WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 42b5db9e96983e7d10d0f1eaa9f93f14
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020

RPO-WK

 


Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą Nr 663/21 z 11 czerwca 2021 roku podjął decyzję w sprawie udzielenia grantów na realizację zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w odpowiedzi na konkurs nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020, ogłoszony dnia 16.11.2020 r., w ramach Projektu grantowego ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista rankingowa zadań, na realizację których zostaną udzielone granty (pdf)

 

Wyniki oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny merytorycznej (pdf)


___________________________________________________________________

 

                                                          Wyniki oceny formalnej

W związku z zakończeniem oceny wniosków o powierzenie grantów pod względem spełnienia kryteriów formalnych złożonych w ramach konkursu nr WFOŚiGW.PSZOK-2/2020 w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywny wynik ww. oceny.

Lista pozytywnie ocenionych wniosków o powierzenie grantów na etapie oceny formalnej (pdf)


____________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 16 listopada 2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu (konkurs nr WFOŚIGW.PSZOK-2/2020) w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” wpłynęło 9 wniosków. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (grantów) wynosi 4 952 993,25 zł.

Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów (pdf)


____________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” (umowa o dofinansowanie Projektu grantowego nr WP-II-B.433.4.1.2016 zawarta 14.07.2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P a WFOŚiGW).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 16.12.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 25.01.2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów

Sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków o powierzenie grantów

Wniosek o powierzenie grantu wraz załącznikami i pismem przewodnim, należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wniosek może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca – decyduje data i godzina wpływu do WFOŚiGW w Toruniu;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Wniosek, składany osobiście lub przez posłańca, należy złożyć w godzinach otwarcia WFOŚiGW dla interesantów, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami..

Na co można otrzymać dofinansowanie (grant)?

Zadaniapolegające na budowie / przebudowie lub modernizacji, lub wyposażeniu / doposażeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które nie otrzymały dotychczas wsparcia w ramach niniejszego Projektu grantowego w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych konkursów nr WFOŚiGW.PSZOK.1/2017, nr WFOŚiGW. PSZOK.1/2018 oraz nr WFOŚiGW.PSZOK.1/2020.

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru grantobiorców w ramach Projektu grantowego: Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zadań (udzielonych grantów)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie zadania, w przypadku zadań nie objętych pomocą publiczną.

Dla zadań objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania będzie ustalony zgodnie z wymogami przyjętego rodzaju pomocy (pomoc de minimis lub rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych). 

Ogólna pula środków przeznaczona na granty

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
5 000 000,00 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny wniosków
o powierzenie grantów w ramach konkursu - otwartego naboru grantobiorców, ogłoszonego przez WFOŚiGW jako Beneficjenta Projektu grantowego zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Kontroli i Funduszy Zewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
tel. (56) 62 12 331, 62 12 369, 62 12 363
email:  fundusze.europejskie@wfosigw.torun.pl

 
01 - Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

02 - Regulamin konkursu

03 - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz wniosku o powierzenie grantu

04 - Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wpełniania formularza wniosku o powierzenie grantu

05 - Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o powierzenie grantu

06 - Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o powierzenie grantu

07 - Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Kryteria wyboru grantobiorców

08 - Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Lista załączników do wniosku o powierzenie grantu

09 - Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Procedura odwoławcza

10 - Formularze oświadczeń oraz druków wymaganych w konkursie

11 - Regulamin pracy Zespołu Oceny Wniosków

12 - Stanowisko ZW K-P ws standardu PSZOK - kompletne

13 - Plan Gospodarki Oodpadami WK-P_2016-2022

14 - Plan inwestycyjny - załacznik nr 12 do PGO WK-P

15 - Dokumentacja pomocnicza OOŚ

16 - Szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania pomocy publicznej

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1.jpg 1054eee1daf1c6d7bf753f4ca00fe3ff
3.jpg 7da8211d834b6b1e4f7f15fac641f554
1.jpg c607665c2b2d8a3a827a5bf0fd0e16d9
3.jpg 4fba67862405da45fb1ad2dfec54f0e9
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png cf877fe12a7d4aa1a8a8c883bae2a5f5
mw-02.png 480ede632ead665d6be9e1e5574c5319
mw04.png 59d6077611f51db0653f457cf0954a7c
BANEREK 01.png 268a59b0b5449acc7ce8a58538691959
BANEREK 03.png 2f0631126218f70200485bacddeca2fe
BANEREK 02.png 8e35e9727a850cfe08a3ebf4173de94c
BANEREK 04.png 0398ed4e32371cec6c04bd2ce9fb13ad
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg e71d514afeccd744056ab84f66831b18
BANEREK PROGRAMY2021.png f266418bed3ffc26ef4a7b662d0feb58
BANEREK NEWSLETTER.png 022e1b9c358af7825d3ead82d54a0752
BANEREK RODO.png fd1d111a3b0d0ca1103a6d74d5c652ed