WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4cc713c74abb9a779f724fef1883c9e6
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Rozliczenie inwestycji do 15 maja 2020r.

Informacje ogólne

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).

Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o rozliczenie i uruchomienie płatności zarówno po wykonaniu całości jak i części zrealizowanych prac określonych w umowie dotacji, ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF).

Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli faktury/rachunki zostały przez Beneficjenta opłacone – na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przez Beneficjenta obligatoryjna jest wizyta końcowa przedstawicieli WFOŚiGW. Przedstawiciel WFOŚiGW  weryfikuje na miejscu wykonanie zadania zgodnie z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF). Na zakończenie czynności kontrolnych, sporządzany jest Protokół końcowy podpisywany przez przedstawiciela WFOŚiGW i Beneficjenta. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty środków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o płatność
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 3. Protokół odbioru robót wykonawcy
 4. Formularz przyjęcia odpadów metali
 5. Wzór oświadczenia kierownika budowy (tylko budynki nowobudowane)

 

Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność?

1. Kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych (rachunek) potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z Zestawieniem finansowo – rzeczowym

 • Oryginały ww. dokumentów powinny być wystawione na Beneficjenta (ewentualnie Beneficjenta i współmałżonka jeżeli zachodzi wspólnota majątkowa małżeńska) i opisane (np. własnoręcznie przez Beneficjenta) w następujące sposób:

 „Dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr ….. z dnia ….w ramach Programu Czyste Powietrze”

 • Do wniosku o płatność należy załączyć kopie faktur, opatrzone opisem „Za zgodność z oryginałem” i czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.
 • Nazwa towaru/usługi na fakturze powinna jednoznacznie określać zakres rzeczowy przedsięwzięcia, zgodnie Zestawieniem rzeczowo-finansowym.
 • Nazwa towaru/usługi powinna być zgodna z Protokołem odbioru robót wykonawcy.
 • Faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia lub ich specyfikacje winny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa),  tak  by  można  było  jednoznacznie  odnieść  się  do  certyfikatów,  etykiet klasy energetycznej, zaświadczeń producenta, karty produktu, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń.
 • W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

 

2. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych

Do wniosku o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności.

W przypadku płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”, lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ” lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę, np. dokument potwierdzający przelew.

3. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem

Protokół jest dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania, który powinien być zgodny z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym. W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół. W sytuacji gdy mamy kilku wykonawców, dla każdego sporządzamy odrębny Protokół. Protokół należy opatrzyć czytelnym podpisem wykonawcy i inwestora.

Jeżeli wykonujemy zadanie siłami własnymi to podpisujemy Protokół jako inwestor i wykonawca.

 • Wymiana stolarki zewnętrznej

Jeżeli zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej w Protokole należy wpisać wartość współczynnika przenikania ciepła (Uc). Należy zwrócić uwagę aby podany współczynnik był wartością dla całego okna (Uw), a nie jedynie szyb (Ug) czy ramy (Uf). Podobnie w przypadku drzwi garażowych. Należy podać wartość całych drzwi a nie panelu z których są wykonane. Wartość współczynnika U znajdziemy np. w deklaracji producenta lub innych dokumentów świadczących parametrach technicznych stolarki Sugerujemy, aby wartość współczynników przenikania ciepła została potwierdzona także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

 • Docieplenie budynku

Przy dofinansowaniu docieplenia budynku należy udokumentować wartość współczynnika lambda λ (współczynnik przewodzenia ciepła) materiału, użytego do izolacji termicznej budynku. Do wniosku o płatność należy załączyć deklarację producenta/deklarację zgodności zawierającą informację o parametrach technicznych produktu. Zaleca się, aby wartość współczynnika lambda λ znalazła się także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

4. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku demontażu kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego – kopia imiennego dokumentu zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku kominka lub pieca kaflowego, fakt wyłączenia starego źródła ciepła z użytkowania należy potwierdzić w oświadczeniu nr 5 we wniosku o płatność.

Należy zwrócić uwagę, aby na formularzu znalazła się informacja, że rodzajem produktu z którego powstały odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny. Należy upewnić się, czy formularz został poprawnie wypełniony i zawiera wymagane formularzem informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej odpady.

5. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie

Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł  energii,  wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  ciepła z  wymaganiami  określonymi w Programie. certyfikaty, etykiety klasy energetycznej, zaświadczenie producenta/karta produktu) m.in. wymagane do Wniosku o płatność określone są w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

W przypadku budynków nowobudowanych:

6. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wystawiona na wnioskodawcę, wydana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na budynek objęty przedsięwzięciem.

Dokument dołącza się w przypadku budynków nowobudowanych, do pierwszego wniosku o płatność.

7. Oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowobudowanym domu spełniają na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. (POBIERZ)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK MOJA WODA.png 801c863526e4a97f048d38adc1399084
BANEREK 01.png 4301e10b9ae02c7641f7a9d5b66cfdf0
BANEREK 03.png 39c35bba62c442f5d6651be10bc013cd
BANEREK 02.png 236998cbc4e1f55e630dce5a4a0d0490
BANEREK 04.png 8286936ea64ebed88f1baad2d37413b6
BANEREK PROGRAMY.png f9021a8dc092e01e0067eba8097b4dc6
BANEREK NEWSLETTER.png 95f18acf73d4f907a1ff79cea73bbd14
BANEREK RODO.png 199bcfc96fa23561e3bc1d5a09b12aa9