WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 3a80ad58f66aa3886786975929a6e4a1
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ochrona przyrody 2020

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

Termin naboru wniosków:

• 10.02.2020 r. – 16.03.2020 r.

Beneficjenci:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

  1. na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Regulaminu. podmioty lub osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na których występuje przedmiot ochrony objęty wnioskiem o dofinansowanie, lub podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w szczególności:

a)         jednostki samorządu terytorialnego,

b)        samorządowe osoby prawne,

c)         organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne;

na przedsięwzięcia wymienione w pkt III ppkt 3 i 6 Regulaminu. składane wnioski mogą dotyczyć wyłącznie przestrzeni publicznych, w szczególności udostępnionych nieodpłatnie oraz nasadzeń w pasach drogowych dróg publicznych,

2. na przedsięwzięcia wymienione w ust. III pkt 7 Regulaminu. podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ośrodki rehabilitacji zwierząt – na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody  

3. dopuszcza się w pkt 1 złożenie wniosku przez osoby lub podmioty niebędące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, które otrzymały dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody na terenach objętych wnioskiem w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub programów dofinansowanych z innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej bądź ze środków NFOŚiGW.

Zakres dofinansowania:

Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że muszą one obejmować dwa różne rodzaje przedsięwzięć, o których mowa w pkt III Regulaminu.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w zakresie określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, zwanej dalej ustawą, w szczególności:


1. Zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów na terenach objętych ochroną prawną w postaci rezerwatów, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne:
- maksymalna kwota dofinansowania 100 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 20.000,00 zł/ha,
- koszty kwalifikowane: koszt bezpośrednich zabiegów lub czynności, określonych w planach ochrony lub planach zadań ochronnych związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie.

2. Odnawianie lub powiększanie cennych siedlisk zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na terenach nieobjętych ochroną prawną:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji – 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 10.000,00 zł/ha powierzchni planowanych zabiegów,
- koszty kwalifikowane: koszt bezpośrednich zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, w tym cięć związanych z utrzymaniem siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie, z preferowaniem zabiegów nieinwazyjnych, z ograniczonym  udziałem ciężkiego sprzętu mechanicznego.

3. Rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 70% na zabiegi sanitarne i konserwatorskie istniejącego starodrzewu oraz 50% na nowe nasadzenia,
- koszty kwalifikowane:
- cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,
- zakup materiału szkółkarskiego i wykonanie nasadzeń,

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedstawienie szczegółowego zakresu prac wraz z oszacowaniem ich wartości oraz uzgodnienia z organem nadzoru, tj. Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków.

4. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 70 % kosztu wykonania zabiegów,
- koszty kwalifikowane: cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złamanych konarów i gałęzi, czopów, kikutów, jemioły, odrostów), cięcia techniczne, w szczególności poprawiające statykę drzew, zakładanie wiązań elastycznych i podpór,

warunkiem udzielenia dofinansowania jest przedstawienie szczegółowego zakresu prac wraz z oszacowaniem ich wartości oraz uzgodnienia ich wykonania na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55).

5. Zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 70% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 12.500,00 zł/ha powierzchni faktycznie zajętej przez gatunek inwazyjny,
- koszty kwalifikowane: zabiegi i czynności dotyczące bezpośredniego usuwania Barszczu Sosnowskiego i/lub Barszczu Mantegazziego,

w przypadku usuwania roślin inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla człowieka, przez gminy na terenach niebędących własnością gminy, w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019, poz. 506 ze zm.), wartość dofinansowania może być wyższa niż w tiret 1.

6. Nasadzenia drzew i krzewów:
- maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji 50% kosztów zakupu/dostawy materiału szkółkarskiego,
- koszty kwalifikowane: zakup/dostawa materiału szkółkarskiego zgodnego z projektem nasadzeń, bez kosztów przygotowania podłoża, sadzenia, transportu, pielęgnacji roślin w okresie trwałości przedsięwzięcia, Wojewódzki Fundusz zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnej wysokości refundacji zakupu sadzonek, uwzględniając uwarunkowania projektu nasadzeń.

7. Leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących (dzikich), niezdolnych do życia w stanie wolnym w ośrodkach rehabilitacji zwierząt:
- kwota dofinansowania ustalona zostaje w formie zryczałtowanej na podstawie kalkulacji własnej WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 85,00 zł /1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego powyżej 3 miesięcy oraz 50,00 zł/1 osobnika przyjętego do ośrodka i przetrzymywanego do 3 miesięcy.

Forma dofinansowania – jeden Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w postaci:

• dotacji

  • dotacji połączonej z pożyczką na wkład własny

• pożyczki – na koszty kwalifikowane wymienione w pkt V ppkt 3 Regulaminu

Dokumenty do pobrania:

Program Priorytetowy Ochrona Przyrody 2020

Regulamin

 Wniosek 

• Spis gatunków rodzimych

• Przykładowe koncepcje nasadzeń:

Przykładowy formularz protokołu odbioru

Przykładowy formularz inwentaryzacji wykonanych nasadzeń

Wniosek o przekazanie dotacji - Rehabilitacja ptaków

Wniosek o przekazanie dotacji - pozostałe zadania w ramach PP Ochrona Przyrody 2020

Osoby do kontaktu:

e-mail: przyroda@wfosigw.torun.pl

•  Zbigniew Reniecki - tel. 56 62 12 341 - informacja ogólna

•  Katarzyna Szczupakowska - tel. 56 62 12 354 - informacja ogólna

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png f05ad492709c749fb05ac615240de0c0
BANEREK 01.png cfad1afe759ec41380ed16dcf5d99b30
BANEREK 03.png 5000398c8027b2680d837cb0672a9a8c
BANEREK 02.png adea00c3ca5cea60b6346ee2c7dc52c4
BANEREK 04.png bb2f267d76c64ad3f9d386d51be2515c
BANEREK PROGRAMY.png bc98fadc95ee2b94488e132c430d9d14
BANEREK NEWSLETTER.png 341758499ce7d6d55df10ea53cfe65b7
BANEREK RODO.png 36e10a3377b07f35f53f9e0034f989be