WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png bcc7e41562d3f5b7a1ab24bd907bdf00
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Rozliczenie dofinansowania dla przedsięwzięć dla których wniosek o dofinansowanie złożono do dnia 15.05.2020 r. (wersja wniosku 4 i wcześniejsze)

Informacje ogólne

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).

Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o rozliczenie i uruchomienie płatności zarówno po wykonaniu całości jak i części zrealizowanych prac określonych w umowie dotacji, ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF).

Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli faktury/rachunki zostały przez Beneficjenta opłacone – na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przez Beneficjenta obligatoryjna jest wizyta końcowa przedstawicieli WFOŚiGW. Przedstawiciel WFOŚiGW  weryfikuje na miejscu wykonanie zadania zgodnie z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF). Na zakończenie czynności kontrolnych, sporządzany jest Protokół końcowy podpisywany przez przedstawiciela WFOŚiGW i Beneficjenta. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty środków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o płatność
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 3. Protokół odbioru robót wykonawcy
 4. Formularz przyjęcia odpadów metali
 5. Wzór oświadczenia kierownika budowy (tylko budynki nowobudowane)

 

Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność?

1. Kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych (rachunek) potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z Zestawieniem finansowo – rzeczowym

 • Oryginały ww. dokumentów powinny być wystawione na Beneficjenta (ewentualnie Beneficjenta i współmałżonka jeżeli zachodzi wspólnota majątkowa małżeńska) i opisane (np. własnoręcznie przez Beneficjenta) w następujące sposób:

 „Dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr ….. z dnia ….w ramach Programu Czyste Powietrze”

 • Do wniosku o płatność należy załączyć kopie faktur, opatrzone opisem „Za zgodność z oryginałem” i czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.
 • Nazwa towaru/usługi na fakturze powinna jednoznacznie określać zakres rzeczowy przedsięwzięcia, zgodnie Zestawieniem rzeczowo-finansowym.
 • Nazwa towaru/usługi powinna być zgodna z Protokołem odbioru robót wykonawcy.
 • Faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia lub ich specyfikacje winny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa),  tak  by  można  było  jednoznacznie  odnieść  się  do  certyfikatów,  etykiet klasy energetycznej, zaświadczeń producenta, karty produktu, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń.
 • W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

 

2. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych

Do wniosku o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności.

W przypadku płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”, lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ” lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę, np. dokument potwierdzający przelew.

3. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem

Protokół jest dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania, który powinien być zgodny z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym. W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół. W sytuacji gdy mamy kilku wykonawców, dla każdego sporządzamy odrębny Protokół. Protokół należy opatrzyć czytelnym podpisem wykonawcy i inwestora.

Jeżeli wykonujemy zadanie siłami własnymi to podpisujemy Protokół jako inwestor i wykonawca.

 • Wymiana stolarki zewnętrznej

Jeżeli zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej w Protokole należy wpisać wartość współczynnika przenikania ciepła (Uc). Należy zwrócić uwagę aby podany współczynnik był wartością dla całego okna (Uw), a nie jedynie szyb (Ug) czy ramy (Uf). Podobnie w przypadku drzwi garażowych. Należy podać wartość całych drzwi a nie panelu z których są wykonane. Wartość współczynnika U znajdziemy np. w deklaracji producenta lub innych dokumentów świadczących parametrach technicznych stolarki Sugerujemy, aby wartość współczynników przenikania ciepła została potwierdzona także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

 • Docieplenie budynku

Przy dofinansowaniu docieplenia budynku należy udokumentować wartość współczynnika lambda λ (współczynnik przewodzenia ciepła) materiału, użytego do izolacji termicznej budynku. Do wniosku o płatność należy załączyć deklarację producenta/deklarację zgodności zawierającą informację o parametrach technicznych produktu. Zaleca się, aby wartość współczynnika lambda λ znalazła się także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

4. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku demontażu kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego – kopia imiennego dokumentu zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku kominka lub pieca kaflowego, fakt wyłączenia starego źródła ciepła z użytkowania należy potwierdzić w oświadczeniu nr 5 we wniosku o płatność.

Należy zwrócić uwagę, aby na formularzu znalazła się informacja, że rodzajem produktu z którego powstały odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny. Należy upewnić się, czy formularz został poprawnie wypełniony i zawiera wymagane formularzem informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej odpady.

5. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie

Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł  energii,  wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  ciepła z  wymaganiami  określonymi w Programie. certyfikaty, etykiety klasy energetycznej, zaświadczenie producenta/karta produktu) m.in. wymagane do Wniosku o płatność określone są w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

W przypadku budynków nowobudowanych:

6. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wystawiona na wnioskodawcę, wydana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na budynek objęty przedsięwzięciem.

Dokument dołącza się w przypadku budynków nowobudowanych, do pierwszego wniosku o płatność.

7. Oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowobudowanym domu spełniają na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. (POBIERZ)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 01018ceb6cc27655ea798c3ceb38dca8
mw-02.png d5b12047fbca28215d6e6cd0f1f017a0
mw04.png de7443a0f552c6cfa3af41f961574106
BANEREK 01.png ea08655ce51aa00c1097fe97684af482
BANEREK 03.png 2b9a4266d126c8c7d8a93cb441ebd2df
BANEREK 02.png 37de50d4450aaa8ee2369711bad8dadd
BANEREK 04.png 06a094080448d1de9f88a0288593a9eb
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 46b07d217cd7f96fe1f53cf463de9649
BANEREK PROGRAMY2021.png ec5ea5d58b10b488a4ce49adc1b49879
BANEREK NEWSLETTER.png 73021e11f6a6a22186d3525ee61eea36
BANEREK RODO.png 80e9c0d4e12d5cd374657c9780085eb2