WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 2a3e431b8e63f8efb765fe0919dd8ab1
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Kryteria wyboru przedsięwzięć

Załącznik do uchwały nr 119/18

Rady Nadzorczej WFOŚiGW

z dnia 30.08.2018 r.

 

 

 

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Na podstawie art. 400h, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustala następujące Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu:

 I.  KRYTERIUM DOPUSZCZALNOŚCI

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w  zakresie zgodności planowanego przedsięwzięcia z przepisami dotyczącymi finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ujętymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i 24-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

II.  KRYTERIUM FORMALNO-PRAWNE

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) przedłożenie wymaganych i kompletnych dokumentów, w tym prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza wniosku o udzielenie dofinansowania,

2) zgodność wniosku z Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu
i/lub programami priorytetowymi,

3) wywiązanie się Wnioskodawcy z zobowiązań cywilnoprawnych wobec Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu oraz z zobowiązań publicznoprawnych,

4) spełnienie wymogów formalno-prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. KRYTERIUM EKOLOGICZNO-TECHNICZNE

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) wielkość planowanego efektu ekologicznego,

2) prawidłowość oszacowania planowanego efektu ekologicznego,

3) stopień zaawansowania przedsięwzięcia oraz okres jego realizacji,

4) zastosowanie w wyniku realizacji przedsięwzięcia najlepszych dostępnych technik, technologii chrakteryzujących się energo- i materiałooszczędnością oraz niezawodnością,

5) stopień oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa.

IV. KRYTERIUM EKONOMICZNE

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) koszt przedsięwzięcia, w szczególności udział środków WFOŚiGW,

2) relacja planowanych nakładów finansowych do planowanego efektu ekologicznego,

3) zbilansowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia,

4) sytuacja finansowa Wnioskodawcy,

5) koszty jednostkowe przedsięwzięcia.


V. KRYTERIUM ODDZIAŁYWANIA

W ramach kryterium Wojewódzki Fundusz w Toruniu poddaje analizie i ocenie wnioski w następującym zakresie:

1) realizacja przedsięwzięcia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub dla społeczności zamieszkującej województwo kujawsko-pomorskie,

2) znaczenie realizowanego przedsięwzięcia dla stanu środowiska co najmniej w skali gminy,

3) realizacja przedsięwzięcia na obszarach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub oddziałujących na te tereny,

4) realizacja przedsięwzięcia na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska.

Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy bezwzględnie stosować kryterium dopuszczalności oraz kryterium formalno-prawne. Analiza i ocena wniosków wg pozostałych kryteriów musi wynikać ze specyfiki danego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem obligatoryjnego stosowania.

___________________________________________________________________________

Kryteria obowiązujące w latach ubiegłych:

Załącznik nr 2 do do Uchwały Rady Nadzorczej nr 201/12 z dnia 28.11.2012 r.

Załącznik nr 2 do do Uchwały Rady Nadzorczej nr 283/09 z dnia 17.12.2009 r.

Załącznik nr 1 do do Uchwały Rady Nadzorczej nr 32/09 z dnia 27.03.2009 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 72de91109e6c880373810b1090d2a24d
BANEREK DOK POM.jpg c74a54079c6c20c256466befd3d10823
gminy4.png 7f0c1f1e11ed5a0b5242e3360d730619
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg 053ae8cc7597b001003928818591b46c
NEWSLETTER.jpg f5368ac187003e71b13461a30c030f33
RODO.jpg 4e7738302a3b5e81c946699ae56ca147