WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 54f785b7fa1eb4b6e83f71ce1ee9778a
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
PP Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ogłasza
od dnia 22.03.2021 roku
nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024,wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 

Beneficjenci programu:

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której:

 • znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
 • planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność,

z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielone zostało już dofinansowanie  w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.


Forma i wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie może być niższa niż 2 000 zł.

 
Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniu podlega zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji:

 • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe - bez orynnowania),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),
 • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa - bez kosztów nasadzeń),
 • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) –  np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej.

 

Szczegółowe warunki dofinansowania określa Program Priorytetowy „Moja Woda” oraz Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata   2020-2024, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
Sposób składania wniosku:

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta, dostępnym na stronie internetowej https://portal.wfosigw.torun.pl, (nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta), w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić (w programie Acrobat Reader DC) aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po lewej stronie w zakładce  „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy.
 3. Po  wypełnieniu formularza wniosku sprawdzić poprawność wpisanych danych oraz przeprowadzić weryfikację formularza.
 4. Wysłać wypełniony i pozytywnie zweryfikowany formularz wniosku do WFOŚiGW za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” dostępnej na Portalu Beneficjenta,
 5.  Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać oraz:
  1) dostarczyć bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie do WFOŚiGW (ul. Fredry 8, 87-100 Toruń) lub Filii Biura w Bydgoszczy (ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz) lub
  2) przesłać odwzorowanie cyfrowe (skan) wniosku i załączników, na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta musi być tożsamy z jego papierową wersją złożoną w WFOŚiGW lub przesłaną na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP, tzn. posiadać taką samą sumę kontrolną (kod literowo-cyfrowy znajdujący się w górnej części na pierwszej stronie formularza oraz w dolnej części na kolejnych stronach formularza),  jednakową  na każdej stronie wniosku.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja papierowa (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do sekretariatu WFOŚiGW lub Filii Biura w Bydgoszczy lub na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez  Portal Beneficjenta oraz stronę internetową WFOŚIGW w Toruniu.

 

UWAGA:

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającej weryfikację zrealizowanego zakresu rzeczowego, w szczególności robót zanikowych (ulegających zakryciu) i dołączenia ww. dokumentacji na etapie rozliczenia przedsięwzięcia.


Wypłata dotacji nastąpi na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dotacji znajdują się w zakładce: WNIOSEK O PŁATNOŚĆ MOJA WODA

Dokumenty do pobrania:

1. Program Priorytetowy „Moja Woda”.
2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”
na lata   2020-2024
.

Materiały pomocnicze:
1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

2. Najczęściej zadawane pytania.

 

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 56 62-12-336,
     

e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png e2c7d037c1e95e04c542b3a8d403d9dc
mw-02.png 22cada427f2a4d18b4de0fa0ace4d08f
mw04.png 50649b4ba0919e08e0eb262c9f24f7f7
BANEREK 01.png caf7b09341598d9f342c2dfb80fb64fb
BANEREK 03.png b180b19b4e65e09fcffa9c027ff97a6b
BANEREK 02.png 2e267ee3d957d675fa0d066590956cad
BANEREK 04.png e676c0450a76bb988658bb7ea5294625
BANEREK PROGRAMY2021.png 7ceb8bb5808c97c683987c7413e4ea38
BANEREK NEWSLETTER.png 3610f7c5a74fbf67c55f29a1fe735152
BANEREK RODO.png ab735954ab330911924376f5eef6eed3