT 3;

- oświadczenie o wyborze wykonawcy - właściwe ze względu na procedurę wyboru  Oświadczenie 1 lub Oświadczenie 2;

- kopię umowy z wykonawcą (potwierdzoną za zgodność z oryginałem);

- oświadczenie o odpowiedzialności karnej (Oświadczenie);

- uaktualniony po wyborze wykonawcy harmonogram rzeczowo - finansowy.

 

Uwaga: po dokonaniu wyboru wykonawcy (jeszcze przed podpisaniem umowy dotacji) można przystąpić do realizacji zadania.

 

III. Realizacja zadania i rozliczenie umowy

Uruchomienie środków z Wojewódzkiego Funduszu następuje po złożeniu następujących dokumentów:

- wniosku o uruchomienie środków,

- zestawienia dokumentów księgowych,  

- faktury - oryginał i kopia,

- kart(y) przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest - oryginały i kopie,

- zestawienia ilości odpadów zawierających azbest zdemontowanych, zebranych i złożonych   przez poszczególnych właścicieli posesji z wyliczeniem kwoty refundacji (wzór rozliczenia),

- ww. rozliczenie zrefundowane zostanie na podstawie kwitów wagowych oraz karty przekazania odpadów,

- protokołu odbioru końcowego zadania podpisanego przez Gminę i wykonawcęoryginał       i kopia,

- protokoły odbioru azbestu z każdego obiektu  podpisane przez właściciela obiektu wykonawcę, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego m.in. następujące informacje: właściciel obiektu, adres nieruchomości objętej przedsięwzięciem, powierzchnia i masa unieszkodliwionych odpadów,

W oparciu o komplet złożonych dokumentów, po ich zweryfikowaniu, Wojewódzki Fundusz dokonuje przelewu środków na konto wnioskodawcy (oryginały dokumentów są zwracane dotowanemu).

W terminie 30 dni od daty zakończenia zadania i osiągnięcia efektu ekologicznego dotowany    zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania na obowiązującym druku, do którego należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto wykonawcy oraz potwierdzenie przekazania kwoty właścicielom, którzy we własnym zakresie zdemontowali pokrycia dachowe zawierające azbest. Należy również dołaczyć sprawozdanie z wykonania gminnego programu usuwania azbestu, gdzie odnotowano  usunięcie azbestu może to być kserokopia strony z wnioskowanym obiektem potwierdzona za zgodność z oryginałem. W sprawozdaniu odnotować należy zgodność lub brak takiej zgodności z gminnym programem usuwania azbestu,

 

Jednostka Samorządu Terytorialnego jest odpowiedzialna za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 01.png 127dcf733c826b6b2e21ee48bcb8b7f0
BANEREK 03.png 6bf0524bae8fbabab555151141f874f1
BANEREK 02.png 07b861a90981e65f52deafda62e2ab5d
BANEREK 04.png 1cd545adcdb82bd154e33a1faca990ac
BANEREK PROGRAMY.png 64cc7ae894e2eedfaa293e16dcfbf0c5
BANEREK NEWSLETTER.png e89d713f516b2f3f1b043635c0f33752
BANEREK RODO.png ee5a7dbd571d59ce61fe3c44a0445290