WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 4f1c8822680fa784ef4566595f65f0cf
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020


 

Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów formalnych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny formalnej (pdf)

___________________________________________________________________Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 23 lipca 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2020) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” wpłynęło 7 wniosków. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 2 747 368,90 zł.

Beneficjent Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Projekt grantowy ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018"
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Konkurs nr ………. ogłoszony dnia …………... Konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020 ogłoszony dnia 2020-07-23

 

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów
Lp. Nr wniosku o powierzenie grantu Data wpływu Siedziba Grantobiorcy Grantobiorca Tytuł zadania Koszt całkowity zadania (zł) Wnioskowane dofinansowanie - grant (dotacja EFRR) (zł)
1. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.001 29.09.2020 lipnowski/Tłuchowo Gmina Tłuchowo Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie 158961,19 109851,22
2. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.002 30.09.2020 toruński/Obrowo Gmina Obrowo Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 542456,18 374868,08
3. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.003 30.09.2020 bydgoski/Solec Kujawski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie 613770,00 424150,00
4. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.004 30.09.2020 tucholski/Lubiewo Gmina Lubiewo Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki 424350,00 293250,00
5. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.005 02.10.2020 mogileński/Mogilno Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przebudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 424948,88 286255,95
6. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.006 02.10.2020 świecki/Jeżewo Gmina Jeżewo Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo 1445613,75 825707,00
7. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.007 02.10.2020 tucholski/Śliwice Gmina Śliwice Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Śliwicach 626991,27 433286,65
Razem 4237091,27 2747368,90


____________________________________________________________________________________________________________________________


Informacje o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II-B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 24.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków o powierzenie grantów

Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami i pismem przewodnim, należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wniosek może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca – decyduje data i godzina wpływu do WFOŚiGW w Toruniu;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach otwarcia WFOŚiGW dla interesantów, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.

Na co można otrzymać dofinansowanie (grant)?

Zadania polegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru grantobiorców w ramach Projektu grantowego: Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań (udzielonych grantów)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

Dla zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalony zgodnie z wymogami przyjętego rodzaju pomocy (pomoc de minimis lub rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych). 

Ogólna pula środków przeznaczona na granty

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
7 000 000,00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu - otwartego naboru grantobiorców, ogłoszonego przez WFOŚiGW jako Beneficjenta Projektu grantowego zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Kontroli i Funduszy Zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
tel. (56) 62 12 331, 62 12 369, 62 12 363
email: fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

 
01 - Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

02 - Regulamin konkursu

03 - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz wniosku o powierzenie grantu

04 - Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wpełniania formularza wniosku o powierzenie grantu

05 - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o powierzenie grantu

06 - Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu

07 - Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru grantobiorców

08 - Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu

09 - Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza

10 - Formularze oświadczeń oraz druków wymaganych w konkursie

11 - Regulamin pracy Zespołu Oceny Wniosków

12 - Stanowisko ZW K-P ws standardu PSZOK - kompletne

13 - Plan Gospodarki Oodpadami WK-P_2016-2022

14 - Plan inwestycyjny - załacznik nr 12 do PGO WK-P

15 - Dokumentacja pomocnicza OOŚ

16 - Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania pomocy publicznej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 443cbe7ef2bab63f075b4cd6c610278b
3.jpg 085a4786497909dbf77fd4dedb6c591e
1.jpg ccc86a59deaf91d99dca3ee76c435f23
3.jpg 3132add7e1429905be75196e372cafb2
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
BANEREK 01.png 2167ea6d57fca93d250751fcc24416fd
BANEREK 03.png c460a98fa68e5a24b74473c617e62111
BANEREK 02.png e45b383f3061b0135c10001718bec75e
BANEREK 04.png 07f2856aae17a5894f41d11635ca817f
BANEREK PROGRAMY.png ac0204dbae36935e08d5aab89b208819
BANEREK NEWSLETTER.png 92056ec9f2bd090c2b14008600da3ccc
BANEREK RODO.png 9e83ea2e901c27849a54bb5def339883