WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 83c32ee2ea05ea8dfbd89d24ab05a8bd
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ochrona przyrody 2020

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Termin naboru wniosków:

• 10.02.2020 r. – 16.03.2020 r.

Beneficjenci:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  1. na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regulaminu. podmioty lub osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na których występuje przedmiot ochrony objęty wnioskiem o dofinansowanie, lub podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w szczególności:

a)         jednostki samorządu terytorialnego,

b)        samorządowe osoby prawne,

c)         organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne;

na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 3 i 6 Regulaminu. składane wnioski mogą dotyczyć wyłącznie przestrzeni publicznych, w szczególności udostępnionych nieodpłatnie oraz nasadzeń w pasach drogowych dróg publicznych,

2. na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 7 Regulaminu. podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ośrodki rehabilitacji zwierząt – na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody  

3. dopuszcza się w pkt 1 złożenie wniosku przez osoby lub podmioty niebędące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, które otrzymały dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody na terenach objętych wnioskiem w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub programów dofinansowanych z innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź ze środków NFOŚiGW.

Zakres dofinansowania:

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że muszą one obejmować dwa różne rodzaje przedsięwzięć, o których mowa w pkt III Regulaminu.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, zwanej dalej ustawą, w szczególności:


1. Zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów na terenach objętych ochroną prawną w postaci rezerwatów, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne:
- maksymalna kwota dofinansowania 100 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20.000,00 zł/ha,
- koszty kwalifikowane: koszt bezpośrednich zabiegów lub czynności, określonych w planach ochrony lub planach zadań ochronnych związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie.

2. Odnawianie lub powiększanie cennych siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na terenach nieobjętych ochroną prawną:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 10.000,00 zł/ha powierzchni planowanych zabiegów,
- koszty kwalifikowane: koszt bezpośrednich zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, w tym cięć związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, z preferowaniem zabiegów nieinwazyjnych, z ograniczonym  udziałem ciężkiego sprzętu mechanicznego.

3. Rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 70% na zabiegi sanitarne i konserwatorskie istniejącego starodrzewu oraz 50% na nowe nasadzenia,
- koszty kwalifikowane:
- cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,
- zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń,

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedstawienie szczegółowego zakresu prac wraz z oszacowaniem ich wartości oraz uzgodnienia z organem nadzoru, tj. Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków.

4. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 70 % kosztu wykonania zabiegów,
- koszty kwalifikowane: cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,

warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedstawienie szczegółowego zakresu prac wraz z oszacowaniem ich wartości oraz uzgodnienia ich wykonania na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55).

5. Zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 70% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 12.500,00 zł/ha powierzchni faktycznie zajętej przez gatunek inwazyjny,
- koszty kwalifikowane: zabiegi i czynności dotyczące bezpośredniego usuwania Barszczu Sosnowskiego i/lub Barszczu Mantegazziego,

w przypadku usuwania roślin inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla człowieka, przez gminy na terenach niebędących własnością gminy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019, poz. 506 ze zm.), wartość dofinansowania może być wyższa niż w tiret 1.

6. Nasadzenia drzew i krzewów:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 50% kosztów zakupu/dostawy materiału szkółkarskiego,
- koszty kwalifikowane: zakup/dostawa materiału szkółkarskiego zgodnego z projektem nasadzeń, bez kosztów przygotowania podłoża, sadzenia, transportu, pielęgnacji roślin w okresie trwałości przedsięwzięcia, Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej wysokości refundacji zakupu sadzonek, uwzględniając uwarunkowania projektu nasadzeń.

7. Leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących (dzikich), niezdolnych do życia w stanie wolnym w ośrodkach rehabilitacji zwierząt:
- kwota dofinansowania ustalona zostaje w formie zryczałtowanej na podstawie kalkulacji własnej WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 85,00 zł /1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego powyżej 3 miesięcy oraz 50,00 zł/1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego do 3 miesięcy.

Forma dofinansowania – jeden Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w postaci:

• dotacji

  • dotacji połączonej z pożyczką na wkład własny

• pożyczki – na koszty kwalifikowane wymienione w pkt V ppkt 3 Regulaminu

Dokumenty do pobrania:

Program Priorytetowy Ochrona Przyrody 2020

Regulamin

 Wniosek 

• Spis gatunków rodzimych

• Przykładowe koncepcje nasadzeń:

Przykładowy formularz protokołu odbioru

Przykładowy formularz inwentaryzacji wykonanych nasadzeń

Wniosek o przekazanie dotacji - Rehabilitacja ptaków

Wniosek o przekazanie dotacji - pozostałe zadania w ramach PP Ochrona Przyrody 2020

Osoby do kontaktu:

e-mail: przyroda@wfosigw.torun.pl

•  Zbigniew Reniecki - tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna

•  Katarzyna Szczupakowska - tel. 56 62 12 354 - informacja ogólna

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 52906c615b2ba0cf691545a3f45de7d5
mw-02.png db1effa81bda95812ecbc3e6461cf4d8
mw04.png fc5a709ec1a93b682239c673fd986458
BANEREK 01.png 87115afd327eddaf2fa18880099cc03f
BANEREK 03.png 2f2466d737fd4d6bacfb0c506ff6bcae
BANEREK 02.png 0cd090731b3674022b15f9f95fc74453
BANEREK 04.png d3ebce823f1870383a79f477447acfbe
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg bd43f4929e97401c8924460e9618b26b
BANEREK PROGRAMY2021.png 4630df924febcd22fe8133fcfcee0b68
BANEREK NEWSLETTER.png 4df2ac1190f4050970f0939a35fe2453
BANEREK RODO.png 099c4d9f072760adda5ef35692c04aa1