WFOŚiGW w Toruniu - wfosigw.torun.pl

naglowek.png f9dc479891b9a34ad14f236a48511b32
top news mstr galp newsletter mapa_strony kontakt
Opcje zaawansowane
Portal
CIEPŁE MIESZKANIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Toruniu. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

- podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Toruniu -  https://wfosigw.torun.pl/strona-424-cieple_mieszkanie.html

Załącznik:

Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Dokumenty do pobrania:

1. Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

2. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu - zał. nr 1 do Programu

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

4. Wzór wniosku o dofinansowanie - zał. nr 1 do Regulaminu

5. Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie - zał. nr 2 do Regulaminu

6. Wzór umowy  o dofinansowanie - zał. nr 4 do Regulaminu

7. Wytyczne dla gminy - zał. nr 2 do umowy o dofinansowanie

8. Harmonogram rzeczowy przedsięwzięcia - zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie

9. Klauzule informacyjne - zał. 5,6,7 do umowy o dofinansowanie

10. Wniosek o płatność - zał. 4 do umowy o dofinansowanie

11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatnośćInformacje w sprawie programu:

tel. 56 62 12 372

e-mail: cieple.mieszkanie@wfosigw.torun.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
(56) 62 12 300
tel.:
(56) 62 12 302
fax:
wfosigw@wfosigw.torun.pl
e-mail:
956-12-23-682
NIP:
341191740
REGON:
zobacz na mapie
RSS Newsletter Mapa strony
mw04.png 666ff54beb869da8398cfc7de5254d7d
BANEREK 01.png 1d4e543d3186887d796aed10ef9f1cda
BANEREK 03.png f788a32c362a835eeb26ac4b9249c421
BANEREK 02.png f0c66ffc1403bc2ecfe61c06bba3313e
BANEREK 04.png 6550c6015ae5953c5a73381547acbf54
ANKIETA CZYSTE POWIETRZE.jpg db35252b0716ed3aac9779c70cbd414f
SZKOLENIA PASEK WWW.png ecce5a4029b7d6ac474f8b03539702f2
BANEREK PROGRAMY2022.png e82280073241aaaf23bdffc8875faa3f
BANEREK NEWSLETTER.png 8b06c89813309720389daa82d26bfcd0
BANEREK RODO.png 0f943496d2357853d4bed7ba0c7b2c71