WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png d5e9264a1fe82f3915bd156207021b90
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Wniosek o płatność w Programie Priorytetowym Czyste powietrze

 1. Po zawarciu umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych ww. umowie, ujętych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i udzielenie płatności za wykonany zakres prac.
 2. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy. 
 3. Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta.
 4. Wniosek o płatność składa się w wersji papierowej, dołączając do niego wymagane załączniki.
 5. Wymagane załączniki do wniosku o płatność:

a)      protokół odbioru robót sporządzony i podpisany przez wykonawcę i Beneficjenta;

b)      umowa z wykonawcą (nie dotyczy w przypadku realizacji całości przedsięwzięcia siłami własnymi);

c)      kserokopie faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone czytelnym podpisem beneficjenta;

d)      dokument potwierdzający płatność bezgotówkową na rzecz dostawcy/wykonawcy w postaci przelewu lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę, a w przypadku płatności gotówkowej – fakturę/rachunek wraz z adnotacją o treści „zapłacono gotówką”, „zapłacono” czy „otrzymałem zapłatę”;

e)      kserokopia imiennego dokumentu zezłomowania:

 • formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102 (Dz.U.2018.0.992 z późn. zm.), potwierdzającego trwałe wyłączenie z eksploatacji źródła ciepła (dotyczy: kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego), lub
 • oświadczenie beneficjenta potwierdzające trwałe wyłączenie z eksploatacji w przypadku pozostałych rodzajów wymienianych źródeł ciepła (jeśli dotyczy);

f)       zestawienie dokumentów księgowych przedkładanych do wniosku o płatność, potwierdzających poniesienie wydatku  (faktury, rachunki);

g)      dokument potwierdzający spełnienie wymagań Programu Priorytetowego przez instalowane źródło ciepła:

 • kotły na paliwo stałe – sprawozdanie z badań/certyfikat zgodności/ świadectwo/zaświadczenie, z którego wynika, że zakupione i montowane kotły na paliwa stałe spełniają wymogi dotyczące ekoprojektu (ekodesign) określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE;
 • kocioł gazowy kondensacyjny oraz olejowy, pompa ciepła  – etykieta efektywności energetycznej;
 1. Szczegółowe warunki wypłaty środków znajdują się w Umowie o dofinansowanie w postaci dotacji lub pożyczki (odpowiednio §5 Wypłata dotacji i §6 Wypłata pożyczki).
 2. Ważne: pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła, chyba, że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Pobierz:

 

Inne dokumenty:

Wniosek o płatność obowiazujacy do 29 lipca 2019 r.

 

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 18.09.jpg caaf47193afb99395d1d8cafcec7b5d8
BANEREK DOK POM.jpg fe9ac2e64f5bfd942b5b2b9b56ea8b17
gminy4.png 36139d03b0314a2ed116eab7dca91202
PROGRAMY BANEREK 2020_1.jpg ee9afaa681e7ac34e069c9f31ce91fcc
NEWSLETTER.jpg fc73bf774c66057334ce264b58dbc46a
RODO.jpg 0634d7e14e30c3610785b811e644d72e