WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png c0bc8517ee62653edae3277b970776d5
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
OCHRONA PRZYRODY 2019

Termin naboru wniosków:

• 15.02.2019 r. – 15.03.2019 r.

Beneficjenci:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1. Podmioty lub osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, o których mowa w art.83 ust. 3 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, objętych wnioskiem o dofinansowanie, oraz podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w tym:

a)  jednostki samorządu terytorialnego,

b)   samorządowe osoby prawne,

c)    organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne,

na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 Regulaminu.

2. Podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne ub ośrodki rehabilitacji zwierząt - w części dotyczącej zdefiniowanej w ustawie o ochronie przyrody działalności tych ogrodów i ośrodków - na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 7 Regulaminu.

3. Stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności w Dziale 01. (uprawy rolne, chów i hodowla) w podklasie 01.49.Z (podklasa ta obejmuje m.in.: chów i hodowlę pszczół, produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich) lub zrzeszające osoby lub podmioty prowadzące tego typu działalność – w części dotyczącej zwiększenia populacji pszczoły miodnej - na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 6 Regulaminu.

Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, zwanej dalej ustawą, w szczególności:


1. Zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów na terenach objętych ochroną prawną w postaci rezerwatów, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych:
- maksymalna kwota dofinansowania 100 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20.000,00 zł/ha,
- zakres dofinansowania: koszt bezpośrednich zabiegów lub czynności związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie.

2. Odnawianie lub powiększanie siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20.000,00 zł/ha,
- zakres dofinansowania: koszt bezpośrednich zabiegów lub czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia.

3. Nasadzenia drzew i krzewów (krzewy winny spełniać funkcję ostoi i/lub remiz dla zwierząt, w szczególności ptaków):
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów zakupu materiału szkółkarskiego,
- zakres dofinansowania: zakup materiału szkółkarskiego - Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej wysokości refundacji zakupu sadzonek, uwzględniając uwarunkowania projektu nasadzeń.
Wymagania dotyczące materiału roślinnego finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu:


1) sadzonki drzew o obwodzie pnia co najmniej 10 cm mierzonym na wysokości 100 cm od podstawy pnia (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni nie może być mniejszy niż 10 cm lub gdy nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa nie może być mniejszy niż 10 cm), powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz z dobrze rozbudowaną bryła korzeniową (proporcjonalnie do wielkości części nadziemnej),
2) sadzonki krzewów minimum 2 letnie, powinny mieć gęsty pokrój charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany, o rozgałęzieniu zaczynającym się zaraz za bryłą korzeniową,
3) materiał szkółkarski powinien charakteryzować się dobrą kondycja zdrowotną bez uszkodzeń mechanicznych, śladów żerowania szkodników i oznak chorobowych.
Zgodnie z art. 120 ust. 1, 2 pkt f, 4 ustawy o ochronie przyrody na terenach objętych formami ochrony przyrody dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu będą wyłącznie nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów – zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 100 % na zabiegi sanitarne i konserwatorskie istniejącego starodrzewu oraz 80 % na nowe nasadzenia,
- zakres dofinansowania:
- cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,
- zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń,


5. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 80 % kosztu wykonania zabiegów,
- zakres dofinansowania: cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór.

6. Zwiększenie bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej. Alokacja środków 300.000,00 zł, maksymalny poziom dofinansowania dla jednego wnioskodawcy od 50.000,00 do 200.000,00 zł.
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 100 %.
Wymagania Wojewódzkiego Funduszu odnośnie sposobu realizacji przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie obejmuje:
1) nabycie ze środków WFOŚiGW w Toruniu uli, ramek i odkładów pszczelich oraz nieodpłatne przekazanie ich osobom fizycznym zamierzającym założyć własną pasiekę lub początkujących pszczelarzy, posiadających do 5 rodzin pszczelich, zarejestrowanych przez powiatowego lekarza weterynarii w 2018 roku,
2) przeprowadzenie min. 3 dniowego szkolenia dla osób, o których mowa w pkt 1,
3) kontrolę stanu pasiek (pni) założonych ze środków WFOŚiGW w Toruniu w liczbie nie mniejszej niż 20% w okresie poprzedzającym sezon zimowy 2019/2020.

Wartość uli, ramek i odkładów pszczelich zakupionych ze środków WFOŚiGW w Toruniu przekazanych jednej osobie (Beneficjent końcowy) nie może przekraczać 3.000,00 zł. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru ww. osób z zachowaniem obiektywnych kryteriów, których głównym celem będzie zapewnienie dobrostanu zwierząt przez osoby, którym odkłady pszczele zostaną przekazane. Warunkiem przekazania pszczół, uli i ramek będzie uczestnictwo w przeprowadzonym przez Wnioskodawcę co najmniej 3 dniowym, udokumentowanym szkoleniu z zakresu chowu i hodowli pszczół, obejmującym co najmniej 1 dzień zajęć praktycznych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu. Beneficjent końcowy winien posiadać miejsce pobytu stałego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Łączne koszty organizacji i przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w pkt 2 oraz kontroli wymienionej w pkt 3 sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu nie mogą przekroczyć łącznie 8 % przyznanej kwoty dofinansowania.
Przy wyborze wykonawców/dostawców do realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości poprzez ich wybór z co najmniej 3 ofert.

7. Leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących (dzikich), niezdolnych do życia w stanie wolnym w ośrodkach rehabilitacji zwierząt:
- kwota dofinansowania ustalona zostaje w formie zryczałtowanej na podstawie kalkulacji własnej WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 85,00 zł /1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego powyżej 3 miesięcy oraz 50,00 zł/1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego do 3 miesięcy.

8. Zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 80% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 15.000,00 zł/ha powierzchni faktycznie zajętej przez gatunek inwazyjny,
- zakres dofinansowania: zabiegi i czynności dotyczące bezpośredniego usuwania Barszczu Sosnowskiego i/lub Barszczu Mantegazziego.

Forma dofinansowania:

• dotacja

• pożyczka – na wkład własny.

Dokumenty do pobrania:

Program priorytetowy ochrona przyrody 2019

Regulamin

 Spis gatunków rodzimych 

• Wniosek

• Harmonogram

Wniosek o przekazanie dotacji - Rehabilitacja ptaków

Wniosek o przekazanie dotacji - pozostałe zadania w ramach PP Ochrona Przyrody 2019

Osoby do kontaktu:

e-mail: przyroda@wfosigw.torun.pl

•  tel. 56 62 12 344 - informacja ogólna

•  tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg 632451566c55ddbfef94e41bb83c5d32
BANEREK DOK POM.jpg ce45021571c0a1166c98475cdf8b64ea
gminy4.png c7d83dcc0b8049ab78eda61967d4348c
PROGRAMY BANEREK 2019_1.jpg ee1e2f93d920b99873497b72c1248d15
NEWSLETTER.jpg f8d197997af0c12e5354368b36a056e6
RODO.jpg 768411b23b25b826aef79e5767186812