WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png bacef36bea87a421815ec468e1e2a1d0
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Rozliczenie dofinansowania dla przedsięwzięć dla których wniosek o dofinansowanie złożono od dnia 15.05.2020 r. (wersja wniosku 5 i późniejsze)

Informacje ogólne

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej korzystając z aktywnego PDF, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).

Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o rozliczenie i uruchomienie płatności zarówno po wykonaniu całości przedsięwzięcia jak i poszczególnych zadań określonych w umowie dotacji, ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF). W przypadku umowy dotacji, wypłata może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach (dwa wnioski częściowe i wniosek końcowy).

W ramach jednego wniosku o płatność należy rozliczyć wszystkie koszty należące do danej kategorii kosztów (np. wszystkie koszty poniesione na zakup i montaż instalacji c.o./c.w.u). Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.

Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli faktury/rachunki zostały przez Beneficjenta opłacone – na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wymagane jest, aby montaż źródeł ciepła został potwierdzony przez wykonawcę w Protokole odbioru robót wykonawcy. Dopuszcza się realizację tych prac przez Beneficjenta wyłącznie jeżeli posiada on niezbędne uprawnienia/kwalifikacje (np. wynikające z przepisów prawa lub nadane przez producenta danego urządzenia.

 

W przypadku realizacji siłami własnymi prac w zakresie:

 • instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych,
 • stolarki okiennej i drzwiowej,

wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona kontrolą podczas wizytacji końcowej. Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą (pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz z wnioskiem o płatność nie wymagają uwierzytelnienia).

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o płatność (w formie aktywnego PDF)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 3. Protokół odbioru robót wykonawcy
 4. Formularz przyjęcia odpadów metali
 5. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej

Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność?

1. Dokumenty zakupu, czyli kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych (rachunków), potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług wykazane w części B.3. wniosku o płatność, potwierdzone przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem.

Do dofinansowania dopuszcza się dokumenty zakupu wystawione na Beneficjenta lub na Beneficjenta i współmażonka wspólnie.

Faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych dostarczonych przez beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność.

Poszczególne pozycje w dokumentach zakupu powinny być we wniosku o płatność przypisane do danej kategorii kosztów kwalifikowanych np. kotłownia, kocioł gazowy, pompa ciepła, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka drzwiowa, tak żeby można było określić kwotę kosztów poniesionych na daną kategorię. Jeśli dokument zakupu nie zawiera tych informacji, należy taką informację przedstawić w dodatkowym załączniku (specyfikacji do faktury) lub w polu nr 77 wniosku o płatność (Dodatkowe uwagi/wyjaśnienia Beneficjenta).

W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

Wszelkie dokumenty zakupu dostarczone w formie kserokopii powinny być uwierzytelnione „Za zgodność z oryginałem” czytelnym podpisem Beneficjenta i datą. Pozostałe kopie dokumentów dostarczone wraz z wnioskiem o płatność nie wymagają uwierzytelnienia.

2. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych

Do wniosku o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument przelewu, potwierdzający opłacenie faktur.

W przypadku płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”, lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ” lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę.

Kopie dokumentów potwierdzających płatność nie wymagają uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem).

3. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem

a. Protokół odbioru montażu źródła ciepła jest wymagany dla wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania.

Protokół powinien być podpisany przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia.

Protokół powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji.

W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

W protokole odbioru montażu kotła zgazowującego drewno należy potwierdzić ponadto, że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.

b. Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

c. Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

d. Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa.

e. Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w podziale na:

 • dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami,
 • ściany zewnętrzne/przegrody pionowe,
 • podłoga na gruncie/strop nad piwnicą,
 • wymian stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,

wskazujący miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także potwierdzający zakres wykonanych prac (załącznikiem do protokołu może być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.

f. Jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna, należy dostarczyć wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem. Dopuszcza się także zaświadczenie wystawione na wzorze Operatora Sieci Dystrybucyjnej zawierające wymagane informacje.

 

4. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami Programu

Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.

Kotły na paliwo stałe - certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), a także karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń klasę efektywności energetycznej zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187:

 • kocioł na węgiel – minimum B;
 • kocioł zgazowujący drewno – minimum A+;
 • kocioł na pelet drzewny – minimum A+;
 • kocioł na pelet drzewny o podwyższonym standardzie – minimum A+ (w karcie produktu powinna być zawarta informacja, że emisja cząstek stałych jest mniejsza bądź równa 20 mg/m3).

Pozostałe kategorie kosztów:

karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń klasę efektywności energetycznej zgodną z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187:

 • pompa ciepła powietrze/woda – minimum A+;
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – minimum A++;
 • pompa ciepła powietrze/powietrze -  minimum A+;
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – minimum A++;
  • kocioł gazowy kondensacyjny – minimum A;
  • kocioł olejowy kondensacyjny – minimum A;

karta produktu oraz etykieta energetyczna potwierdzająca klasę efektywności energetycznej:

 • pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach montażu instalacji c.w.u. –minimum A w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (Rozporządzenie Komisji (UE) 812/2013);
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – minimum A w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 1254/2014).

Kolektory słoneczne - certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z normą PN-EN 12975-1. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okna, drzwi i bramy garażowe - karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

Wartości współczynników przenikania ciepła Uc max dla przegród zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrznych obowiązujące od dnia 31 grudnia 2020 r. określone w ww. rozporządzeniu:

 • ściany zewnętrzne powyżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];
 • ściany zewnętrzne poniżej terenu – 0,20 [W/(m2·K)];
 • dachy/stropodachy – 0,15 [W/(m2·K)];
 • stropy pod poddaszem nieogrzewanym – 0,15 [W/(m2·K)];
 • stropy nad piwnicą nieogrzewaną – 0,25 [W/(m2·K)];
 • podłogi na gruncie – 0,30 [W/(m2·K)];
 • ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego – 0,30 [W/(m2·K)];
 • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)];
 • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)];
 • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)];
 • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)].

 

Należy zwrócić uwagę aby współczynnik był wartością dla całego okna (Uw/Uc), a nie jedynie szyb (Ug) czy ramy (Uf). Podobnie w przypadku drzwi garażowych. Należy podać wartość całych drzwi a nie panelu z których są wykonane. Wartość współczynnika U znajdziemy np. w deklaracji producenta lub innych dokumentów świadczących parametrach technicznych stolarki Sugerujemy, aby wartość współczynników przenikania ciepła została potwierdzona także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

 

5. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe(w ramach pierwszego wniosku o płatność, jeżeli w ramach zakresu rzeczowego przewidziano likwidację źródła/eł ciepła na paliwo stałe).

Wymagane jest potwierdzenie dla każdego z zadeklarowanych do likwidacji w polu nr 17 źródeł ciepła.

Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania: karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102

W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.

Należy zwrócić uwagę, aby na dokumencie znalazła się informacja, że rodzajem produktu z którego powstały odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny. Należy upewnić się, czy formularz został poprawnie wypełniony i zawiera wymagane formularzem informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej odpady.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png d2e4eb1fafed3d7275b1e7ccceda18c6
mw-02.png d124456430f71feb71be52138b78317a
mw04.png b92f8a3d2beaad37ce4946a1bfe6bb5d
BANEREK 01.png 7847f9b9f8876f1be7bc6b3a3b04753a
BANEREK 03.png 1967da02e7ce07a934bcf7433c2e39ea
BANEREK 02.png 89bf9c64ec6ee32f2d0fa54feba34146
BANEREK 04.png 4e355c5da259c7771c949e4dfdecb8ec
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 0fe653ef9c0a5733eb4b9bd550016942
BANEREK PROGRAMY2021.png 7c46efe8fe1ec7b3d4a144a255d6f044
BANEREK NEWSLETTER.png 1c0e191b95ee5af5df5591bf229698a2
BANEREK RODO.png 1e621e1a07de2a327a796602bba4e6d3