WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png f230e1fe605be0357f2c869fc995bc35
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
CIEPŁE MIESZKANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Toruniu. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu -  https://wfosigw.torun.pl/strona-424-cieple_mieszkanie.html

Załącznik:

Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Dokumenty do pobrania:

1. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

2. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu - zał. nr 1 do Programu

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

4. Wzór wniosku o dofinansowanie - zał. nr 1 do Regulaminu

5. Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie - zał. nr 2 do Regulaminu

6. Wzór umowy  o dofinansowanie - zał. nr 4 do Regulaminu

7. Wytyczne dla gminy - zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie

8. Harmonogram rzeczowy przedsięwzięcia - zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie

9. Klauzule informacyjne - zał. 5,6,7 do umowy o dofinansowanie

10. Wniosek o płatność - zał. 4 do umowy o dofinansowanie

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćInformacje w sprawie programu:

tel. 56 62 12 372

e-mail: cieple.mieszkanie@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png cdbc17a631e795f0f6ea67c760d1d9c2
BANEREK 01.png aec9469d5d809b622fc69b2c4dcb1980
BANEREK 03.png 6ec3f35a535e52c8743980995d1e22f0
BANEREK 02.png cad83ec2f5b1af064bbc1faa517d656e
BANEREK 04.png 207b6ae61c9025aa31e6f3b445a6e5bc
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg 572f656cf332dfd16fe9572d13f13e52
SZKOLENIA PASEK WWW.png a913b4604a4fed4ec5e3278a4f59c2e8
BANEREK PROGRAMY2022.png 32cc78bf7ff65343c2cf16ca45239b44
BANEREK NEWSLETTER.png b73eb7d37eed5f030cf91c9ab6268c75
BANEREK RODO.png 75e03f4f977786350bc0deb6720cdcc9