WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 3d7473cc1b9520b6fbbf7c96ce693685
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
OCHRONA PRZYRODY 2019

Termin naboru wniosków:

• 15.02.2019 r. – 15.03.2019 r.

Beneficjenci:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1. Podmioty lub osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o których mowa w art.83 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, objętych wnioskiem o dofinansowanie, oraz podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w tym:

a)  jednostki samorządu terytorialnego,

b)   samorządowe osoby prawne,

c)    organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne,

na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 Regulaminu.

2. Podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne ub ośrodki rehabilitacji zwierząt - w części dotyczącej zdefiniowanej w ustawie o ochronie przyrody działalności tych ogrodów i ośrodków - na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 7 Regulaminu.

3. Stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności w Dziale 01. (uprawy rolne, chów i hodowla) w podklasie 01.49.Z (podklasa ta obejmuje m.in.: chów i hodowlę pszczół, produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich) lub zrzeszające osoby lub podmioty prowadzące tego typu działalność – w części dotyczącej zwiększenia populacji pszczoły miodnej - na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 6 Regulaminu.

Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, zwanej dalej ustawą, w szczególności:


1. Zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów na terenach objętych ochroną prawną w postaci rezerwatów, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych:
- maksymalna kwota dofinansowania 100 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20.000,00 zł/ha,
- zakres dofinansowania: koszt bezpośrednich zabiegów lub czynności związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie.

2. Odnawianie lub powiększanie siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20.000,00 zł/ha,
- zakres dofinansowania: koszt bezpośrednich zabiegów lub czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia.

3. Nasadzenia drzew i krzewów (krzewy winny spełniać funkcję ostoi i/lub remiz dla zwierząt, w szczególności ptaków):
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów zakupu materiału szkółkarskiego,
- zakres dofinansowania: zakup materiału szkółkarskiego - Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej wysokości refundacji zakupu sadzonek, uwzględniając uwarunkowania projektu nasadzeń.
Wymagania dotyczące materiału roślinnego finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu:


1) sadzonki drzew o obwodzie pnia co najmniej 10 cm mierzonym na wysokości 100 cm od podstawy pnia (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni nie może być mniejszy niż 10 cm lub gdy nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa nie może być mniejszy niż 10 cm), powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz z dobrze rozbudowaną bryła korzeniową (proporcjonalnie do wielkości części nadziemnej),
2) sadzonki krzewów minimum 2 letnie, powinny mieć gęsty pokrój charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, o rozgałęzieniu zaczynającym się zaraz za bryłą korzeniową,
3) materiał szkółkarski powinien charakteryzować się dobrą kondycja zdrowotną bez uszkodzeń mechanicznych, śladów żerowania szkodników i oznak chorobowych.
Zgodnie z art. 120 ust. 1, 2 pkt f, 4 ustawy o ochronie przyrody na terenach objętych formami ochrony przyrody dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu będą wyłącznie nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów – zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 100 % na zabiegi sanitarne i konserwatorskie istniejącego starodrzewu oraz 80 % na nowe nasadzenia,
- zakres dofinansowania:
- cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,
- zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń,


5. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 80 % kosztu wykonania zabiegów,
- zakres dofinansowania: cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór.

6. Zwiększenie bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej. Alokacja środków 300.000,00 zł, maksymalny poziom dofinansowania dla jednego wnioskodawcy od 50.000,00 do 200.000,00 zł.
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 100 %.
Wymagania Wojewódzkiego Funduszu odnośnie sposobu realizacji przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie obejmuje:
1) nabycie ze środków WFOŚiGW w Toruniu uli, ramek i odkładów pszczelich oraz nieodpłatne przekazanie ich osobom fizycznym zamierzającym założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy, posiadających do 5 rodzin pszczelich, zarejestrowanych przez powiatowego lekarza weterynarii w 2018 roku,
2) przeprowadzenie min. 3 dniowego szkolenia dla osób, o których mowa w pkt 1,
3) kontrolę stanu pasiek (pni) założonych ze środków WFOŚiGW w Toruniu w liczbie nie mniejszej niż 20% w okresie poprzedzającym sezon zimowy 2019/2020.

Wartość uli, ramek i odkładów pszczelich zakupionych ze środków WFOŚiGW w Toruniu przekazanych jednej osobie (Beneficjent końcowy) nie może przekraczać 3.000,00 zł. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru ww. osób z zachowaniem obiektywnych kryteriów, których głównym celem będzie zapewnienie dobrostanu zwierząt przez osoby, którym odkłady pszczele zostaną przekazane. Warunkiem przekazania pszczół, uli i ramek będzie uczestnictwo w przeprowadzonym przez Wnioskodawcę co najmniej 3 dniowym, udokumentowanym szkoleniu z zakresu chowu i hodowli pszczół, obejmującym co najmniej 1 dzień zajęć praktycznych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu. Beneficjent końcowy winien posiadać miejsce pobytu stałego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Łączne koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w pkt 2 oraz kontroli wymienionej w pkt 3 sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu nie mogą przekroczyć łącznie 8 % przyznanej kwoty dofinansowania.
Przy wyborze wykonawców/dostawców do realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości poprzez ich wybór z co najmniej 3 ofert.

7. Leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących (dzikich), niezdolnych do życia w stanie wolnym w ośrodkach rehabilitacji zwierząt:
- kwota dofinansowania ustalona zostaje w formie zryczałtowanej na podstawie kalkulacji własnej WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 85,00 zł /1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego powyżej 3 miesięcy oraz 50,00 zł/1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego do 3 miesięcy.

8. Zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 15.000,00 zł/ha powierzchni faktycznie zajętej przez gatunek inwazyjny,
- zakres dofinansowania: zabiegi i czynności dotyczące bezpośredniego usuwania Barszczu Sosnowskiego i/lub Barszczu Mantegazziego.

Forma dofinansowania:

• dotacja

• pożyczka – na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

Program priorytetowy ochrona przyrody 2019

Regulamin

 Spis gatunków rodzimych 

• Wniosek

• Harmonogram

Wniosek o przekazanie dotacji - Rehabilitacja ptaków

Wniosek o przekazanie dotacji - pozostałe zadania w ramach PP Ochrona Przyrody 2019

Osoby do kontaktu:

e-mail: przyroda@wfosigw.torun.pl

•  tel. 56 62 12 344 - informacja ogólna

•  tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 45da7d73001c7914a29cac12b643c329
BANEREK 01.png 954e8a0f9d13f639efee956b9af065da
BANEREK 03.png 5d8fd84d002f760737dc38aa0737e624
BANEREK 02.png b8db56e1491831024342cafb9ea3e967
BANEREK 04.png 1a40e0cdad5a242e98512612ed816588
BANEREK PROGRAMY.png 87c5f8ec1ddb087ca73d4b3639cd4a75
BANEREK NEWSLETTER.png 564766c81ef5ca137fdc3f2b99363f60
BANEREK RODO.png 8b2bd94bdef55c3ecd30ab44c8207d4b