WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 8f77822ab0b14113b49210903c391a50
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Rozliczenie dofinansowania dla przedsięwzięć dla których wniosek o dofinansowanie złożono do dnia 15.05.2020 r. (wersja wniosku 4 i wcześniejsze)

Informacje ogólne

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta. Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).

Beneficjent może wystąpić do WFOŚiGW o rozliczenie i uruchomienie płatności zarówno po wykonaniu całości jak i części zrealizowanych prac określonych w umowie dotacji, ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF).

Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli faktury/rachunki zostały przez Beneficjenta opłacone – na rachunek bankowy Beneficjenta.

Pierwsza wypłata kwoty dotacji/pożyczki może nastąpić po zamontowaniu w budynku nowego źródła ciepła oraz potwierdzeniu likwidacji/trwałego wyłączenia z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

W przypadku wykonywania robót siłami własnymi przez Beneficjenta obligatoryjna jest wizyta końcowa przedstawicieli WFOŚiGW. Przedstawiciel WFOŚiGW  weryfikuje na miejscu wykonanie zadania zgodnie z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym (ZRF). Na zakończenie czynności kontrolnych, sporządzany jest Protokół końcowy podpisywany przez przedstawiciela WFOŚiGW i Beneficjenta. Dokument ten stanowi podstawę do wypłaty środków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o płatność
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 3. Protokół odbioru robót wykonawcy
 4. Formularz przyjęcia odpadów metali
 5. Wzór oświadczenia kierownika budowy (tylko budynki nowobudowane)

 

Jak przygotować załączniki do wniosku o płatność?

1. Kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych (rachunek) potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z Zestawieniem finansowo – rzeczowym

 • Oryginały ww. dokumentów powinny być wystawione na Beneficjenta (ewentualnie Beneficjenta i współmałżonka jeżeli zachodzi wspólnota majątkowa małżeńska) i opisane (np. własnoręcznie przez Beneficjenta) w następujące sposób:

 „Dofinansowano ze środków umowy pożyczki/dotacji nr ….. z dnia ….w ramach Programu Czyste Powietrze”

 • Do wniosku o płatność należy załączyć kopie faktur, opatrzone opisem „Za zgodność z oryginałem” i czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem.
 • Nazwa towaru/usługi na fakturze powinna jednoznacznie określać zakres rzeczowy przedsięwzięcia, zgodnie Zestawieniem rzeczowo-finansowym.
 • Nazwa towaru/usługi powinna być zgodna z Protokołem odbioru robót wykonawcy.
 • Faktury dotyczące wykonania przedsięwzięcia lub ich specyfikacje winny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa),  tak  by  można  było  jednoznacznie  odnieść  się  do  certyfikatów,  etykiet klasy energetycznej, zaświadczeń producenta, karty produktu, atestów wyrobów budowlanych, urządzeń.
 • W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew.

 

2. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych

Do wniosku o płatność należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności.

W przypadku płatności gotówkowej należy dopilnować, aby na fakturze znalazła się adnotacja o treści „ZAPŁACONO GOTÓWKĄ”, lub „ZAPŁACONO” lub „OTRZYMAŁEM ZAPŁATĘ” lub „DO ZAPŁATY: 0,00 ZŁ” lub załączyć dokument potwierdzający dokonanie płatności, np. dokument KP czy inny wystawiony przez wystawcę potwierdzający wpłatę, np. dokument potwierdzający przelew.

3. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem

Protokół jest dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania, który powinien być zgodny z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym. W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół. W sytuacji gdy mamy kilku wykonawców, dla każdego sporządzamy odrębny Protokół. Protokół należy opatrzyć czytelnym podpisem wykonawcy i inwestora.

Jeżeli wykonujemy zadanie siłami własnymi to podpisujemy Protokół jako inwestor i wykonawca.

 • Wymiana stolarki zewnętrznej

Jeżeli zakres zadania obejmował wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej w Protokole należy wpisać wartość współczynnika przenikania ciepła (Uc). Należy zwrócić uwagę aby podany współczynnik był wartością dla całego okna (Uw), a nie jedynie szyb (Ug) czy ramy (Uf). Podobnie w przypadku drzwi garażowych. Należy podać wartość całych drzwi a nie panelu z których są wykonane. Wartość współczynnika U znajdziemy np. w deklaracji producenta lub innych dokumentów świadczących parametrach technicznych stolarki Sugerujemy, aby wartość współczynników przenikania ciepła została potwierdzona także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

 • Docieplenie budynku

Przy dofinansowaniu docieplenia budynku należy udokumentować wartość współczynnika lambda λ (współczynnik przewodzenia ciepła) materiału, użytego do izolacji termicznej budynku. Do wniosku o płatność należy załączyć deklarację producenta/deklarację zgodności zawierającą informację o parametrach technicznych produktu. Zaleca się, aby wartość współczynnika lambda λ znalazła się także na fakturze lub w specyfikacji do faktury.

4. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku demontażu kotła na węgiel, kotła na biomasę, pieca wolnostojącego typu koza, trzonu kuchennego – kopia imiennego dokumentu zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102, potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła

W przypadku kominka lub pieca kaflowego, fakt wyłączenia starego źródła ciepła z użytkowania należy potwierdzić w oświadczeniu nr 5 we wniosku o płatność.

Należy zwrócić uwagę, aby na formularzu znalazła się informacja, że rodzajem produktu z którego powstały odpady jest piec/kocioł/trzon kuchenny. Należy upewnić się, czy formularz został poprawnie wypełniony i zawiera wymagane formularzem informacje oraz podpisy osoby przekazującej i przyjmującej odpady.

5. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie

Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł  energii,  wentylacji  mechanicznej  z  odzyskiem  ciepła z  wymaganiami  określonymi w Programie. certyfikaty, etykiety klasy energetycznej, zaświadczenie producenta/karta produktu) m.in. wymagane do Wniosku o płatność określone są w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność.

W przypadku budynków nowobudowanych:

6. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wystawiona na wnioskodawcę, wydana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na budynek objęty przedsięwzięciem.

Dokument dołącza się w przypadku budynków nowobudowanych, do pierwszego wniosku o płatność.

7. Oświadczenie kierownika budowy, które potwierdza, że przegrody w nowobudowanym domu spełniają na dzień zakończenia przedsięwzięcia wymagania dla przegród określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. (POBIERZ)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 6d742d6e2a934320e10fbc567298ec1c
BANEREK 01.png faf41894657fa6493ee653a254ff557f
BANEREK 03.png ec07ce3193d15ddde3c730e80f7ffb14
BANEREK 02.png 40b86ba79aa97b0a67902d33d97cb0ec
BANEREK 04.png 8c438449bddf03c041e868fa469511f8
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 7adea1ad48a546ea61496c078fde2420
SZKOLENIA PASEK WWW.png c0b2fc5c0046fe55a9e838abddabfd22
BANEREK PROGRAMY2022.png be47ae7adecae7d6e2897bf543a4228e
BANEREK NEWSLETTER.png b8ad192b2c3379776d86b35bda3d42f2
BANEREK RODO.png 302608edf8d1dd91c2914584ccd92089