WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png dbd7fcb7eb10476904f52eac82370a1d
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie 2022

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”


1.Regulamin naboru wniosków powstał w oparciu o zapisy Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, zwanego dalej Programem, oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.


2.Limit środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z regeneracją środowiskową gleb poprzez ich wapnowanie w 2019 roku wynosi 4 210 526,00 zł, a na lata
2020-2022 wynosi 11 900 000,00 zł


3. Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Toruniu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o powierzchni nie przekraczającej 75 ha oraz pH gleby poniżej lub równej 5,5.
4.Poziom dofinansowania:
 • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.


5.Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:
1)wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229);
2)środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

6.Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

7.Termin realizacji przedsięwzięć nie może być dłuższy niż:
1)do 31.12.2020 r. dla wniosków złożonych do 30.12.2019 r.,
2)do 31.12.2022 r. dla wniosków złożonych od 01.01.2020 r.

8.Wypełniony i podpisany formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i udostępniony na stronie  internetowej www.wfosigw.torun.pl, wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami oraz oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, należy złożyć za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie lub bezpośrednio do:

Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy (OSChR),
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz.

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do dnia 30.04.2020 r. dopuszcza się składanie wniosków wraz z załącznikami na wcześniej obowiązujących wzorach.

9.Do zadań OSChR w Bydgoszczy należy:
1)zgromadzenie kompletnych wniosków wraz z wymaganymi informacjami i załącznikami;
2)ocena formalna wniosku pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych w Programie, w tym w zakresie spełnienia kryteriów dostępu;
3)ocena poprawności merytorycznej wniosku, polegająca na sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku oraz sprawdzeniu zgodności zakupionego wapna nawozowego
lub środka wapnującego, wykonanych przez wnioskodawcę obliczeń dawki wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz pozytywnego wpływu przedsięwzięcia
na poprawę jakości środowiska; stacja jest uprawniona do weryfikacji poboru próbki pobranej przez wnioskującego producenta rolnego;
4)przekazanie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do WFOŚiGW w Toruniu wraz z zestawieniem przekazanych wniosków.

10.Do zadań WFOŚiGW w Toruniu należy:
1)weryfikacja wniosków pod kątem występowania pomocy de minimis w rolnictwie;
2)podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania;
3)przekazanie wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowanie, kopii wniosku podpisanego przez osoby reprezentujące WFOŚiGW w Toruniu jako dowodu zawarcia umowy;
4)umieszczenie na oryginale faktury za zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego pieczęci z informacją o uzyskanym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu;
5)wypłata należnego dofinansowania na rachunek bankowy wnioskodawcy.

11.Dofinansowaniem objęte zostaną wnioski  przyjęte przez OSChR w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

12.Wnioskowane do dofinansowania przedsięwzięcie może podlegać kontroli w zakresie spełnienia wymagań Programu na każdym etapie jego realizacji.

Załącznik:
1.Wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb – załącznik nr 1.
2.Instrukcja wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” – załącznik nr 2.
3.Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – załącznik nr 3.

UWAGA!

W celu wypełnienia wniosku proszę zapisać go na dysku komputera. Formularz wniosku obsługiwany jest przez program Adobe Reader - Instrukcja dotycząca prawidłowego pobrania wniosku. 

Dane kontaktowe:
e-mail:   
wapnowanie@wfosigw.torun.pl

Luiza Ciechanowska (tel. 56 62-12-329)

Małgorzata Urbańska(tel. 56 62-12-326)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png 280387eff5ad5ff86c8faeb9106cbc6c
mw-02.png 310a1a96cc7d31d3ccbffaf7197f6f03
mw04.png 4ca6fd55fb4e710f632a753680770b65
BANEREK 01.png ae6bf366cc3e4ad35cf377c897a572cf
BANEREK 03.png 3754765745b5a0bb568cef8e63c2c3ef
BANEREK 02.png b71017dde16a4bcc6b4a377c193e11bd
BANEREK 04.png 22b370fbfb28d5c282f00aa2e5fd4cb2
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg f981abf3fb60297899cf16fd848ec485
SZKOLENIA PASEK WWW.png 0792115320ed127dc2f0b427414a4710
BANEREK PROGRAMY2022.png 1c9d8e392a8b1415dc7db429307bce5c
BANEREK NEWSLETTER.png 0419134bc3f688fe85d7f2fd77824bd5
BANEREK RODO.png 7fc63aebd341cdcd4414410d768b04f6