WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png 9ffc571a2c57deaddb3279b10c96b207
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
EKO-KLIMAT– woda, powietrze, ziemia

Preferencyjny Program Pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjenci:
-    osoby fizyczne,
-    osoby prawne,
-    jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Forma dofinansowania:

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych


Oprocentowanie:

  • pożyczka z opcją umorzenia – 0,80 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,25% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie  – 4,84% od dnia 09.06.2022 r.;

  • pożyczka bez umorzenia – 0,70 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,00% w stosunku rocznym. Aktualne oprocentowanie  – 4,24% od dnia 09.06.2022 r.;

Oprocentowanie podlega waloryzacji w okresach kwartalnych, wg stanu na pierwszy dzień kwartału.

Podane wartości oprocentowania dotyczą przedsięwzięć i podmiotów nieobjętych przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.


Okres spłaty pożyczki:

  • od 5 do 15 lat dla pożyczek z umorzeniem
  • od 2 do 15 lat dla pożyczek bez umorzenia

Karencja:

do 36 miesięcy

Wartość umorzenia:

od 5% do 15% wypłaconej kwoty pożyczki, naliczana wg schematu: 5 lat – 5%, 6 lat – 6%  ... 15 lat – 15%

- dotyczy pożyczek z opcją umorzenia.

 Opłaty dodatkowe:

Brak

Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu:
1. Transformacja energetyczna gospodarki
1.1. Budowa/przebudowa oświetlenia zewnętrznego/wewnętrznego, z zastrzeżeniem wymogów:
1.1.1. budowa - zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok.
1.1.2. przebudowa - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok.
1.2. Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego.
1.3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej.
1.4. Budowa/przebudowa biogazowni.
2. Poprawa jakości powietrza
2.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków, ich części oraz lokali, z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinasowania w ramach programu Czyste Powietrze.
2.2. Zakup pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną oraz napędzanych wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km.
2.3. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
2.4. Zakup zamiatarek z funkcją zbierania zanieczyszczeń, w tym pyłów.
3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
3.1. Budowa/przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów.
3.2. Budowa/rozbudowa systemów selektywnej zbiórki i transportu odpadów.
3.3. Budowa/przebudowa instalacji recyklingu odpadów.
4. Działania na rzecz ochrony przyrody
4.1. Czynna ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody.
5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
5.1. Budowa systemów oczyszczania ścieków, w tym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych.
5.2. Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz pojazdów asenizacyjnych.
6. Adaptacja do zmian klimatu
6.1. Dofinansowanie działań obejmujących:
6.2. realizacje zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych,
6.3. modernizacje kanalizacji deszczowej, umożliwiające lokalną retencję, w tym budowę polderów zalewowych i systemów infiltracji wód deszczowych do gruntu,
6.4. modernizacje ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody, spowodowane udokumentowanym zmniejszeniem wydajności ujęć.
7. Pozostałe
7.1. Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej określonych w art.15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 t.j.).

Dokumenty do pobrania
1. Program Priorytetowy EKO-KLIMAT – woda, powietrze, ziemia.
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT – woda, powietrze.
a) Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego EKO-KLIMAT - woda, powietrze, ziemia.
- Załącznik do Wniosku o udzielenie dofinansowania (Oświadczenie majątkowe).
b) Załącznik nr 2 do Regulaminu - Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania
c) Załącznik nr 3 do Regulaminu- Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych
3. Oświadczenia:
- Oświadczenie o dochodzie karta podatkowa
- Oświadczenie o dochodzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik)
4. Upoważnienie do BiG InfoMonitor S.A. (załącznik)

Uwaga:

Wnioski o dofinansowanie złożone w Wojewódzkim Funduszu w Toruniu do dnia 31 maja 2022 r. włącznie rozpatrywane są na warunkach określonych w programie i regulaminie.


Informacji o zakresie rzeczowym dofinansowania udzielają:


1. Transformacja energetyczna gospodarki
Robert Śpiewakowski, tel. 56 62-12-360
robert.spiewakowski@wfosigw.torun.pl

Katarzyna Brzostowska, tel 56-62-12-324
katarzyna.brzostowska@wfosigw.torun.pl

2. Poprawa jakości powietrza
Joanna Ciuba, tel. 56 62-12-361
joanna.ciuba@wfosigw.torun.pl

3. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl
Katarzyna Szczupakowska, tel. 56 62-12-354
katarzyna.szczupakowska@wfosigw.torun.pl

4. Działania na rzecz ochrony przyrody
Karolina Przeczewska, tel. 56-62-12-337
karolina.przeczewska@wfosigw.torun.pl

5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

6. Adaptacja do zmian klimatu
Zbigniew Reniecki, tel. 56 62-12-341
zbigniew.reniecki@wfosigw.torun.pl

7. Pozostałe
Radosław Polański, tel. 56 62-12-357
radoslaw.polanski@wfosigw.torun.pl

Informacja w zakresie pomocy publicznej i oceny sytuacji finansowej:
Paweł Rzeszotarski, tel. 56 62-12-398
pawel.rzeszotarski@wfosigw.torun.pl
Izabela Wiśniewska, tel. 56 62-12-359
izabela.wisniewska@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png d68a81560875ad52b312cc07937e4669
mw-02.png 174d64aa05ffcbef1784afd8109994d7
mw04.png 02c38740854d5715ade6a330c64f4578
BANEREK 01.png d6afbf39177a57364d5bb583d7cf0c0b
BANEREK 03.png f4d021f2112db25424ead0d414a17591
BANEREK 02.png fd04cfd2dad74fac19b755f866974417
BANEREK 04.png 7156fece38e76ff19cbe9458c9c5e1a9
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg fec687e2d1198da4381d65390671cf12
SZKOLENIA PASEK WWW.png 2426391194913f8aebd5f7ce6cdf5c66
BANEREK PROGRAMY2022.png d12a52054ba67dbc0482cf7fd8f81a38
BANEREK NEWSLETTER.png ee9ee957ebd3b2f2ca7d77c88e5867f3
BANEREK RODO.png fea74b5b4756fde5be533596b4b9381f