WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 1283bc932102dcd07b41bc14980a1f75
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Rozliczenie dofinansowania dla przedsięwzięć dla których wniosek o dofinansowanie złożono od dnia 15.05.2020 r. (wersja wniosku 5 i późniejsze)

Informacje ogólne

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej korzystając z aktywnego PDF, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).

Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o rozliczenie i uruchomienie płatności zarówno po wykonaniu całości przedsięwzięcia jak i poszczególnych zadań określonych w umowie dotacji, ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF). W przypadku umowy dotacji, wypłata może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (dwa wnioski częściowe i wniosek końcowy).

W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów (np. wszystkie koszty poniesione na zakup i montaż instalacji c.o./c.w.u). Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli faktury/rachunki zostały przez Beneficjenta opłacone – na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wymagane jest, aby montaż źródeł ciepła został potwierdzony przez wykonawcę w Protokole odbioru robót wykonawcy. Dopuszcza się realizację tych prac przez Beneficjenta wyłącznie jeżeli posiada on niezbędne uprawnienia/kwalifikacje (np. wynikające z przepisów prawa lub nadane przez producenta danego urządzenia.

 

W przypadku realizacji siłami własnymi prac w zakresie:

 • instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych,
 • stolarki okiennej i drzwiowej,

wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą (pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz z wnioskiem o płatność nie wymagają uwierzytelnienia).

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o płatność (w formie aktywnego PDF)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 3. Protokół odbioru robót wykonawcy
 4. Formularz przyjęcia odpadów metali
 5. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność?

1. Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych (rachunków), potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług wykazane w części B.3. wniosku o płatność, potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem.

Do dofinansowania dopuszcza się dokumenty zakupu wystawione na Beneficjenta lub na Beneficjenta i współmażonka wspólnie.

Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych dostarczonych przez beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność.

Poszczególne pozycje w dokumentach zakupu powinny być we wniosku o płatność przypisane do danej kategorii kosztów kwalifikowanych np. kotłownia, kocioł gazowy, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną kategorię. Jeśli dokument zakupu nie zawiera tych informacji, należy taką informację przedstawić w dodatkowym załączniku (specyfikacji do faktury) lub w polu nr 77 wniosku o płatność (Dodatkowe uwagi/wyjaśnienia Beneficjenta).

W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą. Pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz z wnioskiem o płatność nie wymagają uwierzytelnienia.

2. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych

Do wniosku o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument przelewu, potwierdzający opłacenie faktur.

W przypadku płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”, lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ” lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę.

Kopie dokumentów potwierdzających płatność nie wymagają uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem).

3. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem

a. Protokół odbioru montażu źródła ciepła jest wymagany dla wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania.

Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia.

Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji.

W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

W protokole odbioru montażu kotła zgazowującego drewno należy potwierdzić ponadto, że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.

b. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

c. Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

d. Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.

e. Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w podziale na:

 • dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami,
 • ściany zewnętrzne/przegrody pionowe,
 • podłoga na gruncie/strop nad piwnicą,
 • wymian stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,

wskazujący miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także potwierdzający zakres wykonanych prac (załącznikiem do protokołu może być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

f. Jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna, należy dostarczyć wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem. Dopuszcza się także zaświadczenie wystawione na wzorze Operatora Sieci Dystrybucyjnej zawierające wymagane informacje.

 

4. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami Programu

Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.

Kotły na paliwo stałe - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), a także karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń klasę efektywności energetycznej zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187:

 • kocioł na węgiel – minimum B;
 • kocioł zgazowujący drewno – minimum A+;
 • kocioł na pelet drzewny – minimum A+;
 • kocioł na pelet drzewny o podwyższonym standardzie – minimum A+ (w karcie produktu powinna być zawarta informacja, że emisja cząstek stałych jest mniejsza bądź równa 20 mg/m3).

Pozostałe kategorie kosztów:

karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń klasę efektywności energetycznej zgodną z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187:

 • pompa ciepła powietrze/woda – minimum A+;
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – minimum A++;
 • pompa ciepła powietrze/powietrze -  minimum A+;
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – minimum A++;
  • kocioł gazowy kondensacyjny – minimum A;
  • kocioł olejowy kondensacyjny – minimum A;

karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca klasę efektywności energetycznej:

 • pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach montażu instalacji c.w.u. –minimum A w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (Rozporządzenie Komisji (UE) 812/2013);
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – minimum A w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014).

Kolektory słoneczne - certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12975-1. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okna, drzwi i bramy garażowe - karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Wartości współczynników przenikania ciepła Uc max dla przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu:

 • ściany zewnętrzne powyżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];
 • ściany zewnętrzne poniżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];
 • dachy/stropodachy – 0,15 [W/(m2·K)];
 • stropy pod poddaszem nieogrzewanym – 0,15 [W/(m2·K)];
 • stropy nad piwnicą nieogrzewaną – 0,25 [W/(m2·K)];
 • podłogi na gruncie – 0,30 [W/(m2·K)];
 • ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – 0,30 [W/(m2·K)];
 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)];
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)];
 • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)];
 • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)].

 

Należy zwrócić uwagę aby współczynnik był wartością dla całego okna (Uw/Uc), a nie jedynie szyb (Ug) czy ramy (Uf). Podobnie w przypadku drzwi garażowych. Należy podać wartość całych drzwi a nie panelu z których są wykonane. Wartość współczynnika U znajdziemy np. w deklaracji producenta lub innych dokumentów świadczących parametrach technicznych stolarki Sugerujemy, aby wartość współczynników przenikania ciepła została potwierdzona także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

 

5. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe(w ramach pierwszego wniosku o płatność, jeżeli w ramach zakresu rzeczowego przewidziano likwidację źródła/eł ciepła na paliwo stałe).

Wymagane jest potwierdzenie dla każdego z zadeklarowanych do likwidacji w polu nr 17 źródeł ciepła.

Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania: karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102

W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.

Należy zwrócić uwagę, aby na dokumencie znalazła się informacja, że rodzajem produktu z którego powstały odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny. Należy upewnić się, czy formularz został poprawnie wypełniony i zawiera wymagane formularzem informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej odpady.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png e60442252402964b55b4c10a28452560
mw-02.png 2a1df3485354fc4d9a33cf2beac1a07c
mw04.png 5c219fd2e47ab0555334e939bc357045
BANEREK 01.png b99c174b955f84c68456e3d77ec8e210
BANEREK 03.png 98f2643dfdf320ab3f6e5947549f9f68
BANEREK 02.png 1b0e2fa8df2ff44fac6a0dfaad36e439
BANEREK 04.png e808fbbf01417c8c576a44acad7a0349
BANEREK PROGRAMY2021.png a47cd7aefd26a1212a8ee887316e0515
BANEREK NEWSLETTER.png 4efeb118dbb4797d033e393db36a3e73
BANEREK RODO.png a757c23bdfa9200b264d582121a8d9ef