WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 03f8b38d2595d20f4dd63b14d9e60f69
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020


Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą Nr 114/21 z 12 lutego 2021 roku podjął decyzję w sprawie udzielenia grantów na realizację zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w odpowiedzi na konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020, ogłoszony dnia 23.07.2020 r., w ramach Projektu grantowego ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista rankingowa zadań, na realizację których zostaną udzielone granty (pdf)

 

Wyniki oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny merytorycznej (pdf)


___________________________________________________________________
 

Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów formalnych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny formalnej (pdf)

___________________________________________________________________Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 23 lipca 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-1/2020) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” wpłynęło 7 wniosków. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 2 747 368,90 zł.

Beneficjent Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Projekt grantowy ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018"
Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Konkurs nr ………. ogłoszony dnia …………... Konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2020 ogłoszony dnia 2020-07-23

 

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów
Lp. Nr wniosku o powierzenie grantu Data wpływu Siedziba Grantobiorcy Grantobiorca Tytuł zadania Koszt całkowity zadania (zł) Wnioskowane dofinansowanie - grant (dotacja EFRR) (zł)
1. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.001 29.09.2020 lipnowski/Tłuchowo Gmina Tłuchowo Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie 158961,19 109851,22
2. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.002 30.09.2020 toruński/Obrowo Gmina Obrowo Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 542456,18 374868,08
3. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.003 30.09.2020 bydgoski/Solec Kujawski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie 613770,00 424150,00
4. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.004 30.09.2020 tucholski/Lubiewo Gmina Lubiewo Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki 424350,00 293250,00
5. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.005 02.10.2020 mogileński/Mogilno Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Przebudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 424948,88 286255,95
6. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.006 02.10.2020 świecki/Jeżewo Gmina Jeżewo Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo 1445613,75 825707,00
7. WFOŚiGW.PSZOK-1/2020.007 02.10.2020 tucholski/Śliwice Gmina Śliwice Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Śliwicach 626991,27 433286,65
Razem 4237091,27 2747368,90


____________________________________________________________________________________________________________________________


Informacje o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II-B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 24.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 30.09.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków o powierzenie grantów

Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami i pismem przewodnim, należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wniosek może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca – decyduje data i godzina wpływu do WFOŚiGW w Toruniu;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach otwarcia WFOŚiGW dla interesantów, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami.

Na co można otrzymać dofinansowanie (grant)?

Zadania polegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru grantobiorców w ramach Projektu grantowego: Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań (udzielonych grantów)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

Dla zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalony zgodnie z wymogami przyjętego rodzaju pomocy (pomoc de minimis lub rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych). 

Ogólna pula środków przeznaczona na granty

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
7 000 000,00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach konkursu - otwartego naboru grantobiorców, ogłoszonego przez WFOŚiGW jako Beneficjenta Projektu grantowego zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Kontroli i Funduszy Zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
tel. (56) 62 12 331, 62 12 369, 62 12 363
email: fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

 
01 - Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

02 - Regulamin konkursu

03 - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz wniosku o powierzenie grantu

04 - Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wpełniania formularza wniosku o powierzenie grantu

05 - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o powierzenie grantu

06 - Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu

07 - Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru grantobiorców

08 - Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu

09 - Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza

10 - Formularze oświadczeń oraz druków wymaganych w konkursie

11 - Regulamin pracy Zespołu Oceny Wniosków

12 - Stanowisko ZW K-P ws standardu PSZOK - kompletne

13 - Plan Gospodarki Oodpadami WK-P_2016-2022

14 - Plan inwestycyjny - załacznik nr 12 do PGO WK-P

15 - Dokumentacja pomocnicza OOŚ

16 - Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania pomocy publicznej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 56a36ead2471f8026d49eec07b0bbb98
3.jpg 60af4f36b65421c44c9b0081eacd1419
1.jpg 8e3755b6a4df476c91fbe1b4c8233e32
3.jpg b49843041d03a6fb0e795daa1a4e17f9
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png bce2f30608a2f5c1f34c6598082e95e9
BANEREK 01.png 876c65d68eabbbf7d28be36e79c25492
BANEREK 03.png c670deced8d270f3aa5021f35a63509e
BANEREK 02.png 8ebdbb9518195eb55d53d87f5b5134ec
BANEREK 04.png 627cbde4ddd42019d7383e21f3d5f718
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 2f8cbcf51e7643ab6145be312bd6989d
SZKOLENIA PASEK WWW.png 91bd918be05652ef9ba37f1f9cdeb256
BANEREK PROGRAMY2022.png 98a31e769ac4e6799ec0d45c835c9a0c
BANEREK NEWSLETTER.png fb2aaa748fdd97df5d174fee7f50e224
BANEREK RODO.png 74f81a708e0fb90a55599714df50383a