WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png c18ecd22c41861f401773b2e89856a08
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
Regionalny Program Priorytetowy Ochrona Przyrody 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY

Uwaga! Kwota wniosków złożonych w ramach naboru przekroczyła budżet Programu, w związku z powyższym Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 318/22 z dnia 22.03.2022 r. wprowadził limity dofinansowania i dodatkowe kryteria oceny wniosków (uchwała w załączeniu).Termin naboru wniosków o dofinansowanie: 28.02.2022r. – 11.03.2022 r. (włącznie)

 • Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w postaci: dotacji, dotacji połączonej z pożyczką
  lub pożyczki.
 • Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu, znajdującej się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
  który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.
 • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach Programu, z zastrzeżeniem,
  że muszą one obejmować dwa różne rodzaje przedsięwzięć, o których mowa w pkt V Programu.

 

Wykaz przedsięwzięć objętych dofinansowaniem (pkt V Programu):

1. Zachowanie, utrzymywanie, powiększanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych bądź siedlisk chronionych gatunków zwierząt, w tym ich miejsc lęgowych oraz chronionych gatunków roślin i grzybów.

2. Rewitalizacja zadrzewień w zabytkowych parkach i ogrodach.

3. Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie przy drzewach i krzewach objętych ochroną prawną w formie pomników przyrody.

4. Zwalczanie obcych gatunków inwazyjnych (IGO) stanowiących zagrożenie dla człowieka.

5. Nasadzenia roślin na terenach zieleni.

6. Leczenie i rehabilitacja ptaków wolno żyjących.

7. Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej.  

Beneficjenci Programu:

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

1) właściciele, użytkownicy wieczyści lub samoistni posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na których występuje przedmiot ochrony objęty wnioskiem o dofinansowanie, lub podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań ochronnych na danej nieruchomości, w szczególności:

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) samorządowe osoby prawne,

c) organizacje pozarządowe – zgodnie z prowadzoną działalnością statutową,

w zakresie przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 1-3 i 5 Programu,

2) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości lub podmioty bądź organy właściwe
do przeprowadzania działań zaradczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1718) dla przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 4 Programu,

3) podmioty lub osoby fizyczne prowadzące ośrodki rehabilitacji zwierząt na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody dla przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 6 Programu,

4) podmioty i ośrodki prowadzące działalność w zakresie chowu i hodowli pszczół oraz działalność szkoleniową w tym zakresie dla przedsięwzięć wymienionych w pkt V ppkt 7 Programu.

W przypadku Beneficjentów wymienionych w pkt 4 dopuszcza się możliwość składania wspólnych wniosków w oparciu o odrębną umowę wskazującą podmiot reprezentujący wnioskodawcę.

 • Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć (w tym wykaz kosztów kwalifikowanych), maksymalne wielkości dofinansowania oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie określa Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Regionalny Program Priorytetowy Ochrona Przyrody 2022.
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022.
 3. Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Ochrona bioróżnorodności poprzez zwiększenie populacji pszczoły miodnej – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Formularz wniosku o dofinansowanie – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Instrukcja - Jak poprawnie przygotować i złożyć wniosek w postaci cyfrowej
 6. Wniosek o płatności

 

Dokumenty dotyczące pożyczki:

 1. Wykaz wymaganych dokumentów na etapie oceny wstępnej (należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie).
 2. Informacja finansowa.
 3. Wykaz wymaganych dokumentów do oceny zasadniczej wniosku i zawarcia umowy dofinansowania.

Osoby do kontaktu:

Informacja ogólna:

 • Karolina Przeczewska - tel. 56 62 12 337 
 • Zbigniew Reniecki      - tel. 56 62 12 341

Pomoc publiczna:

 • Izabela Wiśniewska    - tel. 56 62 12 359
 • Paweł Rzeszotarski     - tel. 56 62 12 398
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw03.png d3ec268ea7b19a7f338a3cf3967fde77
mw-02.png 443055a4256c9781bc48ab3750a97d85
mw04.png 4835040718b66ad9efbb699d7a30d417
BANEREK 01.png 9269104f6514ef8058282d4fe4c8e83c
BANEREK 03.png 2ddd018a7576f8adde0b894bd8dd18d4
BANEREK 02.png e768116411137c45432c7f7670a95a4c
BANEREK 04.png 5a7e9d6616903efb1092852d72ba5fc6
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg fd89e5ca12a43d22786027e9682f9fdc
SZKOLENIA PASEK WWW.png e058f122dcc57fb1e1d19bc9bc9648d4
BANEREK PROGRAMY2022.png b16fe30d001d5b2df3df25a0a5fc3581
BANEREK NEWSLETTER.png 637f4953a13bac880d1c3082ca496359
BANEREK RODO.png 244cb491dba82a4e7a81ae5bd24cb59e