WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png c2529270f8b0061439943d0d7a9216f1
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Rozliczenie dofinansowania dla przedsięwzięć dla których wniosek o dofinansowanie złożono do dnia 15.05.2020 r. (wersja wniosku 4 i wcześniejsze)

Informacje ogólne

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).

Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o rozliczenie i uruchomienie płatności zarówno po wykonaniu całości jak i części zrealizowanych prac określonych w umowie dotacji, ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF).

Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli faktury/rachunki zostały przez Beneficjenta opłacone – na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przez Beneficjenta obligatoryjna jest wizyta końcowa przedstawicieli WFOŚiGW. Przedstawiciel WFOŚiGW  weryfikuje na miejscu wykonanie zadania zgodnie z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF). Na zakończenie czynności kontrolnych, sporządzany jest Protokół końcowy podpisywany przez przedstawiciela WFOŚiGW i Beneficjenta. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty środków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o płatność
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 3. Protokół odbioru robót wykonawcy
 4. Formularz przyjęcia odpadów metali
 5. Wzór oświadczenia kierownika budowy (tylko budynki nowobudowane)

 

Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność?

1. Kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych (rachunek) potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z Zestawieniem finansowo – rzeczowym

 • Oryginały ww. dokumentów powinny być wystawione na Beneficjenta (ewentualnie Beneficjenta i współmałżonka jeżeli zachodzi wspólnota majątkowa małżeńska) i opisane (np. własnoręcznie przez Beneficjenta) w następujące sposób:

 „Dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr ….. z dnia ….w ramach Programu Czyste Powietrze”

 • Do wniosku o płatność należy załączyć kopie faktur, opatrzone opisem „Za zgodność z oryginałem” i czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.
 • Nazwa towaru/usługi na fakturze powinna jednoznacznie określać zakres rzeczowy przedsięwzięcia, zgodnie Zestawieniem rzeczowo-finansowym.
 • Nazwa towaru/usługi powinna być zgodna z Protokołem odbioru robót wykonawcy.
 • Faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia lub ich specyfikacje winny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa),  tak  by  można  było  jednoznacznie  odnieść  się  do  certyfikatów,  etykiet klasy energetycznej, zaświadczeń producenta, karty produktu, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń.
 • W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

 

2. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych

Do wniosku o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności.

W przypadku płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”, lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ” lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę, np. dokument potwierdzający przelew.

3. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem

Protokół jest dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania, który powinien być zgodny z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym. W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół. W sytuacji gdy mamy kilku wykonawców, dla każdego sporządzamy odrębny Protokół. Protokół należy opatrzyć czytelnym podpisem wykonawcy i inwestora.

Jeżeli wykonujemy zadanie siłami własnymi to podpisujemy Protokół jako inwestor i wykonawca.

 • Wymiana stolarki zewnętrznej

Jeżeli zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej w Protokole należy wpisać wartość współczynnika przenikania ciepła (Uc). Należy zwrócić uwagę aby podany współczynnik był wartością dla całego okna (Uw), a nie jedynie szyb (Ug) czy ramy (Uf). Podobnie w przypadku drzwi garażowych. Należy podać wartość całych drzwi a nie panelu z których są wykonane. Wartość współczynnika U znajdziemy np. w deklaracji producenta lub innych dokumentów świadczących parametrach technicznych stolarki Sugerujemy, aby wartość współczynników przenikania ciepła została potwierdzona także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

 • Docieplenie budynku

Przy dofinansowaniu docieplenia budynku należy udokumentować wartość współczynnika lambda λ (współczynnik przewodzenia ciepła) materiału, użytego do izolacji termicznej budynku. Do wniosku o płatność należy załączyć deklarację producenta/deklarację zgodności zawierającą informację o parametrach technicznych produktu. Zaleca się, aby wartość współczynnika lambda λ znalazła się także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

4. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku demontażu kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego – kopia imiennego dokumentu zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku kominka lub pieca kaflowego, fakt wyłączenia starego źródła ciepła z użytkowania należy potwierdzić w oświadczeniu nr 5 we wniosku o płatność.

Należy zwrócić uwagę, aby na formularzu znalazła się informacja, że rodzajem produktu z którego powstały odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny. Należy upewnić się, czy formularz został poprawnie wypełniony i zawiera wymagane formularzem informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej odpady.

5. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie

Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł  energii,  wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  ciepła z  wymaganiami  określonymi w Programie. certyfikaty, etykiety klasy energetycznej, zaświadczenie producenta/karta produktu) m.in. wymagane do Wniosku o płatność określone są w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

W przypadku budynków nowobudowanych:

6. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wystawiona na wnioskodawcę, wydana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na budynek objęty przedsięwzięciem.

Dokument dołącza się w przypadku budynków nowobudowanych, do pierwszego wniosku o płatność.

7. Oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowobudowanym domu spełniają na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. (POBIERZ)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png cb5334360f92760be51f8e24c669a8d0
BANEREK 01.png 93f8e8924151d893dd784724b89c07be
BANEREK 03.png af9402b48c327df2d32abaca15aba354
BANEREK 02.png 38461654fe171105f536de01cb8997be
BANEREK 04.png 4fa7fef96e6d33e3ed78c76f4cc1b9fc
BANEREK PROGRAMY.png a84aa40928e49474b2338e1a52824850
BANEREK NEWSLETTER.png 26c0ac787bd93ea02b27fa4ef2db1598
BANEREK RODO.png a6edeaf8be6414e657d7a72415f7a379