WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png e5a5b80bc8528edf8c6e0f94930d48f1
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020

RPO-WK

 


Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą Nr 663/21 z 11 czerwca 2021 roku podjął decyzję w sprawie udzielenia grantów na realizację zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w odpowiedzi na konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020, ogłoszony dnia 16.11.2020 r., w ramach Projektu grantowego ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista rankingowa zadań, na realizację których zostaną udzielone granty (pdf)

 

Wyniki oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny merytorycznej (pdf)


___________________________________________________________________

 

                                                          Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów formalnych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny formalnej (pdf)


____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 listopada 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-2/2020) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” wpłynęło 9 wniosków. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 4 952 993,25 zł.

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów (pdf)


____________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II-B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 16.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 25.01.2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków o powierzenie grantów

Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami i pismem przewodnim, należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wniosek może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca – decyduje data i godzina wpływu do WFOŚiGW w Toruniu;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach otwarcia WFOŚiGW dla interesantów, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami..

Na co można otrzymać dofinansowanie (grant)?

Zadaniapolegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach niniejszego Projektu grantowego w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych konkursów nr WFOŚiGW.PSZOK.1/2017, nr WFOŚiGW. PSZOK.1/2018 oraz nr WFOŚiGW.PSZOK.1/2020.

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru grantobiorców w ramach Projektu grantowego: Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań (udzielonych grantów)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

Dla zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalony zgodnie z wymogami przyjętego rodzaju pomocy (pomoc de minimis lub rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych). 

Ogólna pula środków przeznaczona na granty

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
5 000 000,00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny wniosków
o powierzenie grantów w ramach konkursu - otwartego naboru grantobiorców, ogłoszonego przez WFOŚiGW jako Beneficjenta Projektu grantowego zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Kontroli i Funduszy Zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
tel. (56) 62 12 331, 62 12 369, 62 12 363
email:  fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

 
01 - Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

02 - Regulamin konkursu

03 - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz wniosku o powierzenie grantu

04 - Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wpełniania formularza wniosku o powierzenie grantu

05 - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o powierzenie grantu

06 - Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu

07 - Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru grantobiorców

08 - Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu

09 - Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza

10 - Formularze oświadczeń oraz druków wymaganych w konkursie

11 - Regulamin pracy Zespołu Oceny Wniosków

12 - Stanowisko ZW K-P ws standardu PSZOK - kompletne

13 - Plan Gospodarki Oodpadami WK-P_2016-2022

14 - Plan inwestycyjny - załacznik nr 12 do PGO WK-P

15 - Dokumentacja pomocnicza OOŚ

16 - Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania pomocy publicznej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 06d68b3016424dc10f657c2856453425
3.jpg 9008f12ccbbfaf7c4f2cabd8a1b8f150
1.jpg 01af4aec4b9d2d7b4f8e61aafeb0354a
3.jpg 34fea4a3c9992305b1bf25148e579981
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 51de379ce963784bf07cb24d892acf54
BANEREK 01.png 6dfdb3f1ab5c9255c71ad23550cad49a
BANEREK 03.png 56666143af66ab99d2cbff2dcb324918
BANEREK 02.png ad00b24b160ef85f16cf7b13f8304704
BANEREK 04.png bdb990c0b3aa5ebe13991c3d82b39f0d
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg dccb1ed43248e7723181331a16e9cd8d
SZKOLENIA PASEK WWW.png ada19dcee5d8ea6a982e82dd67953248
BANEREK PROGRAMY2022.png 821cb2a84674ec0e06fe93f8db23b8dc
BANEREK NEWSLETTER.png 531232455d527888b74c40382ac541b5
BANEREK RODO.png 252dc25daf82cc34a3b247a580b6b52f